Current Record: นางสาวสายใจ สินสมบูรณ์

นางสาวสายใจ สินสมบูรณ์

ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน โดยใช้กิจกรรมแบบใช้เกมกิจกรรมเรียงภาพการ์ตูนประกอบเรื่อง เรียนโดยใช้ กิจกรรมแบบบทบาทสมมติและนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบธรรมดาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่เรียน โดยใช้กิจกรรมแบบใช้เกม กิจกรรมเรียงภาพการณ์ตูนประกอบเรื่อง และโดยใช้กิจกรรมแบบบทบาทสมมติ มี ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบธรรมดา ส่วนนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมแบบใช้เกมกิจกรรมเรียงภาพการณ์ตูนประกอบ เรื่องและเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบบทบาทสมมติ มีความเข้าใจในการอ่านภาษา อังกฤษไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 3595
ชื่อผลงานวิจัย ผลของเกมและบทบาทสมมติในชั้นเรียนที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา :

หัวข้อ(Eng) Effect of Games and Role Play in the Classroom on English Reading
Comprehension of Prathomsuksa VI Students under the Office of Yala
Provincial Primary Education
ชื่อผู้วิจัย นางสาวสายใจ สินสมบูรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) มีนาคม 2536 - มิถุนายน 2537
ประเภท วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติความเป็นมา(history) ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กรมวิชาการ เสนอว่าโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จะเริ่มสอนจากระดับประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเลือกในกลุ่มประสบการณ์พิเศษ เนื้อหาที่กำหนดในหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ ทักษะทั้ง 4 ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และกำหนด แนวทางในการสอนโดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อ ครูมีบทบาทในฐานะผู้จัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นกลุ่มตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร และใช้หนังสือเรียน English Is Fun
วิสาข์ จัติวัตร์ พบว่า ในบรรดาทักษะการเรียนทั้ง 4 ทักษะนั้น ทักษะที่คนไทย ส่วนใหญ่เห็นความสำคัญมากที่สุดคือ ทักษะในการอ่าน และ ฉัตรสุดา ดวงพลอย พบ ว่าเด็กนักเรียนไทยขาดการฝึกทักษะด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ ความหมายที่ถูกต้อง เพราะครูส่วนมากขาดการจัดกิจกรรมการอ่านที่กระตุ้นให้นัก เรียนคิด ปัญหาที่พบมากคือ นักเรียนไม่มีโอกาสได้ใช้ความคิดประกอบการอ่าน เพราะนักเรียนมุ่งอยู่กับการตอบคำถามท้ายบท

ชาวินยอง ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนว่าควรเปิด โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงหรือที่ใช้ในชีวิตจริง เช่นการใช้ บทบาทสมมติ(role play) การอภิปราย การเล่นเกม การใช้สื่อมวลชน การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนมีความจำเป็นมากที่จะทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยนำวิธี สอน 2 แบบมาศึกษา เช่น วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมแบบใช้เกมกิจกรรมเรียงภาพการ์ตูน ประกอบเรื่อง (identifying sequences through cartoons) และใช้สอนโดยใช้กิจกรรม แบบบทบาทสมมติ (role play)
วัตถุประสงค์(objective) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่สอนด้วยวิธีสอนโดยใช้ กิจกรรม 3 แบบได้แก่ วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมแบบใช้เกมกิจกรรมเรียงภาพการ์ตูน ประกอบเรื่อง วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมแบบบทบาทสมมติ และวิธีสอนแบบธรรมดา ว่าแตกต่างกันหรือไม่
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2536 ของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา และอำเภอรามัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา จำนวน 90 คน แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 30 คน โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)
เครื่องมือ(tool) 1. แบบเรียน English Is Fun จำนวน 1 บท
2. แผนการสอน จำนวน 6 แผน
3. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยดำเนินการทดลองสอนตามแผนการสอน นำวิธี สอนโดยใช้กิจกรรมแบบใช้เกมกิจกรรมเรียงภาพการ์ตูนประกอบเรื่อง วิธีสอนโดย ใช้กิจกรรมแบบบทบาทสมมติ และแบบธรรมดา หลังจากการทดลองแล้ว ผู้วิจัยนำ แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษไปทดสอบนักเรียนทั้งสามกลุ่ม
การวิเคราะห์(analysis)
1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
3. เปรียบเทียบพหุคูณโดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's method)
ข้อสรุป(summary) ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน โดยใช้กิจกรรมแบบใช้เกมกิจกรรมเรียงภาพการ์ตูนประกอบเรื่อง เรียนโดยใช้ กิจกรรมแบบบทบาทสมมติและนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบธรรมดาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่เรียน โดยใช้กิจกรรมแบบใช้เกม กิจกรรมเรียงภาพการณ์ตูนประกอบเรื่อง และโดยใช้กิจกรรมแบบบทบาทสมมติ มี ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบธรรมดา ส่วนนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมแบบใช้เกมกิจกรรมเรียงภาพการณ์ตูนประกอบ เรื่องและเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบบทบาทสมมติ มีความเข้าใจในการอ่านภาษา อังกฤษไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ในการเรียนการสอนโดยใช้การ์ตูนและบทบาทสมมติ ครูควรให้ความสำคัญ และความสนใจในการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เช่น ของจริง บัตรคำ บัตรภาพ เทปบันทึก เสียง รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เพลงและเกม
2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการศึกษา ควรให้ความสนใจและให้ความร่วมมือใน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การ์ตูนและบทบาทสมมต โดยจัดให้มีการ อบรม เทคนิค และวิธีการสอนใหม่ ๆ

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษด้านอื่น ๆ เช่น การฟัง การพูด และการเขียน
ปี 2537
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved