Current Record: นางวิภาดา คุปตานนท์
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

นางวิภาดา คุปตานนท์
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ความคิดเห็นจากกลุ่มนักศึกษา
1. ด้านการเรียนการสอน ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการเตรียมการ สอน ล่วงหน้า มีความแม่นยำในเนื้อหาวิชาที่สอน และใช้สื่อภาษาที่ถูกต้องทั้งการพูด และการเขียน ส่วน การปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก-ปานกลาง ได้แก่ เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาถามคำถาม มีการเตรียม การสอนล่วงหน้า และมอบหมายงานหรือแบบฝึกหัด ได้เหมาะสมกับวิชาที่สอน
2. ด้านการวัดผลการเรียน ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สอบเก็บคะแนน เทอม ละ 2 ครั้ง คือ สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ให้คะแนนอย่างถูกต้อง ยุติธรรมและกำหนดเกณฑ์ การให้คะแนนอย่างมีเหตุผล ส่วนการปฏิบัติจริงอยู่ใน ระดับมาก ได้แก่ สอบเก็บคะแนนเทอมละ 2 ครั้งคือ สอบกลางภาคและสอบปลาย ภาค แจ้งวันเวลาที่จะวัดผลล่วงหน้าและออกข้อสอบเหมาะสม กับระดับชั้นและความ รู้ของนักศึกษา
3. ด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความ สัมพันธ์ ที่ดีและเป็นกันเอง แนะนำเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนอย่างครบถ้วนถูก ต้อง และเข้าใจหลักสูตร และสามารถอธิบายให้นักศึกษาทราบอย่างถูกต้อง ส่วนการ ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ แนะนำเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนอย่าง ครบถ้วนถูกต้อง ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีและมีความจริงใจ ที่จะให้คำปรึกษา
4. ด้านการพัฒนาตนเอง ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ศึกษาหาความรู้ ใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ดัดแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และรับฟังคำวิพากษ์ วิจารณ์และนำมาปรับปรุงตนเอง ส่วนการปฏิบัติจริงอยู่ในะดับ ปานกลาง ได้แก่ ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ สนใจติดตาม เหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ด้านการ เรียนการสอน และดัดแปลงหลัก สูตรให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
5. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เปิด โอกาส ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการ ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ส่ง เสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา และแนะนำวิธีดำเนิน กิจกรรม
6. คุณลักษณะของอาจารย์ ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความรู้ด้าน วิชาการดี มีประสบการณ์การสอน และมีความรับผิดชอบ ส่วนสภาพที่เป็นจริงอยู่ใน ระดับมาก ได้แก่ มีความรู้ ทางวิชาการดี ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และมีระเบียบวินัย
7. คุณลักษณะของอาจารย์ที่นักศึกษาต้องการ จัดลำดับได้ดังนี้
1. มีความรู้ทางวิชาการดี
2. มีประสบการณ์ในการสอน
3. เข้าใจบทบาทและหน้าที่
4. มีความรับผิดชอบ
5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6. มีเหตุผล
7. ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม
8. มีระเบียบวินัย
9. มีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น
10. มีอารณ์มั่นคงหนักแน่น
เมื่อเปรียบเทียบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ ตามความ คิดเห็นของ นักศึกษา ปรากฏว่า ทุกข้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ความคาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับทบาทของอาจารย์ ไม่มีความแตก ต่างกันอย่างชัดเจน
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ ปรากฏผลดังนี้คือ
1. ด้านการเรียนการสอน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ควรปฏิบัติ เรียงตามลำดับ ดังนี้คือ
1. มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า
2. จัดทำตำรา เอกสาร และคู่มือ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
3. อธิบายหลักสูตรและสามารถเชื่อมโยงหลักสูตรกับวิชาที่สอน
2. ด้านการวัดผลการเรียน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ควรปฏิบัติ เรียงตามลำดับ ดังนี้คือ
1. ออกข้อสอบให้เหมาะสมกับระดับชั้นและความรู้ของนักศึกษา
2. ดำเนินการวัดผลอย่างรัดกุม
3. แจ้งวิธีการวัดผลให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
3. ด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ควรปฏิบัติ เรียง ตาม ลำดับดังนี้คือ
1. มีความจริงใจที่จะให้คำปรึกษา
2. ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี
3. เข้าใจหลักสูตรและสามารถอธิบายหลักสูตรให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถูกต้อง
4. ด้านการพัฒนาตนเอง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ควรปฏิบัติ เรียงตามลำดับ ดังนี้คือ
1. รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และนำมาปรับปรุงตนเอง
2. ประเมินผลและปรับปรุงการทำงานของตนเองตลอดเวลา
3. ศึกษาหาความรู้ใหม่จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
5. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ควรปฏิบัติ เรียงตาม ลำดับดังนี้คือ
1. อธิบายจุดมุ่งหมายของการทำกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ
3. แนะนำวิธีการดำเนินกิจกรรม
6. คุณสมบัติของอาจารย์ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ควรมี เรียงลำดับดังนี้ คือ
1. มีความรู้ทางวิชาการดี
2. เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของงาน
3. มีความรับผิดชอบ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 2434
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์
ตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ชื่อผู้วิจัย นางวิภาดา คุปตานนท์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) มีนาคม 2534-เมษายน 2535
ประเภท ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประวัติความเป็นมา(history) ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือเอกชน คือ การให้
ความรู้ทาง วิชาการ การบริการสังคม และการบำรุงและส่งเสริมวัฒนธรรมในบรรดา
ภารกิจทั้งหลาย การให้ ความรู้ทางวิชาการ นับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ซึ่งสถาบันอุดม
ศึกษาจะสามารถดำเนินงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
เพียงพอ และมีความสามารถในการสร้างสรรค์ระดับสูง ทั้งนี้เพราะอาจารย์เป็นผู้ที่รับ
ผิดชอบโดยตรงในการให้ความรู้ทางวิชาการ หรือกล่าวอีก นัยหนึ่ง คือ ด้านการเรียน
การสอน คุณสมบัติของอาจารย์ทั้งสองประการข้างต้นนั้นย่อมเป็นที่คาดหวังหรือเป็น
ที่ต้องการของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนตัวนักศึกษาเอง


อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความสับสนวุ่นวายของสังคมปัจจุบัน อาจารย์ไม่เพียงแต่
ต้องรับผิด ชอบในด้านการเรียนการสอนเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในด้านการให้คำ
ปรึกษา การช่วยเหลือชี้แนะทั้ง ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา การ
ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา การประเมินผล การเรียน รวมตลอดถึง การสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่เคารพเชื่อถือของนักศึกษา เช่น การมีความรับผิดชอบ มีความ
ยุติธรรม การมีความเมตตากรุณาซึ่งรวมเป็นคุณสมบัติที่ดีที่อาจารย์ควรมี


ด้วยเหตุนี้เอง ความคาดหวังในบทบาทของอาจารย์ดูเหมือนจะหลากหลายมาก
ขึ้นจนอาจ ทำให้อาจารย์ไม่สามารรถปฏิบัติได้ตรงกับความต้องการของผู้ศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยในฐานะบุคคลหนึ่งในวงการศึกษา มีความสนใจและต้อง
การศึกษาถึง ความคาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับทบาทของอาจารย์ เปรียบเทียบกับ
บทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลย้อน กลับที่จะสะท้อนให้เห็นภาพ
ลักษณ์ของผู้ที่เป็นอาจารย์ เพื่อการปรับปรุงตนเองให้ตรงกับความคาดหวังของนัก
ศึกษาและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรด้านอาจารย์ และการบริหารงานวิชาการต่อไป
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาบทบาทของอาจารย์ตามการคาดหวังของนักศึกษา
2. เพื่อศึกษาถึงบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ตามการรับรู้ของนักศึกษา
3. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวม ข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ โดยศึกษาทฤษฎีและแนว ความคิดที่ เกี่ยวข้องกับบท่บาทหน้าที่ของอาจารย์ โดยรวบรวมจากตำรา วิทยานิพนธ์ และเอกสารการวิจัยทั้ง ในและต่างประเทศ
2. นำแนวความคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อมาสร้างแบบสอบถามให้ ครอบคลุม เนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้มาตรวัดแบบข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความ เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
3. นำแบบสอบถามไปทำการทดสอบ (Pretest) หาข้อบกพร่องแล้วแก้ไขให้ สมบูรณ์เพื่อ ใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
จากขั้นตอนในการการสร้างแบบสอบถามดังกล่าว ทำให้ได้แบบสอบถามซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสภาพที่เป็นจริงของอาจารย์ และความ ต้องการ ของนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาจารย์ 5 ด้าน
1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านการวัดผลการเรียน
3. ด้านการให้คำปรึกษา
4. ด้านการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตัวอาจารย์
5. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาจารย์ที่นักศึกษาต้องการ
การวิจัย เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของ อาจารย์ ตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้กำหนดประชากรที่จะ ทำการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 5,011 คน แบ่งเป็น
1.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 891 คน
1.2 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 519 คน
1.3 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,601 คน
2. อาจารย์และครูปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปัจจุบันมีจำนวน 72 คน แบ่งเป็น
2.1 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 18 คน
2.2 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน
2.3 อาจารย์และครูปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 คน
2.4 ภาควิชาสามัญ 14 คน
กลุ่มตัวอย่าง(sample) สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ 550 คน โดย ใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Simple Random Sampling) คือ แบ่ง ตามคณะ ต่าง ๆ ทั้ง 3 คณะ
สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดคือ 72 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นตรงและเชื่อถือได้
การรวบรวมข้อมูล(gathering) กรรมวิธีทางข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำการ ตรวจ ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งปรากฎว่าแบบสอบถามจากนักศึกษามี ความสมบูรณ์ และสามารถ นำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 490 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.09 ของกลุ่มตัวอย่าง สำหรับ แบบสอบถามจากอาจารย์สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ ทั้งหมดคือ 50 ชุด จากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าว มาดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป ดังนี้
1. การให้คะแนนข้อมูลแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อคำถามซึ่งกำหนดให้ ผู้เลือก 5 ทาง ดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สุดของความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริง
4 หมายถึง ระดับมากของความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริง
3 หมายถึง ระดับปานกลางของความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริง
2 หมายถึง ระดับน้อยของความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริง
1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุดของความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริง
2. การลงรหัส ผู้วิจัยลงรหัสข้อมูลตามคู่มือการลงรหัส แล้วจึงลงหมายเลขแบบ สอบถาม ลงรหัสข้อมูลและเขียนโปรแกรม เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์
ข้อสรุป(summary) ความคิดเห็นจากกลุ่มนักศึกษา
1. ด้านการเรียนการสอน ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการเตรียมการ สอน ล่วงหน้า มีความแม่นยำในเนื้อหาวิชาที่สอน และใช้สื่อภาษาที่ถูกต้องทั้งการพูด และการเขียน ส่วน การปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก-ปานกลาง ได้แก่ เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาถามคำถาม มีการเตรียม การสอนล่วงหน้า และมอบหมายงานหรือแบบฝึกหัด ได้เหมาะสมกับวิชาที่สอน
2. ด้านการวัดผลการเรียน ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สอบเก็บคะแนน เทอม ละ 2 ครั้ง คือ สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ให้คะแนนอย่างถูกต้อง ยุติธรรมและกำหนดเกณฑ์ การให้คะแนนอย่างมีเหตุผล ส่วนการปฏิบัติจริงอยู่ใน ระดับมาก ได้แก่ สอบเก็บคะแนนเทอมละ 2 ครั้งคือ สอบกลางภาคและสอบปลาย ภาค แจ้งวันเวลาที่จะวัดผลล่วงหน้าและออกข้อสอบเหมาะสม กับระดับชั้นและความ รู้ของนักศึกษา
3. ด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความ สัมพันธ์ ที่ดีและเป็นกันเอง แนะนำเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนอย่างครบถ้วนถูก ต้อง และเข้าใจหลักสูตร และสามารถอธิบายให้นักศึกษาทราบอย่างถูกต้อง ส่วนการ ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ แนะนำเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนอย่าง ครบถ้วนถูกต้อง ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีและมีความจริงใจ ที่จะให้คำปรึกษา
4. ด้านการพัฒนาตนเอง ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ศึกษาหาความรู้ ใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ดัดแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และรับฟังคำวิพากษ์ วิจารณ์และนำมาปรับปรุงตนเอง ส่วนการปฏิบัติจริงอยู่ในะดับ ปานกลาง ได้แก่ ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ สนใจติดตาม เหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ด้านการ เรียนการสอน และดัดแปลงหลัก สูตรให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
5. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เปิด โอกาส ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการ ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ส่ง เสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา และแนะนำวิธีดำเนิน กิจกรรม
6. คุณลักษณะของอาจารย์ ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความรู้ด้าน วิชาการดี มีประสบการณ์การสอน และมีความรับผิดชอบ ส่วนสภาพที่เป็นจริงอยู่ใน ระดับมาก ได้แก่ มีความรู้ ทางวิชาการดี ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และมีระเบียบวินัย
7. คุณลักษณะของอาจารย์ที่นักศึกษาต้องการ จัดลำดับได้ดังนี้
1. มีความรู้ทางวิชาการดี
2. มีประสบการณ์ในการสอน
3. เข้าใจบทบาทและหน้าที่
4. มีความรับผิดชอบ
5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6. มีเหตุผล
7. ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม
8. มีระเบียบวินัย
9. มีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น
10. มีอารณ์มั่นคงหนักแน่น
เมื่อเปรียบเทียบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ ตามความ คิดเห็นของ นักศึกษา ปรากฏว่า ทุกข้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ความคาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับทบาทของอาจารย์ ไม่มีความแตก ต่างกันอย่างชัดเจน
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ ปรากฏผลดังนี้คือ
1. ด้านการเรียนการสอน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ควรปฏิบัติ เรียงตามลำดับ ดังนี้คือ
1. มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า
2. จัดทำตำรา เอกสาร และคู่มือ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
3. อธิบายหลักสูตรและสามารถเชื่อมโยงหลักสูตรกับวิชาที่สอน
2. ด้านการวัดผลการเรียน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ควรปฏิบัติ เรียงตามลำดับ ดังนี้คือ
1. ออกข้อสอบให้เหมาะสมกับระดับชั้นและความรู้ของนักศึกษา
2. ดำเนินการวัดผลอย่างรัดกุม
3. แจ้งวิธีการวัดผลให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
3. ด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ควรปฏิบัติ เรียง ตาม ลำดับดังนี้คือ
1. มีความจริงใจที่จะให้คำปรึกษา
2. ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี
3. เข้าใจหลักสูตรและสามารถอธิบายหลักสูตรให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถูกต้อง
4. ด้านการพัฒนาตนเอง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ควรปฏิบัติ เรียงตามลำดับ ดังนี้คือ
1. รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และนำมาปรับปรุงตนเอง
2. ประเมินผลและปรับปรุงการทำงานของตนเองตลอดเวลา
3. ศึกษาหาความรู้ใหม่จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
5. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ควรปฏิบัติ เรียงตาม ลำดับดังนี้คือ
1. อธิบายจุดมุ่งหมายของการทำกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ
3. แนะนำวิธีการดำเนินกิจกรรม
6. คุณสมบัติของอาจารย์ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ควรมี เรียงลำดับดังนี้ คือ
1. มีความรู้ทางวิชาการดี
2. เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของงาน
3. มีความรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) จากผลการวิจัยนี้แม้ว่าความคาดหวังของนักศึกษากับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของ อาจารย์จะไม่ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จนถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติ แต่ก็มีข้อ ที่น่าสังเกตหลายประการที่ น่าจะนำมาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวอาจารย์ และ ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้คือ
1. บทบาทด้านการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังในระดับมาก และมากที่ สุดในเรื่องการใช้อุปกรณ์การสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอน ส่วน การปฏิบัติจริงมีอยู่ในระดับ มากและน้อย ดังนั้นอาจารย์ควรใช้อุปกรณ์การสอนให้ เหมาะสมและมหาวิทยาลัยควรจะเสริมสร้าง ให้มีสื่อการสอนแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น มีห้องฉายวีดีโอ ห้องฉายภาพยนต์ ห้องทดลองปฏิบัติการ เป็นต้น
ส่วนการใช้ภาษาที่สื่อความหมายที่ถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน นักศึกษามี ความคาดหวังในระดับมากและมากที่สุดในเรื่องการใช้อุปกรณ์การสอนให้เหมาะสม กับเนื้อหาวิชาที่สอน ส่วน การปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากและน้อย ดังนั้นอาจารย์ควร จะปรับปรุงในด้านการใช้ภาษาให้เหมาะ สมกับพื้นฐานของนักศึกษา
นอกจากนี้พบว่า นักศึกษามีความต้องการให้อาจารย์จัดทำตำราเอกสารและคู่ มือใน แต่ละวิชาที่ตนรับผิดชอบ ด้วยความคาดหวังในระดับมากและมากที่สุด
2. บทบาทด้านการวัดผลการเรียน พบว่านักศึกษามีความคาดหวังในระดับมาก และมากที่ สุดในเรื่องการใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลหลายๆ วิธี ให้เหมาะสมกับ เนื้อหาวิชาที่สอน และเรื่องการนำผลการวัดผลและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียน การสอน นอกจากนี้นักศึกษามีความ คาดหวังในระดับมากที่สุดในเรื่องการให้ คะแนนอย่างถูกต้องยุติธรรม ในเรื่องดังกล่าวนี้แนวทางปรับปรุงแก้ไขทางหนึ่งที่อาจ จะช่วยได้ คือ ควรมีระบบการสอบซ่อม ในกรณีที่นักศึกษาส่วนใหญ่สอบ ไม่ผ่านใน การสอบคราวปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับปรุงตนเองและยังทำให้นักศึกษาไม่ เสียเวลาในการเรียนซ้ำอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การสอบซ่อมควรมีหลักเกณฑ์ที่มี มาตรฐาน มิฉะนั้นนักศึกษาก็จะไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการสอบภาคปกติ เพราะคาดว่าถ้าสอบไม่ผ่านก็มีโอกาส สอบซ่อมได้อีก
3. บทบาทด้านการให้คำปรึกษา พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังในระดับมากที่ สุดที่จะให้ อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนอย่างครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้น อาจารย์ควรจะศึกษาระบบ การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาอย่างละเอียด และ ควรมีการประชุมในระดับคณะในเรื่องการ ลงทะเบียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน มหาวิทยาลัยก็อาจช่วยโดยการจัดทำคู่มือการลงทะเบียน ในแต่ละภาคการศึกษา
4. บทบาทด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวังใน ระดับมากใน เรื่อง การให้อาจารย์รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และนำมาปรับปรุงตนเอง การประเมินผลและปรับปรุง การทำงานของตนเองตลอดเวลา การคิดเทคนิคและวิธี การสอนหรือประดิษฐ์ผลงานแปลกใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน และการนำผลการ ทดลองมาปรับปรุง และเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังนั้นอาจารย์ ควรขวนขวายหาแหล่งสนับสนุนด้านเงินทุนในการศึกษาวิจัยและทดลอง
แล้วนำมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ส่วนมหาวิทยาลัยควรจะกระตุ้นให้ อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาและหาเทคนิคในการจูงใจให้อาจารย์ผลิตผลงานใหม่ที่ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
5. บทบาทด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังใน ระดับมาก ที่จะให้อาจารย์เปิดโอกาสให้ทำงานเป็นกลุ่ม การแนะนำวิธีการดำเนิน กิจกรรม และอธิบายจุดมุ่ง หมายของการทำกิจกรรม ดังนั้นอาจารย์ควรส่งเสริม กิจกรรมนักศึกษาโดยการศึกษาความสนใจของ นักศึกษาในด้านกิจกรรมเสริมหลัก สูตร และอธิบายจุดมุ่งหมายของการทำกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจนวิธีการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะการดำเนินกิจกรรมจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้น อยู่กับความสนใจของนักศึกษาเป็นสำคัญ
6. คุณลักษณะของอาจารย์ พบว่า นักศึกษาต้องการอาจารย์ที่มีความรู้ทาง วิชาการดี มี ประสบการณ์ในการสอน และมีความรับผิดชอบ ดังนั้นอาจารย์ควรจะ เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ อย่างสม่ำเสมอและทำงานด้วยความเสียสละและรับผิด ชอบส่วนทางวิทยาลัยควรจะมีระบบการสรร หาบุคลากรด้านอาจารย์อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการสอน และมีความ ตั้งใจจริงที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์
อนึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้จากผลของการวิจัย ซึ่งอาจมีข้อโต้แย้งได้ ทั้งนี้เป็น ธรรมดา ของบุคคลที่ย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่หากผู้ใดเห็นสอดคล้องด้วย และนำไปปฏิบัติ ประโยชน์ที่ จะเกิดขึ้นย่อมมีต่อตัวท่านเอง และแน่นอนว่าย่อมส่งผล ถึงมหาวิทยาลัยต่อไป
ปี 2534
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved