Current Record: นางศิวพร ชูสิงห์

นางศิวพร ชูสิงห์

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4736
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาผลการรับรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวัดหัวกระทุ่ม
หัวข้อ(Eng) A STUDY OF WATHOURKATOOM SCHOOL PRATHOM SUKSA 4 STUDENTS’ THE MEANING OF VOCABULARY ACKNOWLEDGEMENT ACHIEVEMENENT
คำสำคัญ(keyword) 1. การสอนการรับรูความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 2. แบบฝึกการรับรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ , 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการรับรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ,
ชื่อผู้วิจัย นางศิวพร ชูสิงห์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) MRS SIVAPORN CHUSING
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
การศึกษา ปริญญาตรี
สถานที่ติดต่อ 135 / 1 แสงสวรรค์เหนือ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
สถานศึกษา โรงเรียนวัดหัวกระทุ่ม
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) 17 พฤษภาคม 2544 – 31 มีนาคม 2545
ประเภท วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (วิจัยในชั้นเรียน)
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนวัดหัวกระทุ่ม
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหาการวิจัย

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นป.4 ที่ผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับกลางแต่นักเรียนมีข้อบกพร่องในด้านการรับรู้ความหมายคำศัพท์รวมทั้งการฟังและการจดจำคำศัพท์พื้นฐานที่เรียนมาแล้ว เป็นสาเหตุให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ส่งผลให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

วิธีการแก้ปัญหา

จัดการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนรับรู้ความหมายคำศัพท์โดยเน้นการคิดอย่างมีระบบและฝึกทักษะควบคู่กันไปด้วยวิธีการสอนสร้างความคิดรวบยอดแบบกาเย่ ( Gagne’) โดยใช้แบบฝึกและแผนการสอนการรับรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2
วัตถุประสงค์(objective) วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกและแผนการสอนซ่อมเสริมการรับรู้ความหมายคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกและแผนการสอนซ่อมเสริมฯ
3. เพื่อหาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกและแผนการสอนซ่อมเสริมฯ
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการรับรู้ความหมายคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกและแผนการสอนซ่อมเสริมฯ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม จำนวน 5 คน โดยใช้แบบฝึกและแผนการสอนซ่อมเสริมการรับรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการรับรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน
การวิเคราะห์(analysis) ผลการวิเคราะห์สรุปผล
1. ประสิทธิ์ภาพแบบฝึกและแผนการสอนฯทั้งด้านกระบวนการและผลผลิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เท่ากับ 85.26 : 83.33 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เท่ากับ 86.58 : 85.56
2. ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกและแผนการสอนซ่อมเสริมฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เท่ากับ 31.11 และภาคเรียนที่ 2 เท่ากับ 33.90
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการรับรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกและแผนการสอนซ่อมเสริมฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลจากการวิจัย การสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนได้รับรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของกาเย่ (Gagne’) และให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้วยการทำแบบฝึกการรับรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้าขึ้น
ข้อเสนอแนะ(suggestion) วิธีแลกเปลี่ยนความรู้/สะท้อนผล
1.ได้นำวิธีการสอนกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและผลการศึกษาที่ได้พูดคุย ปรึกษา เสนอ เผยแพร่ผลงานกับผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อนครูในโรงเรียน
2.นำเสนอผลงานการวิจัยและข้อค้นพบในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพ (เกรด เอ) ของ สปอ.ชุมแสง
3.นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในงานประชุมปฏิบัติการและงานมหกรรมต่างๆ ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด
4.นำเสนอผลงานวิจัยให้กับต่างหน่วยงานเช่น สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมแสง
การนำผลไปใช้
ครูผู้สอนได้เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนและนำวิธีสอนสร้างความคิดรวบยอดของกาเย่ (Gagne’) ไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และจัดทำเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved