Current Record: ดร. จันทนา นนทิกร

ดร. จันทนา นนทิกร

ผลการวิจัยนำไปสู่การเลือกวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างคุณ ลักษณะการทำงานโดยวางเป้าหมาย ดังนี้ิ
     1. ควรใช้ชุดฝึกอบรมที่ 1 และชุดที่ 2 ควบคู่กันเพื่อให้เกิดความคงคนด้านความสามารถ ในการทำงานโดยวางเป้าหมาย
     2. ควรใช้ชุดฝึกความตั้งใจทำงานเพียงชุดเดียว เพื่อให้เกิดความคงทนของความตั้งใจ ทำงานโดยวางเป้าหมาย
     3. ควรใช้ชุดฝึกทั้ง 2 ชุด ควบคู่กัน เพื่อผลของพฤติกรรมการทำงานโดยวางเป้าหมาย โดยทันที และอาจเลือกใช้ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียวเพื่อผลของความคงทนของ พฤติกรรมการทำงานโดยวางเป้าหมายในระยะยาว

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 3128
ชื่อผลงานวิจัย การทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการทำงาน โดยวางเป้าหมายสำหรับเยาวชน
คำสำคัญ(keyword) การทดลองใช้,ชุดฝึกอบรม,เสริมสร้างคุณลักษณะการทำงาน,เยาวชน
ชื่อผู้วิจัย ดร. จันทนา นนทิกร
ตำแหน่ง หน่วยศึกษานิเทศก์
สถานที่ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 1 อ. เมือง จ. นครปฐม 73000
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ตุลาคม 2532 - กุมภาพันธ์ 2533
ประเภท วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เพื่อเสนอต่อ มหาวิทยาบลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประวัติความเป็นมา(history)      ยาวชนเป็นผู้ที่ได้รับการคาดหวัง ว่าจะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการมีงานทำเต็มเวลา และตามระดับ ความสามารถของตน ในสภาพปัจจุบันพบว่าเยาวชนยังขาดคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน โดยวางเป้าหมาย จึงทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ขาดการวาง จุดมุ่งหมายและวางแผนการทำงานที่ชัดเจน ขาดการมีระเบียบวินัย ขาดความประณีต เรียบร้อยในการทำงาน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการทำงาน ไม่รักการทำงาน ตลอดจนขาดความ ภาคภูมิใจในการทำงานด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าจุดหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการทำงานอาชีพต่าง ๆ ชัดเจน แต่ยังพบว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชนเกิดคุณลักษณะที่มุ่งมั่นใน การทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน ยังไม่สามารถทำได้อย่าง เพียงพอ เพราะคำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ของวิชา และเนี้อหาของวิชามักเน้นด้าน ทฤษฎีและการฝึกทักษะเฉพาะงานบางอย่าง มากกว่าเน้นการเสริมสร้างเจตคติด้าน ความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จด้วยตนเอง

     เนื่องจากข้อจำกัดของการปฏิบัติตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในการเสริมสร้างคุณลักษณะการทำงานโดยวางเป้าหมาย ให้แก่เยาวชนเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงขอเสนอทางเลือกในการจัดทำชุดผึกอบรมแบบสื่อประสม (multi media) ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายขึ้น มีความสะดวกในการจัดสอดแทรก บรรจุในหลักสูตร หรือจัดเป็นกิจกรรมอิสระเพื่ออบรมซ่อมเสริมให้เยาวชนมีคุณลักษณะ ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ชุดฝึกอบรมนี้ได้ทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักการจากกลุ่มทฤษฏีทางจิตวิทยา สังคม ได้นำไปทดลองใช้ฝึกอบรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนำผลการทดลอง มาวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะพื้นฐานของนักเรียนทางด้านจิตวิทยาและชีวสังคม คือ ความเชื่ออำนาจในตน และการอบรมเลี้ยงดูด้านการทำงานของผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์(objective)      1. เพื่อจัดทำชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการทำงาน โดยวางเป้าหมายสำหรับ เยาวชนแบบสื่อประสม โดยการบูรณาการทฤษฏีทางจิตวิทยาสังคมมาประยุกต์ในการ จัดการเรียนการสอน
     2. เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกอบรมของคุณลักษณะการทำงาน โดยวางเป้าหมาย ด้าน ความสามารถในการทำงาน ความตั้งใจทำงาน และพฤติกรรมทำงาน
     3. เพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม ในการเสริมสร้างคุณลักษณะ การทำงาน โดยวางเป้าหมายให้สอดคล้องกับลักษณะบุคคล ตามข้อจำกัดของงบประมาณ และเวลา
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนศรีวิจัยวิทยาและโรงเรียน สระกะเทียมวิทยาคม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงเรียนละ 80 คน รวม 160 คน แต่ละโรงเรียนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม
เครื่องมือ(tool) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลำดับดังนี้คือ
     1. กำหนดสังกับโครงสร้างของคุณลักษณะการทำงาน โดยวางเป้าหมายประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ความสามารถในการทำงานโดยวางเป้าหมาย ความตั้งใจทำงานโดยวางเป้าหมาย ละพฤติกรรมการทำงานโดยวางเป้าหมาย
     2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทำงาน และเลือกกลุ่มทฤษฏีทาง จิตวิทยาสังคมมาบูรณาการในการจัดทำชุดฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการทำงาน คือ
          ชุดฝึกที่ 1 ฝึกความสามารถในการทำงานโดยวางเป้าหาย โดยอ้างอิงทฤษฎีการวาง เป้าหมาย (Goal Setting Theory) ผสมผสานกับแนวความคิดเรื่องกาารจัดสภาพแวด ล้อมให้เหมาะสม (Envilronmental Planning) สร้างเป็นชุดฝึกอบรมเน้นความรู้ความ เข้าใจ เรื่อง ความหมาย ความสำคัญของการทำงานโดยวางเป้าหมาย วิธีการทำงานโดย วางเป้าหมาย และวิธีจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม จัดกิจกรรมและสื่อ เช่น เกมวิเคราะห์ตนเอง บทเรียนสำเร็จรูป การอภิปรายกรณีปัญหากลุ่มย่อย วิดีทัศน์กรณี ตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติเขียนแผนการทำงานของตนเอง
          ชุดฝึกที่ 2 ฝึกความตั้งใจทำงานโดยวางเป้าหมาย โดยอ้างอิงทฤษฎีการกระทำด้วย เหตุผล (Reasoned Action Theory) ผสมผสานกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) สร้างเป็นชุดฝึกโดยใช้เกมสร้างความตระหนักในความสำคัญของการทำงาน โดยวางเป้าหมาย แถมบันทึกเสียงนิทานคติ วิดีทัศน์บุคคลตัวอย่างที่ประสบความ สำเร็จในการทำงาน และการแสดงบทบาทสมมุติฝึกการตัดสินใจเลือกพฤติกรรม การทำงาน
     3. นำชุดฝึกอบรมลองทดลอง (try out) กับนักเรียนชั้น ม.5 กลุ่มย่อยจำนวน 6 คน เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาและความใจของนักเรียน จากนั้นจัดทำชุดฝึกที่สมบูรณ์เพื่อการใช้ทดลองจริง
การรวบรวมข้อมูล(gathering)      1. วัดผลก่อนการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบลักษณะพื้นฐาน คือความเชื่ออำนาจ ในตนและการอบรมเลี้ยงดูด้านการทำงานของผู้ปกครอง แบบทดสอบความสามารถใน การทำงานโดยวางเป้าหมายและแบบทดสอบความตั้งใจทำงาน
     2. ทดลองผึกอบรม โดยให้กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้ชุดฝึกที่ 1 และชุดฝึกที่ 2 ควบคู่กัน กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้เฉพาะชุดฝึกที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 3 ใช้เฉพาะชุดฝึกที่ 2 กลุ่มควบคุม ใช้ชุดฝึกควบคุมเรื่องการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ใช้เวลาดำเนินการทดลอง 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คนต่อกลุ่ม
     3. วัดผลหลังการการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการทำงานโดยวาง เป้าหมาย แบบทดสอบความตั้งใจทำงานโดยวางเป้าหมาย และแบบทดสอบสถานการณ์การ ปฏิบัติงาน
     4. วัดความคงทนของคุณลักษณะการทำงานโดยวางเป้าหมายด้วยแบบทดสอบความ สามารถในการทำงานโดยวางเป้าหมาย แบบทดสอบความตั้งใจทำงานโดยวางเป้าหมาย และแบบทดสอบสถานการณ์การปฏิบัติงาน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 2 สัปดาห์
การวิเคราะห์(analysis)      1. วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) แบบแฟคทอเรียล (Factorial design) พิจารณาผลของตัวแปรร่วมกับลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาและชีวสังคมโดยใช้ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแปรร่วม
     2. วิเคราะห์การจำแนกพหุ (Multiple Classification Analysis) เพิ่มเติมเมื่อปฏิสัมพันธ์ใน การวิเคราะห์ ANCOVA ไม่มีนัยสำคัญ
     3. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อดูปริมาณการทำนายและ ำดับความสำคัญของตัวทำนาย เมื่อแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามลักษณะส่วนตัว เพื่อทำนายตัวแปรตามต่าง ๆ ด้วย คุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา ทางชีวสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิธีการฝึกอบรม
ข้อสรุป(summary) ผลการวิจัยนำไปสู่การเลือกวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างคุณ ลักษณะการทำงานโดยวางเป้าหมาย ดังนี้ิ
     1. ควรใช้ชุดฝึกอบรมที่ 1 และชุดที่ 2 ควบคู่กันเพื่อให้เกิดความคงคนด้านความสามารถ ในการทำงานโดยวางเป้าหมาย
     2. ควรใช้ชุดฝึกความตั้งใจทำงานเพียงชุดเดียว เพื่อให้เกิดความคงทนของความตั้งใจ ทำงานโดยวางเป้าหมาย
     3. ควรใช้ชุดฝึกทั้ง 2 ชุด ควบคู่กัน เพื่อผลของพฤติกรรมการทำงานโดยวางเป้าหมาย โดยทันที และอาจเลือกใช้ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียวเพื่อผลของความคงทนของ พฤติกรรมการทำงานโดยวางเป้าหมายในระยะยาว
ข้อเสนอแนะ(suggestion) การฝึกอบรมด้านคุณลักษณะการทำงานใด ๆ ก็ตามควรเน้นให้ความรู้ความเข้าใจ ในสังกัปของลักษณะการทำงานนั้น เน้นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และให้มีการ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ กัน วิธีการฝึกอบรมควรจัดในรูปทักษะกระบวน การเรียน การสอน มีการใช้สื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมที่นัก เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นสำคัญ
ปี 2533
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved