Current Record: อ.มณีรัตนา เอ่งฉ้วน

อ.มณีรัตนา เอ่งฉ้วน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4665
ชื่อผลงานวิจัย การใช้ใบความรู้ “ การเทียบเสียงระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ” เพื่อพัฒนา การเขียนสะกดชื่อบุคคล ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวข้อ(Eng) “ How to compare the voice between Thai & English ” To solve writing people’s name of the student Pratom 6
คำสำคัญ(keyword) “ การเทียบเสียงระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ”
ชื่อผู้วิจัย อ.มณีรัตนา เอ่งฉ้วน
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs. Maneeratana Engchuan
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4
การศึกษา ศศบ. (ภาษาอังกฤษ )
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000 โทร 076 - 211463 (01) 6930978
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) วันที่ 1 มิ.ย. 2545 - 10 ก.ค. 2545
ประเภท วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จัดทำโดย ครู
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000 โทร 076 - 211463 (01) 6930978
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหาวิจัย

ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ทำการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.6 จำนวน 1 ห้อง นักเรียนจำนวน 50 คน เมื่อได้ทำการสอนในระยะเวลา 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในทักษะการฟังและพูด โดยส่วนรวมแล้วจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี คือสามารถสื่อความหมายระหว่างบุคคลได้ดี ส่วนทักษะการอ่านและเขียนนั้นยังมีนักเรียนที่ยังไม่สามารถอ่านและเขียนสะกดชื่อบุคคลได้อย่างถูกต้อง นักเรียนจะเขียนโดยไม่รู้ว่าตัวพยัญชนะใดมีเสียงอย่างไร และ สระตัวใดออกเสียงอย่างไร ไม่รู้ว่าการประสมคำให้เป็นชื่อบุคคลที่อ่านออกเสียงได้ถูกต้องนั้นเขียนอย่างไร

วิธีการแก้ปัญหา

ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว แล้วสร้างใบความรู้ แนวเทียบการเขียนชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ขึ้นและ ให้นักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวจำนวน 4 คนมาพบผู้วิจัย ในช่วงหลังเลิกเรียนตอนเย็นวันละ ½ ชั่วโมงให้นักเรียนศึกษาพร้อมกับอธิบายแนวเทียบการเขียนชื่อในใบความรู้ ดังนี้

1. ให้นักเรียนฝึกออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระต่างๆจนคล่องและจำได้ว่า พยัญชนะและสระตัวไหนออกเสียงอย่างไร ทุกครั้งก่อนทำใบงาน

2. นักเรียนทำใบงานในแต่ละใบ ซึ่งประกอบด้วย

2.1 ใบงานที่ 1 ชื่อบุคคลที่มีเพียง 1 พยางค์

2.2 ใบงานที่ 2 ชื่อบุคคลที่มี 2 พยางค์

2.3 ใบงานที่ 3 ชื่อบุคคลที่มี 3 พยางค์

2.4 ใบงานที่ 4 ชื่อบุคคลที่มี 4 พยางค์

3. แบบทดสอบก่อนและหลัง การฝึกออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระ และใบงานในแต่ละครั้งที่นักเรียนทำใบงาน นักเรียนจะเป็นผู้บันทึกความก้าวหน้าของตนเองไว้ และ ผู้วิจัยจะบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งก็จะพบว่านักเรียนแต่ละคนจะไม่เข้าใจในเสียงใด และทราบถึงวิธีการเทียบเสียงของนักเรียน ผู้วิจัยได้ทำการแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคลตามจุดที่นักเรียนยังบกพร่อง จนนักเรียนเข้าใจและสามารถเขียนสะกดชื่อได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์(objective) เพื่อศึกษาวิธีการสอนการสะกดชื่อบุคคลและนำไปสู่การพัฒนาการอ่านของนักเรียน
การวิเคราะห์(analysis) ผลการวิเคราะห์และสรุปผล
จากบันทึกความก้าวหน้าและพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล ผู้วิจัยพบว่า เมื่อนักเรียนเข้าใจเสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนสามารถเขียนสะกดชื่อบุคคลได้อย่างถูกต้อง โดยดูจากผลการเขียนในใบงานแต่ละครั้งของนักเรียน จากเดิมนักเรียนเขียนโดยไม่รู้ว่าพยัญชนะตัวไหนมีเสียงอย่างไร เมื่อได้ทำการฝึกฝนบ่อยจนเกิดความชำนาญและความจำ นักเรียนทุกคนก็สามารถเขียนสะกดชื่อบุคคลต่างๆได้ ไม่ว่าครูจะกล่าวถึงชื่อใครก็ตาม ทั้งที่เป็นชื่อภาษาไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษ และยังส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์อื่นๆในภาษาอังกฤษได้ ถึงแม้จะยังไม่รู้ความหมาย และสามารถจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำการเทียบเสียงไปใช้ในการท่องศัพท์ ในที่สุดก็ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) วิธีแลกเปลี่ยนความรู้/สะท้อนผล
ผู้วิจัยได้นำผลที่ได้พูดคุย ปรึกษากับเพื่อนครูในกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) และนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเผยแพร่แก่เพื่อนครูเพื่อแลกเปลี่ยนวามคิดเห็นซึ่งกันและกันและเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณีที่พบปัญหาเช่นเดียวกัน
การนำผลไปใช้
ผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดทำใบความรู้ดังกล่าวให้แก่นักเรียนทุกคนที่มีความต้องการ ในระยะแรกมีนักเรียนที่มาขอใบความรู้จากผู้วิจัยประมาณ 12 คน ในเวลาต่อมานักเรียนเห็นว่าสมารถทำให้ตนเองพัฒนาการอ่าน-การเขียนได้ จึงติดต่อขอใบความรู้ดังกล่าวทุกคน เมื่อนักเรียนได้มีการศึกษา ฝึกบ่อยๆขึ้นจึงเกิดความชำนาญและในที่สุดก็สามารถจำได้และแต่ละคนก็มีเทคนิคในการจำแตกต่างกันไป สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนผู้วิจัยก็จะพยายาม ตอกย้ำ ซ้ำทวนให้บ่อยๆ เพราะเชื่อว่าการย้ำและให้ความใกล้ชิดเอาใจใส่บ่อยๆ จะสามารถนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved