Current Record: นางประยงค์ งามจิตร

นางประยงค์ งามจิตร

ผลการทดสอบหลังจากทำแบบฝึกการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ สูงกว่าการ ทดสอบ ก่อนทำแบบฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 2683
ชื่อผลงานวิจัย การสร้างแบบฝึกการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
หัวข้อ(Eng) A Construction of Pattern Drills for Thai Alphabet in Reading ร (R), ล (l) and ว (W) Cluster Words for Prathomsuksa 3 Students in Udon Thani Province
ชื่อผู้วิจัย นางประยงค์ งามจิตร
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอ ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) มีนาคม 2532 - มิถุนายน 2533
ประเภท วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติความเป็นมา(history) ภาษาไทยเป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนควรจะภาคภูมิใจ เพราะภาษาเป็นเอกลักษณ์ ประจำชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ ซึ่งต้อง อาศัยภาษาเป็นเครื่องมือ สำคัญในการติดต่อสื่อสาร แสดงความรู้สึกและความต้อง การในการดำรงชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจาก ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดย เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันวิทยาการต่างๆ เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก ความผันแปรทางด้าน การใช้ภาษาในการสื่อความหมายมีมากขึ้น ทำให้มีแนวโน้มไปในทางที่เสื่อม จึงจำ เป็นต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอจะทำให้สามารถใช้ภาษาได้คล่องแคล่วและถูกต้อง จะ เห็นได้ว่าการ อ่านเป็นกุญแจสำคัญของการเรียนภาษาไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของการ บุกเบิกทางไปสู่ความรู้อันกว้าง ไกล หากขาดการฝึกฝนก็อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ได้ง่าย จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและช่วย ทำการฝึกฝน การอ่าน โดยเริ่มฝึกฝนที่ เด็กระดับประถมศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษา เพราะ การที่เด็กได้รับการ ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา จะทำให้เขามีความสามารถในการอ่านที่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการ อนุรักษ์ภาษาของชาติไว้ไม่ให้เสื่อมลง
วัตถุประสงค์(objective)
1. เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ ของนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2533 ของ โรงเรียนชุมชนเพ็ญประชานุกูล อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน
เครื่องมือ(tool) 1. แบบทดสอบการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ ทั้งก่อนและหลังการทำแบบฝึก ซึ่ง เป็นเรื่องราวที่ผู้วิจัยเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีค่า ความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์ของการคล้อยตามกันในการจัด อันดับระหว่างผู้สอบทั้ง 5 คนเท่ากับ 0.904
2. แบบฝึกการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ จำนวน 14 แบบฝึก ซึ่งมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้คือ 92.40/93.04
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ดำเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย แล้ว ดำเนิน การทดลองดังนี้
- ก่อนดำเนินการทดลอง นำแบบทดสอบในการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ ซึ่งเป็นเรื่องราวไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยทดสอบเป็นรายบุคคล
- การดำเนินการทดลอง กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาสอน วันละ 3 คาบ คาบละ 20 นาที รวมระยะเวลาทดลอง 42 คาบ เป็นเวลา 14 วัน
- หลังดำเนินการทดลอง ทำการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบในการอ่านคำที่ใช้ อักษร ร ล ว ควบกล้ำชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนดำเนินการทดลอง โดยทดสอบนัก เรียนเป็นรายบุคคล
การวิเคราะห์(analysis) การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
ข้อสรุป(summary) ผลการทดสอบหลังจากทำแบบฝึกการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ สูงกว่าการ ทดสอบ ก่อนทำแบบฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน
1.1 จากการทดลองพบว่า นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะฝึกออกเสียงคำที่ ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ โดยเฉพาะเมื่อมีการฝึกด้วยเพลงและเกม ดังนั้นถ้าครูจะ จัดการเรียน การสอนในด้านนี้จึงควรมีกิจกรรมให้นักเรียนเรียนด้วยวามสนุนสนาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง
1.2 การสร้างแบบฝึกการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ ผู้สร้างควรคำนึงถึงหลัก จิตวิทยา แล้วสร้างแบบฝึกให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของเด็ก ทั้ง ยังต้องคำนึงถึง ขวัญและกำลังใจของเด็กด้วยในขณะฝึก
1.3 การสร้างสื่อการสอน ควรสร้างสื่อชนิดที่คงทน ถาวร เพราะจะได้นำไปใช้กับนัก เรียนได้หลาย ๆ รุ่น หลาย ๆ ครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา สื่อ ที่นักเรียน สนใจจะเป็นภาพ หากครูสร้างสื่อควรใช้ภาพในการสร้าง เพราะเด็กนัก เรียนจะสนใจมาก
1.4 การใช้แบบฝึกนี้สามารถแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ ได้ ถ้าพบข้อบกพร่องของนักเรียนในการอ่านควรแก้ไขตั้งแต่ต้น และกระทำอย่าง สม่ำเสมอ จะช่วย พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการอ่านให้ก้าวหน้าขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการ อ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำนี้ในระดับชั้นอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง
2.3 ควรศึกษาความคงทนในการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ ในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3
ปี 2533
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved