Current Record: นางสาววราภรณ์ ถิรสิริ

นางสาววราภรณ์ ถิรสิริ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4434
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องโมล สำหรับเรียนรายวิชา ว032 เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หัวข้อ(Eng) The developing of computing skills in “Mole” for the Science 032 Chemistry Matayomsuksa 5
คำสำคัญ(keyword) โมล
ชื่อผู้วิจัย นางสาววราภรณ์ ถิรสิริ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Miss Waraporn Thirasiri
ตำแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 8
การศึกษา คม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2252 – 7302 ต่อ 142 (โรงเรียน) 06-176-4118 (มือถือ)
สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) วันที่ 30 พฤษภาคม - วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2545
ประเภท วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จัดทำโดยครูผู้สอน
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหาวิจัย

ในรายวิชา ว032 เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเรื่องการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ซึ่ง นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานทักษะการคำนวณเรื่องโมลจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นอย่างดีจึงจะเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้ แต่ปรากฎว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งยังขาดทักษะการคำนวณเรื่องโมล ทำให้นักเรียนกลุ่มนี้ มีพื้นฐานการคำนวณเรื่องโมลไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการเรียนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ผลกระทบที่ตามมาคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ-เรียนต่ำและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาเคมี จึงเห็นควรพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องโมลให้นักเรียนสำหรับเรียนรายวิชา ว032 เคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิธีการแก้ปัญหา

วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนและสอนเสริมโดยครู
วัตถุประสงค์(objective) เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องโมลของนักเรียนสำหรับเป็นพื้นฐานในการเรียนรายวิชา ว032 เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 345 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 13 คน
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
-แบบทดสอบการเรียนและหลังเรียนเรื่อง โมล
-เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องโมล
-แบบฝึกทักษะการคำนวณเรื่องโมลจำนวน 3 ชุด
การรวบรวมข้อมูล(gathering) การเก็บรวบรวมข้อมูล
1 ทดสอบความสามารถในการคำนวณเรื่องโมล ก่อนและหลังเรียนอย่างละ 1 ครั้ง
2 ตรวจแบบฝึกระหว่างการเรียน 3 ครั้ง
การวิเคราะห์(analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
1. นักเรียนทั้งหมด 13 คนคือร้อยละ 100 สอบผ่านแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 10.07 คะแนน
2. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องโมลมาใช้ตอบคำถามและคำนวณแบบฝึกเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ได้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนมีพื้นฐานเรื่องโมลเพียงพอสำหรับใช้ในการเรียนรายวิชา ว032 เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สังเกตจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาว032 มี นักเรียน 1 คนในกลุ่ม 13 คนที่สอบไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนผล
ในการประชุมครูที่สอนรายวิชาเดียวกันได้มีการนำเสนอวิธีการดำเนินการวิจัยเป็นระยะและแลกเปลี่ยนวิธีการที่อาจารย์แต่ละคนใช้ในการปรับพื้นฐานทักษะการคำนวณเรื่องโมลของนักเรียนเพื่อนำไปพัฒนาวิธีการของตนเอง
การนำผลไปใช้
ในปีการศึกษาหน้าจะนำวิธีการที่ได้จากการวิจัยไปใช้กับนักเรียนรุ่นต่อไป
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved