Current Record: อำนาจ วิชยานุวัติ

อำนาจ วิชยานุวัติ

1. แบบของบุคลิกภาพของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเป็นบุคลิกภาพแบบ B เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีบุคลิกภาพแบบ B ส่วนหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีบุคลิกภาพแบบ A เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่มีประสบการณ์น้อย มีบุคลิกภาพแบบ A และ P ส่วนหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่มีประสบการณ์มากมีแบบบุคลิกภาพแบบ B
2. แบบของผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เป็นแบบผู้นำแบบการมีส่วนร่วม เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและประสบการณ์มาก, น้อย เป็นผู้นำแบบการมีส่วนร่วม
3. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีแบบของบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
4. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีประสบการณ์น้อยและมากมีแบบของบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
5. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีแบบของผู้นำแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
6. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีประสบการณ์น้อยและมากมีแบบของผู้นำแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
7. แบบของบุคลิกภาพกับแบบของผู้นำ ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 3873
ชื่อผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างแบบของบุคลิกภาพกับแบบของผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
หัวข้อ(Eng) Relationship Between Personality Types And Leadership Styles of the Heads of The District offices of Primary Education


คำสำคัญ(keyword) แบบของบุคลิกภาพ, แบบของผู้นำ
ชื่อผู้วิจัย อำนาจ วิชยานุวัติ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Amnat Wichayanuwat
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
การศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
สถานที่ติดต่อ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โทร. 037-251403


ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2540
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติความเป็นมา(history) ผู้นำที่จะบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้นำที่ดี เพราะในการบริหารหน่วยงานความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยงานจะดีหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้นำหน่วยงานเป็นสำคัญ นอกจากนั้นกระบวนการบริหารงานทุกอย่างยังมีบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวของหน่วยงาน ฉะนั้น การที่จะเข้าใจพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องพิจารณาบุคลิกภาพของผู้บริหารควบคู่กันไปด้วย และการตรวจติดตามประเมินผลของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพบว่า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เกิดจากการบริหารงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่ยังไม่สามารถบริหารงาน และดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ดังนั้น จึงถือได้ว่าแบบของบุคลิกภาพและแบบของผู้นำของ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญ และมีความต้องการที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแบบของบุคลิกภาพกับแบบของผู้นำ ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารงานในภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสามารถที่จะบริหารงานของสำนัการงานประถมศึกษาอำเภอ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

แนวคิด(concept) ลักษณะการบริหารงานของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ความหมายของบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความหมายของผู้นำ ความสำคัญของผู้นำ การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ แบบการเป็นผู้นำตามทฤษฎีผู้นำแบบสถานการณ์ของเฮอร์เซย์ และแบลนชาร์ด บุคลิกภาพแบบ A และแบบ B ในฐานะผู้นำตามกรอบแนวคิดของเฟรดแมนและอัลเมอร์วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาแบบของบุคลิกภาพของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
2. เพื่อศึกษาแบบของบุคลิกภาพของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
3. เพื่อศึกษาแบบของผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
4. เพื่อศึกษาแบบของผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
5. เพื่อเปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
6. เพื่อเปรียบเทียบแบบของผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบของบุคลิกภาพกับแบบของผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
สมมุติฐาน(assumption) 1. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีระดับวุฒิการศึกษาต่างกันจะมีแบบของบุคลิกภาพต่างกัน
2. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีประสบการณ์การดำรงตำแหน่งต่างกันจะมีแบบของบุคลิกภาพต่างกัน
3. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีระดับวุฒิการศึกษาต่างกันจะมีแบบของผู้นำต่างกัน
4. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีระดับประสบการณ์การดำรงตำแหน่งต่างกันจะมีแบบของผู้นำต่างกัน
5. แบบของบุคลิกภาพกับแบบของผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอมีความสัมพันธ์กัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงบรรยาย
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2538 จำนวน 790 คน จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจำนวน 790 อำเภอ
กลุ่มตัวอย่าง
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 260 คน โดยอาศัยเกณฑ์กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย แบบของบุคลิกภาพ แบบของผู้นำ
คำนิยาม(defination) 1. บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะโดยส่วนรวมของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทั่วประเทศ ที่แสดงออกมาจากประสบการณ์และจุดมุ่งหมายในอนาคตเป็นสิ่งที่แสดงออกทางการกระทำ ความคิดเห็นทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นภายใน ซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรม การเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพแบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่ บุคลิกภาพแบบ A บุคลิกภาพแบบ B
2. แบบของผู้นำ หมายถึง พฤติกรรมของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่แสดงออกถึงความสามารถในการนำกลุ่มเพื่อดำเนินการกิจการต่างๆ ไปสู่จุดหมายที่กำหนดรวมทั้งการบำรุงขวัญ และกำลังใจของกลุ่มซึ่งแสดงออกในการบริหารงานและสามารถสังเกตเห็นได้ สามารถวัดได้ตามแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 แบบคือ แบบการสั่งการ แบบการแนะ แบบการมีส่วนร่วม แบบการมอบอำนาจ
3. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอและหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ รวมถึงผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอและหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอทั่วประเทศ
เครื่องมือ(tool) แบบสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของหัวหน้าการประถมศึกษาทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยชีวสังคมของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ มี 2 ข้อ เลือกตอบ 1 ข้อ เติมคำในช่องว่าง 1 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบของบุคลิกภาพของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ จำนวน 20 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบของผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ จำนวน 12 ข้อ 12 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์ มี 4 ตัวเลือก
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทั่วประเทศ โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาไปขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด เพื่อแจกแบบสอบถามให้หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองติดแสตมป์ส่งกลับคืนผู้วิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืน รวมทั้งสิ้น 220 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.62
การวิเคราะห์(analysis) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาคำตอบตามความมุ่งหมายและเพื่อทดสอบสมมติฐานได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Chi-square และ Cramer's V แล้วทำการแปลผลและนำเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายความเรียง
ข้อสรุป(summary) 1. แบบของบุคลิกภาพของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเป็นบุคลิกภาพแบบ B เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีบุคลิกภาพแบบ B ส่วนหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีบุคลิกภาพแบบ A เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่มีประสบการณ์น้อย มีบุคลิกภาพแบบ A และ P ส่วนหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่มีประสบการณ์มากมีแบบบุคลิกภาพแบบ B
2. แบบของผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เป็นแบบผู้นำแบบการมีส่วนร่วม เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและประสบการณ์มาก, น้อย เป็นผู้นำแบบการมีส่วนร่วม
3. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีแบบของบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
4. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีประสบการณ์น้อยและมากมีแบบของบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
5. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีแบบของผู้นำแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
6. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ที่มีประสบการณ์น้อยและมากมีแบบของผู้นำแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
7. แบบของบุคลิกภาพกับแบบของผู้นำ ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรพัฒนาให้ผู้บริหารรู้จักการบริหารตามสถานการณ์โดยใช้ความเป็นผู้ใหญ่ของผู้ตามเป็นตัวกำหนด ซึ่งจะทำให้ผู้นำมีแบบของผู้นำหลายแบบในการบริหารงาน
2. การกำหนดเกณฑ์ในการสรรหาหัวหน้าการประถมศึกษาไม่ควรนำบุคลิกภาพเป็นตัวกำหนด
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอมีบุคลิกภาพ แบบ B
4. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอมีแบบผู้นำแบบการมีส่วนร่วม
5. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผลให้แบบของบุคลิกภาพและแบบของผู้นำไม่แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามประสบการณ์
6. ควรมีการศึกษาสาเหตุที่ความสัมพันธ์ระหว่างแบบของบุคลิกภาพและแบบของผู้นำมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ
7. ควรมีการศึกษาผู้นำที่มีแบบบุคลิกภาพแบบ B และแบบผู้นำแบบการมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลขององค์การ
ปี 2540
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved