Current Record: นายปรีดา ศรีเศษมาตย์

นายปรีดา ศรีเศษมาตย์


1. สภาพการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ "ปานกลาง " ทุกด้าน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติเป็นอัดับแรก
2. ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยรวม มีปัญหาอยู่ในระดับ "ปานกลาง แต่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณมีปัญหาในระดับ มาก " ส่วนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรนั้นอยู่ในระดับ ไ มาก ไ เช่นกัน โดยเฉพาะความต้องการในด้านวิธรการพัฒนาและด้านเนื้อหาสาระ
3. รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม ควรเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา เทคนิควิธีและอื่นๆ ตลอดจนปัญหาและความต้องการที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 458
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
หัวข้อ(Eng) A Study to Propose A Model for Personnel Development in The Primary Schools under The Jurisdiction of Mahasarakham Provincial Primary Education Office.
คำสำคัญ(keyword) การพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประถมศึกษา ปี2542
ชื่อผู้วิจัย นายปรีดา ศรีเศษมาตย์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr.Preeda Srisesmath
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดขอนแก่น
14 หมู่ 8 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมวิจัย
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2542
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ประวัติความเป็นมา(history) จาการดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จะเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดของฝ่ายศึกษานิเทศก์ ซึ่งเน้นในด้านความรู้หรือในเชิงวิชาการเป็นส่วนเดียว จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรหรือของหน่วยงานในบางครั้ง ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของการพัฒนาบุคลากร ตลอดทั้งความต้องการและแนวทางที่จะแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ และมีจิตสำนึกของความเป็นครูอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 (เลขาธิการคุรุสภา 2540) ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาเด็กนักเรียน กรพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาประเทศชาติบรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลต่อความเจริญพัฒนาชาติแบบยั่งยืนสืบไป
แนวคิด(concept) 1. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเชิงระบบ


2. หลักการพัฒนาบุคลากร

3. รูปแบบการพัฒนาบุคลากร

4. เทคนิคการพัฒนาบุคคล

5. เทคนิคการพัฒนาตนเอง

6. ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

7. ปัจจัยอุปสรรคการพัฒนาบุคลากร

8. การประเมินผลกาพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
3. เพื่อเสนอรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2541 จำนวน 585 โรงเรียน ข้าราชการครู 6175 คน ผู้บริหาร จำนวน 716 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรที่สนใจศึกษา คือ สภาพการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
คำนิยาม(defination)
1. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำเนินการของหนวยงานต้นสังกัดที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกฝน หรือปรับปรุงบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ
2. รูปแบบ หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการที่ได้จากการศึกษา คิดค้น หรือปรับปรุงมาเพื่อให้ได้รูปแบบใหม่สำหรับการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า
เครื่องมือ(tool) แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านหลักการและการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากร ด้านกิจกรรมพัฒนาบุคลากร และด้านหลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างและดำเนินการเก็บด้วยตนเอง จำนวน 341 ฉบับ ได้รับคืนและสมบูรณ์ ร้อยละ 92.58
การวิเคราะห์(analysis) สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย
ข้อสรุป(summary)
1. สภาพการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ "ปานกลาง " ทุกด้าน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติเป็นอัดับแรก
2. ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยรวม มีปัญหาอยู่ในระดับ "ปานกลาง แต่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณมีปัญหาในระดับ มาก " ส่วนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรนั้นอยู่ในระดับ ไ มาก ไ เช่นกัน โดยเฉพาะความต้องการในด้านวิธรการพัฒนาและด้านเนื้อหาสาระ
3. รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม ควรเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา เทคนิควิธีและอื่นๆ ตลอดจนปัญหาและความต้องการที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะทั้วไป

1. ควรให้มีการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยมีฝ่ายผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รับผิดชอบในเฉพาะด้าน ตลอดทั้งมีการจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอย่างเพียงพอ
2. ควรได้มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด ว่ามีสภาพปัจจุบันและความต้องการในด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างไร
3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้วยวิธีการส่งไปฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานจากแหล่งที่มควรเป็นแบบอย่าง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบอย่างครอบคลุมในกระบวนการบริหรงานบุคคลทั้งหมด 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ในระดับเขต หรือพื้นที่อื่นๆ 3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ปี 2542
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved