Current Record: นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ (Mrs.Adian Kusit)

นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ (Mrs.Adian Kusit)

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4689
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการการสอนประกอบแผนการสอน
หัวข้อ(Eng) Skill developing Science Project Of Matayomsuksa 2 by Instructional package in Teaching Plan
คำสำคัญ(keyword) โครงงานวิทยาศาสตร์ , ชุดการสอน
ชื่อผู้วิจัย นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ (Mrs.Adian Kusit)
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs.Adian Kusit
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6
การศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทร.06-8676238 , 044-511844 ต่อ 2088
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) 1 พ.ย. 2544 – 31 มี.ค. 2545 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545)
ประเภท วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดทำโดยครูผู้สอน
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทร.06-8676238 , 044-511844 ต่อ 2088
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหาวิจัย

1. ผู้เรียนไม่สามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ทุกขั้นตอน

2. ผู้เรียนไม่มีแหล่งเรียนรู้หรือเอกสารข้อความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่สนใจศึกษาให้บริการแก่ผู้เรียน

3. การเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่นักเรียนเข้าใจยาก เพราะไม่รู้ว่ากิจกรรมแบบใดที่จะจัดว่าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์

4. นักเรียนไม่สามารถกำหนดชื่อเรื่องที่ต้องการศึกษาได้

5. นักเรียนไม่สามารถออกแบบการทดลองได้

6. ผู้เรียนเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่เป็น

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

วิธีแก้ปัญหา

1. จัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. จัดทำชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผู้เรียนก่อนที่จะเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

3. จัดทำชุดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ (ว 017) ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และใบความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาแต่ละหน่วยการเรียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน

4. จัดทำแบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม
วัตถุประสงค์(objective) วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ว 017
2. เพื่อนำชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ประสบผลสำเร็จทุกขั้นตอนและได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ ในระดับดี
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น จำนวน 11 ชุด
4. ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
5. เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนที่เรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต (ว 017) โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง จ.สุรินทร์ ในปีการศึกษา 2544 จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 66 คน เป็นชาย 24 คน และเป็นหญิง 42 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่
- วิธีการสอนโดยใช้แผนการสอน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต (ว 017) จำนวน 11 แผนที่เน้นกระบวนการ
- สื่อประเภทชุดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต (ว017) จำนวน 11ชุด
ตัวแปรตาม ได้แก่
- ผลการประเมินของโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
- ผลการประเมินชุดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต (ว 017) จำนวน 11 ชุด
- ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต
- เจตคติที่ดีต่อวิชาโครงงานวิทยาวิทยาศาสตร์ กับคุณภาพชีวิต ว 017
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้วัดผล
1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ
2. แบบประเมินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ใช้เกณฑ์การประเมินที่ปรับปรุงมาจาก สสวท. (2531 : 44)
การรวบรวมข้อมูล(gathering) การเก็บรวบรวบข้อมูล
1. ให้นักเรียนทำแบบวัดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
2. ปฏิบัติการสอนนักเรียน ตามแผนการสอนที่จัดทำขึ้นเป็นเวลา 1 ภาคเรียน จำนวน 36 คาบ ๆ ละ 50 นาที
3. ประเมินชุดการเรียนการสอน 11 ชุด ทั้งก่อนเรียน – หลังเรียนและทำแบบฝึกหัด เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
4. ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ปรับปรุงตามแบบตามประเมินของ สสวท.(2531) โดยผู้ประเมินอย่างน้อย 4 ประกอบด้วย ครูผู้สอน เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง หรือรุ่นพี่ที่มีความรู้เรื่องโครงงาน และกลุ่มนักเรียนที่ทำโครงงานประเมินให้คะแนนตนเอง แล้วหาค่าเฉลี่ย ประเมินระดับคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์
5. หลังจากสอนจบแล้วให้นักเรียนทำแบบวัดชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.ประเมินเจตคติของนักเรียนที่เรียนวิชา ว 017
7.ประเมินเจตคติของครูที่สอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน วิชา ว 017
การวิเคราะห์(analysis) การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประเมินประสิทธิภาพของใบความรู้
2. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน หน่วยที่ 1 – 11 โดยประเมินจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียน การทำชุดฝึก และการทดสอบหลังเรียน โดยใช้สูตร E1 / E2
3. ประเมินผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจาก สสวท. (2531)
4. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยประเมินจากคะแนนก่อนการใช้แผนการสอนและหลังการใช้แผนการสอน เพื่อเปรียบความก้าวหน้า
5. วิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่เรียนวิชา ว 017 โดยใช้ใช้ชุดการเรียนการสอนจากค่าเฉลี่ยร้อยละ
6. วิเคราะห์เจตคติของครูผู้สอนที่ใช้ชุดการเรียนการสอนประกอบแผนการสอน ในวิชา ว 017 เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (IOC)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ว 017 E1 / E2
ผลการวิเคราะห์และสรุปผล
1. นักเรียนสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้สมบูรณ์ทุกขั้นตอน ได้คะแนนอยู่ในระดับดี ถึงดีเยี่ยม
2. ประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ 81.81 / 83.43 โดยเฉลี่ยแล้วชุดการสอนนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. คะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโดยใช้แผนการสอนมีค่าระดับคะแนนโดยใช้เฉลี่ยสูงขึ้น
4. ผลการวัดเจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา ว 017 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 95.60
5. ผลการวัดเจตคติของครูที่มีต่อการใช้ชุดการสอนวิชา ว 017 ครูส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นแผนการสอนที่ดี มีความเหมาะสมดีมากคิดเป็นร้อยละ 99.00
ข้อเสนอแนะ(suggestion) วิธีแลกเปลี่ยนความรู้ / สะท้อนผล
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาชุดการสอนที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2542 ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยส่วนภูมิภาค จากการเขตการศึกษา 11 ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนั้นมีบางหน่วยการเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ปรับปรุงในปีการศึกษา 2543 – 2545 เรื่อยมาได้นำไปเผยแพร่ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จัดขึ้นทุกปีของสำนักงานการประถมศึกษา จ.สุรินทร์ มีครู – อาจารย์ หลายท่านในจังหวัดได้นำแผนการสอนและชุดการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ไปใช้ ผลสะท้อนกลับส่วนใหญ่มีความพอใจร้อยละ 99.0 และผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้ส่งเข้าประกวดในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น สถาบันราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยต่างๆ มากมาย นับว่าเป็นความสำเร็จอีกระดับหนึ่งซึ่งน่าพอใจ
การนำผลไปใช้
1. ก่อนการใช้แผนการสอนครูควรมีการตรวจสอบ ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อน เพราะนักเรียนจะได้มีพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้า สำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
2. ในการทำแผนการสอนไปใช้สำหรับสอนนักเรียนชั้นเดียวกัน ครูควรมีการศึกษารายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ ให้ดีเสียก่อน เตรียมเอกสารการสอน และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบสำหรับกลุ่ม เพื่อความคล่องตัวในการประเมินผล
3. ควรมีการฝึกกระบวนการกลุ่ม เป็นกลุ่มถาวร โดยเปลี่ยนกันทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ตามกลุ่ม ทุกครั้งที่ทำการสอน จะทำให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกการเป็นผู้นำกลุ่ม
4. ครูควรสละเวลาให้สำหรับกลุ่มแต่ละกลุ่มพอสมควร โดยพูดคุยทุกครั้งที่พบเห็น ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการทำโครงงานของนักเรียน
5. สำหรับกลุ่มที่ช้า ครูควรแนะนำให้เพื่อนในห้องช่วยเหลือ และบางครั้งครูอาจจะ ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้กำลังใจและเสริมสร้างแรงจูงใจให้มากกว่าเดิม ผลงานโครงงานถึงจะประสบความสำเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจ
6. ควรมีการส่งเสริมการประกวดโครงงานในชั้นเรียน เพื่อนักเรียนจะได้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงงานมากขึ้น หรือนำผลงานร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
7. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละปีควรมีการลงทะเบียนและเก็บไว้สำหรับให้นักเรียนรุ่นต่อไปได้ศึกษา
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved