Current Record: สมชาย วรัญญานุไกร

สมชาย วรัญญานุไกร

ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม Authorware สามารถใช้ในงานค้นคืนฐานข้อมูลบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย โปรแกรมสามารถทำงานได้ทุกหมวดการทำงาน ผลลัพธ์ที่ได้แสดงผลทั้งจอภาพ และเครื่องพิมพ์ กลุ่มตัวอย่างสามารถค้นคืนข้อมูลที่ต้องการได้ 3 รายการ คือ การค้นคืนบริการฐานข้อมูล ประเภทฐานข้อมูล และรายละเอียดฐานข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมฐานข้อมูลบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4770
ชื่อผลงานวิจัย บริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
หัวข้อ(Eng) Database Services in Autonomous University within the Ministry of University Affairs
คำสำคัญ(keyword) ฐานข้อมูล ทบวงมหาวิทยาลัย ปี2544
ชื่อผู้วิจัย สมชาย วรัญญานุไกร
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2544
ประเภท งานวิจัยส่วนบุคคล ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2542
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประวัติความเป็นมา(history) ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการศึกษา และการวิจัยเป็นอย่างมาก การได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยจึงเป็นเรื่องจำเป็นในยุคข่าวสารปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อนำสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา ในแวดวงการศึกษาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักวิจัยต่างต้องอาศัยสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยในการตัดสินใจ แก้ปัญหาทั้งสิ้น จากงานวิจัยของกรรณิการณ ลินพิศาล และจารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ (2536: บทคัดย่อ) พบว่าอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท มีการใช้ฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศมากที่สุด ส่วนบุคคลภายนอกและนักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้ฐานข้อมูลภาษาไทยมากที่สุด ในปัจจุบันสารสนเทศทะลักทลายมีมากมาย ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จนยากแก่การสืบค้นหาข้อมูลโดยง่าย นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาต่างมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามต้องการ และไม่ทราบว่าข้อมูลมีอยู่ที่ไหน ฐานข้อมูลในสาขาวิชาใดที่เกี่ยวข้อง แหล่งฐานข้อมูลที่ใช้สืบค้นข้อมูล นอกจากนี้การวิจัยของเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ (2539:บทคัดย่อ) พบว่าปัญหาที่ประสบในการสืบค้นคือไม่ทราบขั้นตอนในการสืบค้น ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในขณะมีปัญหาในการค้น เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนจำกัด และสืบค้นแล้วไม่พบข้อมูลที่ต้องการทำให้มีอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ ลินพิศาล และจารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ (2536:บทคัดย่อ) พบว่า ปัญหาในการสืบค้นสารสนเทศ คือ เทอร์มินัลมีจำกัด ต้องเสียเวลารอนาน ต้องการให้ระบบการสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเป็นระบบเดียวกัน และต้องการให้มีการสืบค้นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ด้วย การแนะแหล่งสารสนเทศอย่างหลากหลาย ตลอดจนให้ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการศึกษาและการวิจัย ทั้งยังเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนารุดหน้าไปเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสืบค้นสารสนเทศจึงได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งการสืบค้นแบบออฟไลน์และออนไลน์ นับแต่การจัดเก็บสารสนเทศ การดำเนินการ และการเผยแพร่สารสนเทศ จากงานวิจัยของสุวรรณ มาศเมฆ (2540:บทคัดย่อ) พบว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ในระดับสูง ส่วนปัญหาการสืบค้นสารสนเทศในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่การหาสารสนเทศไม่ได้ แต่มีปัญหาว่าจะหาสารสนเทศได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอย่างมากมายในปัจจุบัน จากการวิจัยของสุรีย์ สุทธิสารากร (2541:บทคัดย่อ) พบว่าปัญหาในการใช้บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์คือจำนวนคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์มีไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความชำนาญในการให้บริการการสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์และนักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากในเรื่องที่ห้องสมุดควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการแนะนำและช่วยเหลือในการสืบค้น และควรแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้น การใช้บริการและรายละเอียดของฐานข้อมูลให้ชัดเจนมากกว่านี้ และงานวิจัยของรำไพพรรณ ประสมพืช (2541:บทคัดย่อ) พบว่าสถานที่ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบค้น และคอมพิวเตอร์มีปริมาณจำกัด ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

การสืบค้นฐานข้อมูลทาง Internet โดยเฉพาะการสืบค้นโดยขอใช้เครื่องระยะไกล (Telnet) หรือสืบค้นผ่าน World Wide Web (WWW) ได้รับการแพร่หลายเป็นอย่างมาก เพราะผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองในเวลาที่รวดเร็ว แต่ผู้ใช้มักมีปัญหาว่าจะไปสืบค้นที่ใด เพราะการสืบค้นฐานข้อมูลต่างประเทศโดยผ่าน Web จะต้องระบุ URL (universal Resource Locator) ของแหล่งบริการสารสนเทศ

สารสนเทศในปัจจุบันมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำสารสนเทศมาจัดเก็บในฐานข้อมูลและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์จะทำให้ปัญหาการให้บริการสารสนเทศลดน้อยลง เนื่องจาก

1. สารสนเทศมีจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการจัดทำ หรือให้บริการได้ทันเวลา ในขณะที่บุคลากรมีจำนวนเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม

2. ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากขึ้น และมีความต้องการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังต้องการสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องส่วนตัว และการประกอบอาชีพ

3. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์การจัดเก็บ ประหยัดสถานที่ตลอดจนการดูแลรักษาฐานข้อมูล

4. ประหยัดเวลา สะดวกในการสืบค้นข้อมูลขจัดปัญหาเรื่องระยะทาง เวลา สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นเพื่อการสืบค้นข้อมูล หรือติดต่อ Internet ในอนาคต

การจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะนำไปสู่บริการสารสนเทศสมัยใหม่สู่ผู้ใช้ และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะผู้สอนเรื่องเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ ในระดับปริญญาตรี และโทจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษางานบริการฐานข้อมูล ประเภทฐานข้อมูล รายละเอียดของฐานข้อมูลในต่างประเทศ และพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บงานบริการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้เรียนสามารถใช้ฐานข้อมูลนี้ช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในเรื่องการค้นคืนสารสนเทศอีกโสตหนึ่ง

แนวคิด(concept) 1. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

2. ฐานข้อมูล (Database)

3. โปรแกรม Authorware

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษางานบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมข้อมูลโดยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริการฐานข้อมูลในโปรแกรมฐาน ข้อมูลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรม Authorware โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยตรงจากโปรแกรมฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่าน Telnet และ WWW ได้
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยและพัฒนา
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รายชื่อฐานข้อมูลที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัย 45 แห่ง ประเภทฐานข้อมูล 7 ประเภท รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล 989 ฐานข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2543
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคคลเพื่อประเมินผลโปรแกรมฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง (Simple random samling) มี 3 กลุ่ม คือ
1. อาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน
2. บรรณารักษ์ ได้แก่ บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหอสมุดของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน
3. นิสิต ได้แก่ นิสิตกำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรที่สนใจศึกษา คือ ความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมฐานข้อมูลบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
คำนิยาม(defination) โปรแกรม Authorware เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้เขียนโปรแกรมระบบสื่อหลายแบบโดยผู้ใช้สามารถใส่ภาพ เสียง วีดิทัศน์ และแฟ้มอื่นๆ รวมเข้าไว้ในงานที่ทำได้ เช่น โปรแกรมประเภทการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer-aided instruction)
ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้ ทำให้เป็นระบบ และจัดให้เป็นฐานสำหรับการค้นคืนข้อมูล การสรุปผล และการตัดสินใจ
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. โปรแกรมฐานข้อมูลบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และรายชื่อฐานข้อมูลที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัย 45 มหาวิทยาลัย ประเภทฐานข้อมูล 7 ประเภท รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล 989 ฐานข้อมูล
2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยและโปรแกรมฐานข้อมูล
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรมฐานข้อมูลบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้น
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม Authorware
2. ผู้วิจัยทดสอบใช้โปรแกรมฐานข้อมูลกับผู้ช่วยวิจัย และจัดทำคู่มือการใช้
3. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีปัญหา
4. ประเมินผลโปรแกรมฐานข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ภายหลังทดลอง ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
5. ประเมินผลโปรแกรมฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัว อย่างทั้ง 3 กลุ่มภายหลังทดลองใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
การวิเคราะห์(analysis) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มภายหลังทดลองใช้โปรแกรมฐานข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อสรุป(summary) ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม Authorware สามารถใช้ในงานค้นคืนฐานข้อมูลบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย โปรแกรมสามารถทำงานได้ทุกหมวดการทำงาน ผลลัพธ์ที่ได้แสดงผลทั้งจอภาพ และเครื่องพิมพ์ กลุ่มตัวอย่างสามารถค้นคืนข้อมูลที่ต้องการได้ 3 รายการ คือ การค้นคืนบริการฐานข้อมูล ประเภทฐานข้อมูล และรายละเอียดฐานข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมฐานข้อมูลบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การนำฐานข้อมูลบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยไปใช้ควรมีอุปกรณ์ดังนี้
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ควรเป็น รุ่น Pentium มีหน่วยความจำ 16 เมกะไบต์ ขึ้นไป และมีหน่วยซีดีรอม
1.2 เครื่องพิมพ์
1.3 แผ่นวงจรแสดงผล 640x480,256 สี ขึ้นไป
1.4 ติดตั้งโปรแกรมบน Windows 95 ขึ้นไปภายใต้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมี โปรแกรมค้นดู (Browser)
2. ควรศึกษาคู่มือการใช้ฐานข้อมูลบริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย และดรรชนีก่อนใช้โปรแกรม
3. หากต้องการให้โปรแกรมแสดงผลเต็มจอภาพ สามารถกำหนดค่าแสดงผลเป็น 640x480,256 สี
4. หากต้องการเชื่อมโยงบนอินเตอร์เน็ต ควรติดต่อเชื่องโยงไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet service provider) ให้เรียบร้อยก่อนใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
5. ไม่ควรเปิดโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมในขณะเดียวกัน หากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือหน่วยความจำมีสมรรถภาพจำกัด
ข้อเสนอแนะสำหรับทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนาโปแกรมฐานข้อมูลเต็มรูปในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นพบข้อมูลได้โดยตรง
2. ควรศึกษา และพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นบนอินเตอร์เน็ตได้
3. ควรศึกษา ละพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลและแหล่งสารสนเทศทั้งในภาครัฐ และเอกชน
ปี 2544
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved