Current Record: นางศลิษา ชำนาญช่าง

นางศลิษา ชำนาญช่าง

ผลการประเมินจากการตอบคำถาม และการทำแบบทดสอบประเมินตนเองหลังเรียน จากการศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ตาราง 2 แบบประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียนทุกกลุ่ม
จากการประเมินผลการทำกิจกรรมในบทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนทั้ง 4 กลุ่มผลปรากฏว่าทุกกลุ่มทำกิจกรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4652
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการบวก ลบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
คำสำคัญ(keyword) 1. ได้สื่อการสอน คือบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บวก ลบจำนวนเต็ม , 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง บวก ลบจำนวนเต็มผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและสูงขึ้น
ชื่อผู้วิจัย นางศลิษา ชำนาญช่าง
ชื่อผู้วิจัย(Eng) MRS. SALISA CHAMNANCHANG
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
การศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถานที่ติดต่อ 18/4 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สถานศึกษา ร.ร. ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) 1 ภาคเรียน (2545)
ประเภท วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จัดทำโดยครู และนักเรียน
สถานที่จัดเก็บผลงาน ร.ร. ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
ประวัติความเป็นมา(history) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ของผู้สอน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็มต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสาเหตุมาจากนักเรียนมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ ครูขาดเทคนิคการสอน ใช้สื่อการสอนไม่เหมาะสมหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนไม่สนใจและไม่เห็นคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเรื่อง บวก ลบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 มีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องดังกล่าวสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นสมควรพัฒนานวัตกรรมคือ “บทเรียนสำเร็จรูป”สำหรับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่อง บวก ลบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
แนวคิด(concept) แนวคิดและวิธีการในการแก้ปัญหา

ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร

2 วิเคราะห์หลักสูตร

3 ศึกษาการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป

4 วางขอบข่าย เนื้อหา ลำดับขั้นตอนในการจัดทำ

5 สร้างบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องบวก ลบจำนวนเต็ม โดยผู้วิจัยได้นำบทเรียนสำเร็จรูปไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ทำวิจัยประเมิน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
วัตถุประสงค์(objective) วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง บวกลบ จำนวนเต็มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545
2.เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนเรื่อง บวก ลบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีปัญหาเรื่อง บวก ลบจำนวนเต็ม จำนวน 22 คน ปีการศึกษา 25
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ คือบทเรียนสำเร็จรูป
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บวก ลบจำนวนเต็ม
คำนิยาม(defination) นิยามศัพท์เฉพาะ
บทเรียนสำเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน
นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังสิ้นสุดการเรียน วัดได้โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้เนื้อหาเรื่องบวก ลบจำนวนเต็ม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
-แบบทดสอบ
-แบบสังเกตพฤติกรรม
-บทเรียนสำเร็จรูป
แบบทดสอบ สร้างโดยผู้วิจัย โดยแบบทดสอบที่ใช้เป็นเรื่อง บวก ลบจำนวนเต็ม เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ และได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 คน ผลการทดลองใช้ได้และนำไปปรับปรุงผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ก่อนนำไปใช้จริง
แบบสังเกตพฤติกรรม สร้างโดยผู้วิจัย โดยประเด็นที่สังเกต ประกอบด้วยความสนใจ และตั้งใจทำงาน ความร่วมมือในการแก้ปัญหากลุ่ม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 คน ผลการทดลองใช้ได้ และนำไปปรับปรุงก่อนนำไปใช้จริง
บทเรียนสำเร็จรูป สร้างโดยผู้วิจัย โดยศึกษาหลักสูตร วิธีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป และได้ดำเนินการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป โดยได้นำบทเรียนสำเร็จรูปไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 คน ผลการทดลองผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์
การรวบรวมข้อมูล(gathering) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั้งที่ 1 ใช้แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม
ครั้งที่ 2 ใช้แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม
ครั้งที่ 3 ใช้แบบทดสอบ
การวิเคราะห์(analysis) 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x)
ข้อสรุป(summary) ผลการประเมินจากการตอบคำถาม และการทำแบบทดสอบประเมินตนเองหลังเรียน จากการศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ตาราง 2 แบบประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียนทุกกลุ่ม
จากการประเมินผลการทำกิจกรรมในบทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนทั้ง 4 กลุ่มผลปรากฏว่าทุกกลุ่มทำกิจกรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะ
1.ในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ควรวางขอบข่ายของเนื้อหาการทำ ลำดับขั้นตอนในการจัดพิมพ์ เนื้อหา ให้เรียบร้อยก่อน
2. การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปในแต่ละเรื่องควรคำนึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า ระดับชั้น วัยของผู้เรียน ความยากง่ายของคำถาม และความน่าสนใจของบทเรียนสำเร็จรูป
3. ในขณะให้นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปด้วยตนเอง โดยจะให้ศึกษาเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล ครูผู้สอนควรดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือนักเรียนเมื่อประสบปัญหา ขณะเดียวกันต้องคอยควบคุมดูแลเรื่องระเบียบวินัยประพฤติของนักเรียน เพื่อให้การศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ก่อนนำไปใช้ควรหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปก่อน
5. ควรนำรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บวก ลบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 นำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนเรื่อง บวก ลบจำนวนเต็มของตนเอง
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องบวก ลบจำนวนเต็มดีขึ้น
3. ครูได้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง บวก ลบจำนวนเต็มที่มีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
5. ครูผู้สอนในรายวิชาอื่นๆ ได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved