Current Record: นางสาววนิดา สุริต

นางสาววนิดา สุริต

ด้านความมุ่งหมายของการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยม มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง รู้จักตนเอง เป็นตัวของตัวเอง และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้านหลักสูตร เน้นแนวมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ความรู้ที่มีความหมายต่อการดำรงชีวิตอยู่ของผู้เรียน การต่อสู้เพื่อชีวิตและเสรีภาพทีส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง รู้จักตนเอง เป็นตัวของตัวเอง ให้ผู้เรียนใช้เสรีภาพในการเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด และจัดให้มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ด้านบทบาทครู ครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ รู้จักใช้เสรีภาพในการเลือกและมีความรับผิดชอบต่อการเลือกของตน มีความเป็นกัลยาณมิตร มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความสามารถในการสอน ด้านบทบาทนักเรียน คือ เป็นผู้เลือก ผู้แสวงหาความรู้ตามที่ตนสนใจในหลักสูตรนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเลือกของตน มีความมั่นใจในตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ และกล้าเผชิญกับปัญหาตามสภาพที่เป็นจริงของตน ด้านกระบวนการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง เป็นตัวของตัวเองพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เสรีภาพในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเลือกนั้น เน้นให้เรียนรู้สภาพที่เป็นจริงของตนเองและเรียนจากเรื่องใกล้ตัวไปหาเรื่องไกลตัว ด้านการประเมินผล มุ่งพัฒนาตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ พิจารณาจากการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใด สังเกตพฤติกรรมการแสดงทัศนะต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจและมีความเป็นตัวของตัวเอง

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 3480
ชื่อผลงานวิจัย การวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยม
หัวข้อ(Eng) An Analysis of Educational Practices din Accordance with the Existentialism Philosophy
คำสำคัญ(keyword) การจัดการศึกษา อัตถิภาวนิยม ปรัชญา ปี2543
ชื่อผู้วิจัย นางสาววนิดา สุริต
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Miss Wanida Surit
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อ ร.ร. วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2543
ประเภท วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่จัดเก็บผลงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา(history)
การจัดการศึกษาที่ดีนั้น จะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี แต่การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล สังคม และประเทศ (รุ่ง แก้วแดง, 2540 : 2) อาทิเช่น กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการท่องจำเพื่อสอบมากกว่าการเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และการแสวงหาความร้ด้วยตนเอง (สกศ. 2539 : 38) สืบเนื่องมาจากปรัชญาแนวคิดของครูอาจารย์ รวมทั้งผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังมองเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของการป้อน หรือการถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมแบบเดียวกันมา เพื่อให้มาเป็นครู อาจารย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เยาว์วัยกว่ามีความรู้น้อยกว่าและมองความรู้เหมือนกับข้อมูลสำเร็จรูปที่อยู่ในตำราและหัวของครูอาจารย์ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะต้องท่องจำเพื่อให้ได้ความรู้เหล่านั้นเข้าไปในหัวของตน ปรัชญาแนวคิดแบบนี้ทำให้นักเรียนนักศึกษาไทยพัฒนาได้อย่างจำกัด และทำให้นักเรียนจำนวนมากที่ปรับเข้ากับระบบคิดและการสอนแบบนี้ไม่ได้ดี ต้องออกกลางคันหรือถูกคัดออกจากระบบการศึกษา และพลาดโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพ ความถนัดในการเรียนรู้เฉพาะตัวของพวกเขา นักเรียนที่เรียนแบบท่องจำได้เก่งก็มักจะเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่เป็น คิดวิเคราะห์ไม่เป็น พวกเขาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างไม่เต็มที่ (วิทยากร เชียงกูล, 2541 : 69-70)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าน่าจะมีการทบทวน และพิจารณาหาแนวทางในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยปัจจุบัน การจัดการศึกษาที่ควรจะเป็น คือ การศึกษาที่เน้นการพัฒนาตัวผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีเสรีภาพในการเลือกเรียนตามความต้องการและความสนใจโดยปราศจากการบังคับ เน้นความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง รู้จักตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติที่ต้องการพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยเน้นให้คนทุกคนมีบทบาทร่วมในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ นั่นก็คือ เน้นความสำคัญของมนุษย์แต่ละคนในฐานะปัจเจกชน (Individual) หรือบุคคลแต่ละคน ผู้วิจัยเห็นว่าแนวปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม เป็นปรัชญาที่เน้นให้ความสำคัญปัจเจกบุคคลให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ จึงเป็นปรัชญาที่มีความเหมาะสมกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ในปัจจุบันต้องเผชิญอยู่อย่างมาก และดูเหมือนจะเป็นทางเลือกให้แก่มนุษย์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาลัทธินี้

ปรัชญาอัตถิภาวนิยมเชื่อว่า แก่นแท้ของมนุษย์คือ เสรีภาพ ดังนั้นมนุษย์แต่ละคนต้องสร้างตัวเองขึ้นมาจากความไม่มีอะไร มนุษย์สร้างตัวเองขึ้นเป็นขั้นตามลำดับ โดยการตัดสินใจเลือกโดยสัญชาตญาณ มนุษย์กลัวความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และความเกียจคร้านไม่อยากมีเรื่องยุ่งยาก เมื่อมีโอกาสเลี่ยงการรับผิดชอบได้ จึงมักจะตัดสินใจเลี่ยง การเลี่ยงความรับผิดชอบก็เป็นการใช้เสรีภาพเหมือนกัน แต่เป็นการใช้เสรีภาพอย่างผิด ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและมนุษย์คนอื่นโดยไม่รู้ตัว (กีรติ บุญเจือ, 2522 : 7) เสรีภาพและความรับผิดชอบของมนุษย์ตามแนวคิดของลัทธิอัตถิภาวนิยม จึงเป็นของคู่กัน การให้เสรีภาพกับความรับผิดชอบนั้นจะต้องมาด้วยกัน คือเมื่อไรที่ให้เสรีภาพก็ต้องสอนให้รู้จักรับผิดชอบด้วย

หลักสำคัญของการให้การศึกษาตามปรัชญานี้คือ การเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสร้างผู้เรียนให้เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งผู้เรียนจะมีลักษณะดังกล่าวได้ ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องมีอิสรภาพในการเลือกและตัดสินใจในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และรับผิดชอบในการกระทำนั้น ซึ่งเป็นการสร้างมนุษย์ให้มีวินัยในตนเองด้วย ในการจัดการศึกษาจึงเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาปัจเจกบุคคล คือ พัฒนาบุคคลแต่ละคนตามความสามารถเฉพาะตัวของเขา และสนองความต้องการของแต่ละคน เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง ทุกคนมีโอกาสและวิธีการของตนเองที่จะนำไปสู่การรู้จักตนเอง ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจ ตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตตลอดจนพัฒนาความรู้สึกนึกคิด เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความหมายและมีความสุข สามารถเข้าไปแก้ปัญหาสังคมได้ (ชูศักดิ์ แสนปัญญา, 2535 : 56) โดยที่แต่ละคนต่างก็ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ดังนั้นแต่ละคนจะต้องเป็นคนที่รู้จักตัวเอง และเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง การที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงปัจเจกชนก่อน
แนวคิด(concept)

1. ปรัชญาการศึกษาต่าง ๆ

2. ปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับการศึกษา

2.1 ปรัชญาอัตถิภาวนิยม

2.2 อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา

2.3 อภิปรัชญาของอัตถิภาวนิยมกับการศึกษา

2.4 ญาณวิทยาของอัตถิภาวนิยมกับการศึกษา

2.5 คุณวิทยาของอัตถิภาวนิยมกับการศึกษา

3. แนวทางการจัดการศึกษา

3.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา

3.2 หลักสูตร

3.3 บทบาทครู

3.4 บทบาทนักเรียน

3.5 กระบวนการเรียนการสอน

3.6 การประเมินผล
วัตถุประสงค์(objective) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนานิยมในด้านความมุ่งหมาย หลักสูตร บทบาทครู บทบาทนักเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเอกสาร
กลุ่มตัวอย่าง(sample) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารคำบรรยาย ปรัชญอัตถิภาวนิยม จำนวน 5 เล่มหนังสือ ตำรา และเอกสาร งานวิจัย และบทความ เฉพาะในส่วนที่กล่าวถึงปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม จำนวน 31 เล่ม
ตัวแปร(variable) ตัวแปรที่สนใจศึกษา คือ แนวทางาการจัดการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยมด้านแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
คำนิยาม(defination)
แนวทางการจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยม
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม หมายถึง ปรัชญาที่ให้ความสำคัญแก่ปัจเจกบุคคล ในด้านเสรีภาพ การตัดสินใจ และความรับผิดชอบในการเลือกการกระทำของปัจเจกบุคคล
ความมุ่งหมายของการศึกษา หมายถึง ความต้องการที่จะให้ผู้เรียนค้นพบตนเองและพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
หลักสูตร หมายถึง มวลความรู้ ประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ มีพร้อมให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ
กระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนและผู้เรียนด้วยรูปแบบวิธีการเรียนการสอนต่าง ๆ บทบาทและพฤติกรรมของผู้สอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง
ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยตนเอง และยินดีรับผลของการกระทำนั้น และหมายถึงการใช้สัมปชัญญะพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกระทำในแต่ละครั้งด้วย
เสรีภาพ (Freedom) หมายถึง การพ้นจากการขัดขวาง การบังคับ การแทรกแซง หรือการใช้อำนาจทางอ้อมจากบุคคลหรือสิ่งอื่น ๆ และหมายถึงกระบวนการเลือกอย่างเสรี และการกระทำตามความคิดริเริ่มของตนที่เกิดจากความตั้งใจ (Intention) ของตนเอง
การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่เกิดจากความตั้งใจ หรือความจงใจของตนเอง
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ตารางวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
การรวบรวมข้อมูล(gathering)
1. ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาทั่วไป ปรัชญาการศึกษา และปรัชญาของบุคคล จากตำรา เอกสาร และงาน วิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัย
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับแนว คิด ทฤษฎีของปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับการศึกษาในด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา
การวิเคราะห์(analysis) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยม ใช้วิธีวิเคราะห์แปลความ ตีความ หรือพิจารณาความหมายโดยนัยเป็นตอน หรือเป็นบท สรุปความ แล้วสังเคราะห์เชิงเนื้อหา และนำเสนอในรูปการพรรณาความ
ข้อสรุป(summary) ด้านความมุ่งหมายของการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยม มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง รู้จักตนเอง เป็นตัวของตัวเอง และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้านหลักสูตร เน้นแนวมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ความรู้ที่มีความหมายต่อการดำรงชีวิตอยู่ของผู้เรียน การต่อสู้เพื่อชีวิตและเสรีภาพทีส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง รู้จักตนเอง เป็นตัวของตัวเอง ให้ผู้เรียนใช้เสรีภาพในการเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด และจัดให้มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ด้านบทบาทครู ครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ รู้จักใช้เสรีภาพในการเลือกและมีความรับผิดชอบต่อการเลือกของตน มีความเป็นกัลยาณมิตร มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความสามารถในการสอน ด้านบทบาทนักเรียน คือ เป็นผู้เลือก ผู้แสวงหาความรู้ตามที่ตนสนใจในหลักสูตรนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเลือกของตน มีความมั่นใจในตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ และกล้าเผชิญกับปัญหาตามสภาพที่เป็นจริงของตน ด้านกระบวนการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง เป็นตัวของตัวเองพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เสรีภาพในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเลือกนั้น เน้นให้เรียนรู้สภาพที่เป็นจริงของตนเองและเรียนจากเรื่องใกล้ตัวไปหาเรื่องไกลตัว ด้านการประเมินผล มุ่งพัฒนาตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ พิจารณาจากการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใด สังเกตพฤติกรรมการแสดงทัศนะต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจและมีความเป็นตัวของตัวเอง
ข้อเสนอแนะ(suggestion)
ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงาน
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ดังนั้น ผลการวิจัยจึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการนำมา กำหนดนโยบายในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาที่รัฐต้องจัดให้กับเด็กทุกคนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติให้กับเด็กทุกคนได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ต่อไป
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรให้ความรู้แก่ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาอัตถิภาวนิยม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามปรัชญาอัตถิ ภาวนิยมในการศึกษาระดับต่าง ๆ
2. ควรมีการติดตามและศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนที่จบการศึกษาตามแนวปรัชญาอัตถภาว นิยม
3. ควรนำแบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมที่ได้จากการวิจัยครั้งนั้นมา พัฒนาเป็นงานวิจัยที่ต้องการทราบความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยมในด้านต่าง ๆ เช่น กระบวนการเรียนการสอน บทบาทครู หลักสูตร บทบาทนักเรียน ความมุ่งหมายของการศึกษา และการประเมินผล
ปี 2543
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved