Current Record: นางอุมาพร บุญญาวิโรจน์

นางอุมาพร บุญญาวิโรจน์

1 ในด้านสถานภาพส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ปกครองจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 54.62 รองลงมาคือครูโรงเรียนเทศบาล ร้อยละ 34.62 และผู้บริหารเทศบาลน้อยที่สุด ร้อยละ 10.76 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง ร้อยละ 54.04 เพศชาย ร้อยละ 45.96 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด ร้อยละ 39.23 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 37.69 และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 36.54
2 สำหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในทัศนะของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล ในเขตการศึกษา 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล ต่างเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ควรจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะด้านความสำเร็จ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านสถานภาพ และด้านสถานการณ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน
3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ในภาพรวมของเขตการศึกษาภายในแต่ละจังหวัด และระหว่างจังหวัด พบว่า ในภาพรวมของเขตการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล มีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายจังหวัดจะพบว่า ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ในจังหวัดยะลาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในทุกด้านไม่แตกต่างกัน จังหวัดปัตตานี ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันในด้านสมรรถนะ โดยความเห็นชอบของกลุ่มผู้บริหารเทศบาล และกลุ่มครูโรงเรียนเทศบาลสูงกว่าของกลุ่มผู้ปกครอง จังหวัด นราธิวาสความเห็นของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันทั้ง 6 ด้าน โดยความเห็นของกลุ่มครูโรงเรียนเทศบาลสูงกว่ากลุ่มผู้ปกครองทุกด้าน และสูงกว่ากลุ่มผู้บริหารเทศบาลเพียงด้านเดียว คือ ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนจังหวัดสตูล ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันในด้านความสำเร็จ โดยความเห็นของกลุ่มครูโรงเรียนเทศบาลสูงกว่ากลุ่มผู้ปกครอง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดพบว่า ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันเพียง 3 ด้าน คือ ด้านความสำเร็จ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านสถานภาพ โดยความเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้านความสำเร็จแตกต่างกันทั้ง 4 จังหวัด คือจังหวัดปัตตานีสูงกว่าจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล ด้านการมีส่วนร่วมก็แตกต่างกันทั้ง 4 จังหวัดเช่นกัน จังหวัดปัตตานีสูงกว่าจังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา ส่วนด้านสถานภาพก็แตกต่างกัน จังหวัดปัตตานีสูงกว่าจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล โดยภาพรวมความเห็นแตกต่างกันเพียง 3 จังหวัด คือจังหวัดปัตตานีสูงกว่าจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส 4 การกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้บริหารเทศบาล กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มครูโรงเรียนเทศบาล โดยการบูรณาการ พบว่า ทัศนะของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสมรรถนะ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน มีความสุขุมรอบคอบมีความกระตือรือร้น และตื่นตัวในการทำงาน มีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนจบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ด้านความรับผิดชอบ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน มีความมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้อง มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีความปรารถนาให้งานที่ทำก้าวหน้า ด้านการมีส่วนร่วม ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน ด้านสถานภาพ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลในสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีในความมัธยัสถ์ มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม ด้านสถานการณ์ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน มีสภาพจิตใจมั่นคงควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รู้ถึงความต้องการและความสนใจของเพื่อนร่วมงาน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 2142
ชื่อผลงานวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ในทัศนะของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษา 2
หัวข้อ(Eng) THE EXPECTED CHARACTERISTICS OF MUNICIPAL SCHOOL ADMINISTRATORS ACCORDING TO THE OPINIONS OF MUNICIPAL ADMINISTRATORS, PARENTS AND MUNICIPAL SCHOOL TEACHERS IN THE EDUCATIONAL REGION 2


คำสำคัญ(keyword) คุณลักษณะผู้บริหาร
โรงเรียนเทศบาล


ชื่อผู้วิจัย นางอุมาพร บุญญาวิโรจน์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs. Umaporn Bunyavirote
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ปีที่ทำการวิจัยเสร็จ 2541
ประเภท วิทยานิพนธ์
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติความเป็นมา(history) การที่ผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารงานโรงเรียนให้มีสัมฤทธิ์ผลดีนั้น ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของการบริหาร การจะใช้อำนาจของตำแหน่งเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะส่ง ผลให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บทบาทต่าง ๆ เข้ามาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้นำ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ดี นอกจากจะมีคุณลักษณะที่ดีอื่น ๆ แล้ว ยังจะต้องมีลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีด้วย เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้นำของครู นักเรียน และประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ นอกจากนั้น ผู้นำยังเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานอีกด้วย โดยนัยนี้ภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญต่อผู้ร่วมงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อสถาบัน และต่อความสำเร็จขององค์การเป็นเอนกประการ สภาพปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลส่วนใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยการคัดเลือกจากบุคลากรที่ไต่เต้ามาจากครูผู้สอน ซึ่งไม่เคยได้ผ่านการอบรมวิชาการบริหารหรือไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านบริหารโดยตรง จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ร่วมงานเท่าที่ควร ถ้าผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้รับการศึกษาอบรมทางด้านการบริหารโรงเรียนมาก่อนแล้ว การบริหารงานส่วนใหญ่จะกระทำไปตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมา โดยศึกษาจากการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่เคยเห็นจากครูใหญ่คนก่อน ๆ แทนที่จะใช้หลักการบริหารให้ถูกต้องเหมาะสม การบริหารโรงเรียนจึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และมักก่อให้เกิดปัญหาการบริหารโรงเรียนอีกหลายประการ เช่น ผู้ใต้บังคัญบัญชาไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจเผด็จการของผู้บังคับบัญชาในการสั่งงาน และการขาดหลักวิธีบริหาร เป็นต้น

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าจะคัดเลือกผู้บริหารอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ไม่ได้มีการจัดอบรมผู้เข้าสู่ตำแหน่ง และไม่มีการกำหนดคุณลักษณะของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรจะทำการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน เพราะถ้าทราบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน อาจใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยให้การคัดเลือกและการฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนมีจุดประสงค์และทิศทางที่แน่นอน ทำให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งอันจะส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในการที่จะคัดเลือกบรรจุ แต่งตั้ง และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในโอกาสต่อไปของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลทั่ว ประเทศ ให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาล เพื่อให้สามารถพัฒนางานการบริหารให้บรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์(objective) 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในทัศนะของผู้-บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล ในเขตการศึกษา 2
0 2 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ในทัศนะของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาล ในภาพรวมของการศึกษาภายในแต่ละจังหวัด และระหว่างจังหวัด
3 เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลโดยบูรณาการจากความเห็นของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล ในเขตการศึกษา 2
สมมุติฐาน(assumption) 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในทัศนะของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล ในเขตการศึกษา 2 มีความแตกต่างกัน
2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในทัศนะของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน
3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในทัศนะของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล ระหว่างจังหวัดมีความแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่าง(sample) การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล ในเขตการศึกษา 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล รวม 4 จังหวัด จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,583 คนนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 600 คน โดยการใช้ตารางของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
ตัวแปร(variable) การกำหนดตัวแปรและการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและจังหวัดที่อยู่ ตัวแปรตามคือคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะ ด้านความสำเร็จ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านสถานภาพ และด้านสถานการณ์ โดยใช้กรอบ แนวคิดของ "สต๊อกดิลล์" ซึ่งผู้วิจัยสร้างเป็นแบบสอบถาม เครื่องมือดังกล่าวมีจำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอน
เครื่องมือ(tool) การรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามส่งกลับคืนทางไปรษณีย์
การรวบรวมข้อมูล(gathering) การรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามส่งกลับคืนทางไปรษณีย์
การวิเคราะห์(analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for Social Science/Personal Computer plus) หากค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ บูรณาการความเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ฐานนิยมของอันดับและค่าเฉลี่ยของอันดับเป็นเกณฑ์ ลงสรุปอันดับของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล
ข้อสรุป(summary) 1 ในด้านสถานภาพส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ปกครองจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 54.62 รองลงมาคือครูโรงเรียนเทศบาล ร้อยละ 34.62 และผู้บริหารเทศบาลน้อยที่สุด ร้อยละ 10.76 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง ร้อยละ 54.04 เพศชาย ร้อยละ 45.96 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด ร้อยละ 39.23 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 37.69 และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 36.54
2 สำหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในทัศนะของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล ในเขตการศึกษา 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล ต่างเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ควรจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะด้านความสำเร็จ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านสถานภาพ และด้านสถานการณ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน
3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ในภาพรวมของเขตการศึกษาภายในแต่ละจังหวัด และระหว่างจังหวัด พบว่า ในภาพรวมของเขตการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล มีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายจังหวัดจะพบว่า ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ในจังหวัดยะลาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในทุกด้านไม่แตกต่างกัน จังหวัดปัตตานี ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันในด้านสมรรถนะ โดยความเห็นชอบของกลุ่มผู้บริหารเทศบาล และกลุ่มครูโรงเรียนเทศบาลสูงกว่าของกลุ่มผู้ปกครอง จังหวัด นราธิวาสความเห็นของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันทั้ง 6 ด้าน โดยความเห็นของกลุ่มครูโรงเรียนเทศบาลสูงกว่ากลุ่มผู้ปกครองทุกด้าน และสูงกว่ากลุ่มผู้บริหารเทศบาลเพียงด้านเดียว คือ ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนจังหวัดสตูล ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันในด้านความสำเร็จ โดยความเห็นของกลุ่มครูโรงเรียนเทศบาลสูงกว่ากลุ่มผู้ปกครอง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดพบว่า ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันเพียง 3 ด้าน คือ ด้านความสำเร็จ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านสถานภาพ โดยความเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้านความสำเร็จแตกต่างกันทั้ง 4 จังหวัด คือจังหวัดปัตตานีสูงกว่าจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล ด้านการมีส่วนร่วมก็แตกต่างกันทั้ง 4 จังหวัดเช่นกัน จังหวัดปัตตานีสูงกว่าจังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา ส่วนด้านสถานภาพก็แตกต่างกัน จังหวัดปัตตานีสูงกว่าจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล โดยภาพรวมความเห็นแตกต่างกันเพียง 3 จังหวัด คือจังหวัดปัตตานีสูงกว่าจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส 4 การกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้บริหารเทศบาล กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มครูโรงเรียนเทศบาล โดยการบูรณาการ พบว่า ทัศนะของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสมรรถนะ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน มีความสุขุมรอบคอบมีความกระตือรือร้น และตื่นตัวในการทำงาน มีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนจบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ด้านความรับผิดชอบ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน มีความมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้อง มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีความปรารถนาให้งานที่ทำก้าวหน้า ด้านการมีส่วนร่วม ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน ด้านสถานภาพ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลในสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีในความมัธยัสถ์ มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม ด้านสถานการณ์ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน มีสภาพจิตใจมั่นคงควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รู้ถึงความต้องการและความสนใจของเพื่อนร่วมงาน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในทัศนะของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล ในเขตการศึกษา 2 ทำให้ได้ทราบถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล จึงขอเสนอแนะดังนี้
1 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาล ในเขตการศึกษา 2 ควรจะใช้ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล
2 ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในโอกาสต่อไป ควรจะได้ศึกษาผลการวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล
3 สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรดำเนินการดังนี้
ปี 2541
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved