Current Record: นายบุญชู อังสวัสดิ์

นายบุญชู อังสวัสดิ์

ตาราง 1 เปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลุ่มของครู ระหว่างกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง

กลุ่มตัวอย่าง N X S2 t
กลุ่มทดลอง 10 111.2 36.84 1.64
กลุ่มควบคุม 10 115.8 42.40 t .05, 18 = 2.101
แสดงว่า วิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครู ที่ได้รับกาารนิเทศทางไกลด้วยชุด ฝึกอบรม ด้วยตนเอง และการนิเทศแบบปกติ ก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสำคัญทางสถิติ
ตาราง 2 เปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครู ภายในกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุมหลัง
การทดลอง

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

N X S2 X S2 t
กลุ่มทดลอง 10 111.2 36.84 152.9 9.43 28.76
กลุ่มควบคุม 10 115.8 42.40 140.5 34.06 26.19 t .01, 9 = 3.250
แสดงว่า ครูในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมเพิ่ม ขึ้นอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
ตาราง 3 การเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครูระหว่างกลุ่มทดลอง ละกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง N X S2 t
กลุ่มทดลอง 10 152.9 9.43 5.93
กลุ่มควบคุม 10 140.5 34.06 t .01, 18 = 2.828
แสดงว่า วิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครูที่ได้รับการนิเทศทางไกล ด้วยชุด ฝึกอบรม ด้วยตนเอง และการนิเทศแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยที่ครูกลุ่ม ทดลองวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมสูงกว่าครูกลุ่มควบคุม

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 2782
ชื่อผลงานวิจัย ผลการนิเทศวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครูระดับก่อนประถมศึกษาที่ได้รับ
การนิเทศทางไกลด้วยชุดฝึกอบรมด้วยตนเองและการนิเทศแบบปกติ :

หัวข้อ(Eng) The Effect of Supervision on Group Activity Arrangement for Pre-school Teachers Using
Distance Supervision with Training Package and Traditional Supervision

ชื่อผู้วิจัย นายบุญชู อังสวัสดิ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 6
สถานที่ติดต่อ สปจ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบ คีรีขันธ์ 77000
โทร 032-611593-4 . 032-602003
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) พฤศจิกายน 2535 - เมษายน 2536

ประเภท วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มศว.ประสานมิตร
สถานที่จัดเก็บผลงาน ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยไปสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมในวงกลมของครูที่ห้องเรียน ก่อนและหลัง การทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้

1. ค่าเฉลี่ย (X)

2. ค่าความแปรปรวน (S2)

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครู ภายในกลุ่ม ทดลอง และกลุ่มควบคุม ใช้ t-test Dependent

4. เปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมระหว่างกลุ่ม ทดลอง และ กลุ่มควบคุม t-test Independent

ประวัติความเป็นมา(history) การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีกระบวนการที่สำคัญอยู่ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร การเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา ซึ่งต้องปฏิบัติให้สอด คล้องสัมพันธ์กันจึงจะทำให้บรรลุ เป้าหมายได้ การนิเทศเป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญที่ จะช่วยให้บุคลากรปฏิบัติภารกิจให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ได้อย่างมีคุณภาพ สปช.มีนโย บายในการปรับปรุงการนิเทศและมาตรการหนึ่งคือ ใช้สื่อทางไกลในการ ฝึกอบรม บุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพในปัจจุบัน การนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ ยังมีปัญหา อุปสรรค คือ นิเทศได้ไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง และยัง ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็ พบปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากบุคลากร เวลา งบประมาณในการนิเทศมีจำกัด จาก ปัญหาการนิเทศจึงทำให้ครูขาดการพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง ซึ่ง ครูสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปัญหาในการจัดกิจกรรม ใน วงกลมถึงร้อยละ 72.73


การนิเทศทางไกล เป็นการนิเทศวิธีหนึ่งที่ใช้สื่อในการนิเทศแทนบุคคลสามารถ ทำได้อย่าง ทั่วถึง ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเวลาเดียวกัน และสื่อที่เหมาะสม คือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เพราะ สามารถเผยแพร่ได้ทุกพื้นที่ เสนอเนื้อหาสาระได้ชัดเจน นำ มาทบทวนได้ ใช้สะดวกประหยัดกว่าสื่อ ประเภทอื่น ๆ


ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่สำเร็จสมบูรณ์ให้ผู้เรียนศึกษาด้วย ตนเองโดย มีแนวคิด วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียน การประเมินผลก่อน-หลังเรียน ทำให้ผู้เรียนได้เรียนและ แสดงสมรรถภาพได้ตามที่กำหนด เน้นการเรียนตามความ สามารถของแต่ละบุคคล เหมาะสมกับการ เรียนรู้ของผู้ใหญ่


จากสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการนิเทศและการจัดกิจกรรมในวงกลมของครู ระดับก่อนประถมศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการนิเทศ 2 รูปแบบ คือ การ นิเทศทางไกลด้วยชุดฝึกอบรม ด้วยตนเอง และการนิเทศแบบปกติว่าจะมีผลต่อวิธี การจัดกิจกรรมในวงกลมของครูอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการนิเทศการ ศึกษาและบุคลากรต่อไป


วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการนิเทศวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครูระดับก่อน ประถมศึกษาก่อนและหลังการได้รับการนิเทศทางไกลด้วยชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง และการนิเทศแบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการนิเทศ วิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครูระดับก่อน ประถมศึกษาที่ได้รับการนิเทศทางไกลด้วยชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง และการนิเทศแบบ ปกติ
สมมุติฐาน(assumption) ระเบียบวิธีวิจัย Randomized Control - Group Pretest Posttest Design กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง ทดลอง หลังทดลอง
ER T1 X T2
CR T1 - T2
ตัวแปร/นิยามปฏิบัติการ
1. ตัวแปรอิสระ

- การนิเทศทางไกลด้วยชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
- การนิเทศแบบปกติ
2. ตัวแปรตาม
- วิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครูระดับก่อนประถมศึกษา
3. นิยามศัพท์
1. การนิเทศทางไกล หมายถึง การนิเทศที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศไม่มีปฏิ สัมพันธ์ กันโดยตรง ต้องอาศัยสื่อต่าง ๆ ในการนิเทศแทนบุคคล
2. การนิเทศแบบปกติ หมายถึง การนิเทศที่ผู้นิเทศไปพบปะสนทนากับครูผู้ สอนที่โรงเรียน เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลม
3. ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง หมายถึง บทเรียนสำเร็จรูปที่เน้นให้ครูศึกษาด้วยตน เองมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ คือ แนวคิด วัตถุประสงค์ ความรู้พื้นฐาน กิจกรรมการเรียน การประเมินผลก่อนและหลังเรียน ซึ่งมีประสิทธิภาพ 80/80
4. การนิเทศทางไกลด้วยชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง หมายถึง การนิเทศที่ผู้นิเทศ ใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เป็นสื่อในการนิเทศ โดยส่งชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ให้ครู ศึกษาที่โรงเรียน
5. วิธีการจัดกิจกรรมในวงกลม หมายถึง ความสามารถของครูในการจัด กิจกรรม ในวงกลม ในลักษณะการสนทนา อภิปราย การเล่านิทาน การปฏิบัติการ ทดลอง ที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ชั้นเด็กเล็กของ สปช. ฉบับ พ.ศ. 2534 ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมในวงกลมของครู ระดับก่อนประถมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
6. ผู้นิเทศ หมายถึง ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 2 คน คือ ศึกษานิเทศก์ สปอ.บาง สะพาน สปจ.ประจวบคีรีขันธ์
7. ครูระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง ครูผู้สอนชั้นเด็กเล็กในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2535 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สปอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชากร เป็นครูผู้สอนชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สปอ.บาง สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2535 จำนวน 52 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือครูผู้สอนชั้นเด็กเล็ก ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สปอ.บาง สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2535 จำนวน 20 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
การพัฒนาเครื่องมือ
1. ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
1.1 สร้างชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
1.2 ตรวจสอบโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
1.3 หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
- ทดลองรายบุคคล 1 คน
- ทดลองกลุ่มย่อย 6 คน
- ทดลองภาคสนาม 40 คน
2. แบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ทดสอบ 60 ข้อ
2.2 ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
2.3 นำข้อสอบไปหาค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจ จำแนก (r)โดยใช้เทคนิค27 % จำนวน 40 คน
2.4 นำข้อสอบที่คัดเลือกไว้ 30 ข้อ ไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยทดลอง กับครู 40 คน โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าตอบแทนเชื่อมั่น .77
3. แบบสังเกตพฤติกรรมวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลม
3.1 สร้างแบบทดสอบ แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
3.2 ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
3.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสังเกต โดยทดลองกับครู 3 ท่าน โดยใช้สูตร ฮอยท์ (Hoyt's ANOVA Procedure) ได้ค่าความเชื่อมั่น .97
กลุ่มตัวอย่าง(sample) 1. การเตรียมการทดลอง ผู้วิจัยได้ประชุมชี้แจงผู้ช่วยวิจัย และได้ทดลองใช้ เครื่องมือ ในโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ทดสอบก่อนทดลอง (pre-test) โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้วิจัยประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน/ครูในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อ ให้ทราบ แนวปฏิบัติในการทดลอง
4. กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยส่งชุดฝึกอบรมด้วยตนเองให้ครูศึกษาที่โรงเรียน และนำไป ปฏิบัติ รวม 7 สัปดาห์ กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยไปพบปะสนทนากับครูที่ห้อง เรียน และครูนำความรู้ ไปใช้ในการจัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 7 สัปดาห์
5. หลังการทดลอง ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยไปทดสอบหลังการทดลอง (post-test) โดย ใช้แบบสังเกตชุดเดิม
ข้อสรุป(summary) ตาราง 1 เปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลุ่มของครู ระหว่างกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง

กลุ่มตัวอย่าง N X S2 t
กลุ่มทดลอง 10 111.2 36.84 1.64
กลุ่มควบคุม 10 115.8 42.40 t .05, 18 = 2.101
แสดงว่า วิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครู ที่ได้รับกาารนิเทศทางไกลด้วยชุด ฝึกอบรม ด้วยตนเอง และการนิเทศแบบปกติ ก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสำคัญทางสถิติ
ตาราง 2 เปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครู ภายในกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุมหลัง
การทดลอง

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

N X S2 X S2 t
กลุ่มทดลอง 10 111.2 36.84 152.9 9.43 28.76
กลุ่มควบคุม 10 115.8 42.40 140.5 34.06 26.19 t .01, 9 = 3.250
แสดงว่า ครูในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมเพิ่ม ขึ้นอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
ตาราง 3 การเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครูระหว่างกลุ่มทดลอง ละกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง N X S2 t
กลุ่มทดลอง 10 152.9 9.43 5.93
กลุ่มควบคุม 10 140.5 34.06 t .01, 18 = 2.828
แสดงว่า วิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครูที่ได้รับการนิเทศทางไกล ด้วยชุด ฝึกอบรม ด้วยตนเอง และการนิเทศแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยที่ครูกลุ่ม ทดลองวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมสูงกว่าครูกลุ่มควบคุม
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ควรมีการนิเทศการศึกษา ด้วยการนิเทศทางไกลโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ในวิชาอื่น ๆ

1.2 ควรนำวิธีการนิเทศทางไกลด้วยชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ไปใช้ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพื่อแก้ปัญหา
การนิเทศได้ไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง และขาด ประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการนิเทศทางไกล โดยใช้สื่อชนิดอื่น ๆ อีก เช่น วิดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองในการพัฒนาบุคลากร แทนการ ประชุมอบรม เพื่อประหยัดเวลา งบประมาณและบุคลากร
2.3ควรมีการศึกษาวิจัย การนิเทศทางไกลด้วยชุดฝึกอบรมด้วยตนเองของ หน่วยงาน อื่น ๆ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่องปฏิสัมพันธ์ของผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศที่ส่งผล ต่อการ นิเทศแบบการพบปะสนทนา
ปี 2535
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved