Current Record: นางอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์

นางอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์

สรุปผลการจัดกิจกรรม
1. นักเรียนได้เรียนรู้ทุกวิชาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตรแบบบูรณาการ
2. นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่จะเรียน เลือกการนำเสนอตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่
4. มีการประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นๆ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4633
ชื่อผลงานวิจัย วิจิตรทัศนา นำพาสู่อาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คำสำคัญ(keyword) วิจิตรทัศนา นำพาสู่อาชีพ
ชื่อผู้วิจัย นางอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Udomsin Srisomboon
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
สถานศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-2224871 , 02-2226561 โทรสาร 02-2226557
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) 6 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2545 ถึง 6 มกราคม 2546
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-2224871 , 02-2226561 โทรสาร 02-2226557
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นการเชื่อมโยงครู นักเรียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า มีทักษะและกระบวนการในการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเอง
วัตถุประสงค์(objective) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของผู้เรียนด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละวิชา
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ค้นคว้า อภิปรายแลกเปลี่ยนและสะท้อนความคิด สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ได้ใช้แหล่งเรียนรู้อันเป็นภูมิปัญญาไทยในวังหลวงเพื่อนำพาไปสู่อาชีพหลากหลาย
5. สามารถประเมินกิจกรรมตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
กลุ่มตัวอย่าง(sample) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 92 คน
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือในการประเมินผล
แบบประเมินตนเองในกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินโดยครู ผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ ตารางบันทึกการสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน
ข้อสรุป(summary) สรุปผลการจัดกิจกรรม
1. นักเรียนได้เรียนรู้ทุกวิชาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตรแบบบูรณาการ
2. นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่จะเรียน เลือกการนำเสนอตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่
4. มีการประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การสะท้อนผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี 2 ตอน
1. เป็นการนำเสนอผลกิจกรรมเป็นรายวิชาคือ วิชาสปช. ได้เรียนรู้เรื่องไม้ประดับเป็นรูปร่างต่างๆ ประวัติความเป็นมาของพระบรมมหาราชวัง การประกอบอาชีพของคนในชุมชนคณิตศาสตร์ แผนผัง พื้นที่ รูปทรงอาคาร รายได้ของบุคคลในชุมชน ภาษาไทย ภาพจิตกรรมฝาผนัง เล่าความงดงามของพระบรมมหาราชวัง นาฏศิลป์ ท่ารำของตัวละคร รามเกียรติ์ ภาษาอังกฤษ สนทนาซักถามชาวต่างประเทศ ป้ายชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ แผ่นพับเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง กพอ. อุบะแห้งภายในพระอุโบสถ การตกแต่งดอกไม้ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ ฯณฯ
2. เป็นการนำเสนอผลการเรียนรู้รวมที่นักเรียนเลือกเสนอผลในลักษณะการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ห้องละ 1 ตอน และมีกรรมการนักเรียนประเมินคัดเลือกการแสดงเวทีเพื่อให้นักเรียนชั้นอื่นๆ ครู ผู้ปกครองได้ชมซึ่งได้แก่ชั้น ป.6/2 ตอน ”ชูกล่องดวงใจ”ส่วน ป.6/1 และป.6/3 จะทำหน้าที่ จัดเวที ตกแต่ง ทำบัตรเชิญ ต้อนรับ บริการน้ำดื่ม ตลอดจนผลิตสินค้าประเภทเครื่องหอมจำหน่าย
ปี 2545
ผู้วิจัยร่วม 1. เธ�เธฒเธ�เธชเธฒเธงเธขเธธเธ�เธดเธ� เธจเธฃเธฑเธ—เธ�เธฒเน€เธ�เธ�,2. เธ�เธฒเธ�เธ�เธธเธ�เน€เธกเธ� เ
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved