Current Record: นางเยาวเรศ แก้วพินิจ

นางเยาวเรศ แก้วพินิจ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4725
ชื่อผลงานวิจัย การใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพื่อพัฒนาการใช้ประโยค Wh-questions
หัวข้อ(Eng) Using Multiple Intelligence Activities to improve formulating open questions
คำสำคัญ(keyword) 1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) , 2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical Mathematical) , 3. ปัญญาด้านมิติ (Spatial Intelligence) , 4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic) , 5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) , 6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) , 7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) , 8. ปัญญาด้านความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (The Understanding of Nature and Environment)
ชื่อผู้วิจัย นางเยาวเรศ แก้วพินิจ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs Yaowaret Kaeopinit
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
การศึกษา ปริญญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต)
สถานศึกษา โรงเรียนศรียาภัย ถนนพิศิษฐ์พยาบาล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) 4 สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545
ประเภท วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การใช้ประโยค Wh-questions โดยครูผู้สอน
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนศรียาภัย ถนนพิศิษฐ์พยาบาล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหาวิจัย :

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข : นักเรียนไม่สามารถใช้ประโยค Wh-questions ในการพูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง

ความจำเป็นที่ต้องทำวิจัย :

จากการใช้แบบทดสอบเรื่อง การใช้ประโยค Wh-question กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ม.4/5 ม.4/6 และ ม.4/7 ผลปรากฏว่านักเรียนชั้น ม.4/7 เกือบทั้งหมดไม่สามารถใช้ประโยค Wh-questions ในการพูดและเขียนประโยคถาม-ตอบได้ การที่นักเรียนไม่สามารถทำได้เนื่องจากนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องยากและนักเรียนมีความสนใจแตกต่างกันมาก ข้าพเจ้าจึงได้นำการจัดกิจกรรมพหุปัญญามาทดลองใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวและโดยข้อเท็จจริงแล้ว Wh-questions เป็นประโยคคำถามที่ฝึกให้นักเรียนคิดหาเหตุผลหรือคำตอบด้วยตนเอง เป็นตัวชี้วัดความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านข้อมูลประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ Wh-questions ยังมีบทบาทมากในการใช้สอบถามข้อมูลจากบุคคลอื่น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำวิจัยเรื่อง การใช้ประโยค Wh-questions

วิธีการแก้ปัญหา : แนวคิดในการแก้ปัญหา

ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นทฤษฎีที่ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนแต่ละคนล้วนมีความสามารรถ ความฉลาด และความชอบแตกต่างกันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาจะทำให้นักเรียนได้รับในสิ่งที่ตรงกับความถนัดและความชอบของตนเอง สำหรับข้าพเจ้ามีแนวความคิดว่าการที่นักเรียนมีโอกาสทำในสิ่งที่เขาชอบหรือสนใจย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และความสุขที่เกิดจากการเรียนรู้จะเป็นแรงเสริมให้นักเรียนพัฒนาการใช้ประโยค Wh-questions ได้อย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน
วัตถุประสงค์(objective) วัตถุประสงค์
เพื่อใช้กิจกรรมพหุปัญญาในการพัฒนาการใช้ประโยค Wh-questions ให้นักเรียนสามารถพูดและเขียนประโยคถาม-คำตอบได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มตัวอย่าง(sample) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรียาภัย จำนวน 48 คน
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
- แผนการจัดกิจกรรมพหุปัญญา
- แบบฝึกการเขียนประโยคคำถามและคำตอบโดยใช้ Wh-questions
- แบบสัมภาษณ์
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
- แบบทดสอบการเขียนประโยคคำถามและคำตอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) การนำผลไปใช้
จะมีการนำผลไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีต่อไป
วิธีแลกเปลี่ยนความรู้
มีการนำผลที่ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนครูเล็กน้อย
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved