Current Record: นางสาวเสาวนีย์ พันธุ์มณี

นางสาวเสาวนีย์ พันธุ์มณี

สรุปผลการวิจัย
โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้
๑. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและสามารถนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๒. นักเรียนมีทักษะการอ่านและมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์
๓. นักเรียนมีความสุขความกระตือรือร้นและกล้าแสดงออกจาการได้ร้องเพลง
๔. ผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความ และการตีความจากเรื่องที่อ่าน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4659
ชื่อผลงานวิจัย การอ่านจับใจความจากเพลง กลุ่มทักษะภาษาไทย
คำสำคัญ(keyword) อ่านจับใจความจากเพลง
ชื่อผู้วิจัย นางสาวเสาวนีย์ พันธุ์มณี
ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
การศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย และบริหารการศึกษา
สถานที่ติดต่อ ๑๐๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๕๔๑๓๐ โทร ๐๕๔ ๖๒๕ ๔๗๔
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสูงเม่น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ ๕๔๑๓๐ โทร ๐๕๔ ๕๑๑๗๖๖
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๔
ประเภท เป็นการวิจัยเฉพาะส่วนบุคคล
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสูงเม่น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ ๕๔๑๓๐ โทร ๐๕๔ ๕๑๑๗๖๖
ประวัติความเป็นมา(history) ความเป็นมา

จากการจัดกิจกรรมกการเรียนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พบว่านักเรียนมีปัญหาและขาดทักษะการอ่านจับใจความ หรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านร้อยละ ๖๐ ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิจัย เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของเรื่องที่อ่านและส่งเสริมให้นักเรียนนำทักษะไปใช้หรือพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์(objective) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มทักษะภาษาเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสูงเม่น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
คำนิยาม(defination) นิยามศัพท์
กิจกรรมเสริมทักษะ หมายถึงกิจกรรมที่เสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เพลงจำนวน ๑๑ เพลง ดังนี้
๑. เพลงครูในดวงใจ
๒. เพลงบ้านนี้ฉันรัก
๓. เพลงแม่แตงร่มใบ
๔. เพลงโลกนี้คือละคร
๕. เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน
๖. เพลงดาวพระศุกร์
๗. เพลงกามนิตวาสิฎฐี
๘. เพลงยอยศพระลอ
๙. เพลงล่องน่านเล็ก
๑๐. เพลงทิศทั้งแปด
๑๑. เพลงต้นตระกูลไทย
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
๒. แบบประเมินเชิงพฤติกรรม
๓. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ จำนวน ๑๑ กิจกรรม
การรวบรวมข้อมูล(gathering) วิธีการรวบรวมข้อมูล
๑. วิเคราะห์หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้
๒. กำหนดปัญหาการวิจัย
๓. กำหนดวิธีการแก้ปัญหา ดังนี้
๓.๑ ศึกษาเนื้อหาสาระ และจำนวนเวลา
๓.๒ กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
๓.๓ ออกแบบกิจกรรมแต่ละชุด
๓.๔ เขียนแผนการเรียนรู้
๓.๕ สร้างแบบทดสอบ และแบบประเมินพฤติกรรม
๔. กำหนดแหล่งข้อมูล
๕. สร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
๖. นำเครื่องมือวิจัยไปใช้
การวิเคราะห์(analysis) การวิเคราะห์ข้อมูล
๑. ประเมินพฤติกรรมตามแบบประเมิน
๒. แปรผลคะแนนจากคะแนนเป็นคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน นักเรียนทำได้ร้อยละ ๖๐ ถือว่าผ่านเกณฑ์
ข้อสรุป(summary) สรุปผลการวิจัย
โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้
๑. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและสามารถนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๒. นักเรียนมีทักษะการอ่านและมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์
๓. นักเรียนมีความสุขความกระตือรือร้นและกล้าแสดงออกจาการได้ร้องเพลง
๔. ผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความ และการตีความจากเรื่องที่อ่าน
ปี 2544
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved