Current Record: อุเทน จิตต์สำรวย

อุเทน จิตต์สำรวย

1. ปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ด้านการวางแผนงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการให้บริการชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน ด้านการได้รับความสนับสนุนจากชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีปัญหาการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่แตกต่างกัน
3. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 2271
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวข้อ(Eng) A Study of Problems Concerning School Community Relation Performance of the Secondary School Administrators under the Department of General Education in Nakornsrithammarat Province
คำสำคัญ(keyword) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ชื่อผู้วิจัย อุเทน จิตต์สำรวย
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Utan Jitsumruay
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช


ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2541
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติความเป็นมา(history) กรมสามัญศึกษามีนโยบายในการระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งด้านอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยใช้ทิศทางในการจัดการศึกษาว่า โรงเรียนจะต้องไม่แปลกแยกจากชุมชน การบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ผ่านมายังขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนและท้องถิ่น ทำให้การจัดการศึกษาไม่สัมพันธ์กับชุมชนเท่าที่ควร ถึงแม้ผู้บริหารโรงเรียนจะให้ความสำคัญกับการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แต่ในทางปฏิบัติยังทำได้น้อย ส่วนมากจะให้บริการชุมชนในด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ แต่การให้ความรู้และการนำแหล่งทรัพยากรในชุมชน ตลอดจนทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนยังทำได้ไม่มากนัก สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการประเมินคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2539 พบว่า งานโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ และต่ำกว่างานอื่นๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต้องการศึกษาให้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในด้านการดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน การให้บริการชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การได้รับความสนับสนุนจากชุมชน และการประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวคิด(concept) การบริหารการศึกษา การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา การปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียน ขอบข่ายของการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ประกอบด้วย การวางแผนงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน การให้บริหารชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การได้รับความสนับสนุนจากชุมชน การประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนวัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อทราบระดับปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง
3. เพื่อทราบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมมุติฐาน(assumption) 1. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแตกต่างกัน
2. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายบริการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2540 จำนวน 70 โรง โรงเรียนละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 140 คน กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 103 คน ตามตารางสัดส่วนของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามขนาดของโรงเรียน และใช้วิธีสุ่มแบบง่าย โดยใช้ตารางเลขสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายบริการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2540 จำนวน 70 โรง โรงเรียนละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 140 คน กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 103 คน ตามตารางสัดส่วนของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามขนาดของโรงเรียน และใช้วิธีสุ่มแบบง่าย โดยใช้ตารางเลขสุ่ม
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผู้บริหาร ได้แก่ ขนาดของโรงเรียนที่สังกัด ประสบการณ์ในตำแหน่ง
ตัวแปรตาม คือ ปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน การให้บริหารชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การได้รับความสนับสนุนจากชุมชน การประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
คำนิยาม(defination) 1. ปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดำเนินงานบริหารโรงเรียน ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับ การวางแผนงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน การให้บริหารชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การได้รับความสนับสนุนจากชุมชน การประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว และผู้ช่วยครูใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องมือ(tool) แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน 6 องค์ประกอบ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยของหนังสือแนะนำตัวและขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 103 ชุด ได้รับคืน 98 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.15 มีความสมบูรณ์ทั้งหมด
การวิเคราะห์(analysis) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจัดลำดับความถี่แยกตามองค์ประกอบที่ศึกษา ดังนี้
1. หาค่าร้อยละ เพื่อทราบอัตราส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามตัวแปรอิสระ
2. หาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจำแนกตามองค์ประกอบของการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทั้ง 6 องค์ประกอบ
3. เปรียบเทียบตัวแปรตามสมมติฐาน ด้วยวิธีการทดสอบค่าที สำหรับตัวแปรที่มี 2 ค่า และค่าเอฟ สำหรับตัวแปรที่มี 3 ค่า
4. จัดลำดับความถี่ของข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อสรุป(summary) 1. ปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ด้านการวางแผนงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการให้บริการชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน ด้านการได้รับความสนับสนุนจากชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านการประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีปัญหาการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่แตกต่างกัน
3. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ ควรพิจารณาหาวิธีจัดทำแผนสนองความต้องการของชุมชนเหมาะสมกับสภาพสังคม และความต้องการของชุมชน เพื่อลดปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนขนาดใหญ่ให้ลดลง
2. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ ควรดึงภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาเผยแพร่แก่เยาวชนให้มากขึ้น เพื่อจะช่วยลดปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนขนาดใหญ่ให้ลดลง
3. ควรศึกษา ปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved