Current Record: นางสาวเมธาวี วีระนาคินทร์

นางสาวเมธาวี วีระนาคินทร์

ตอนที่ 1 แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีจำนวน 35 ชื่อเรื่อง เล่มที่มีการใช้สูงสุดคือ แบบฝึกความพร้อมชุดพัฒนาประสบการณ์คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ส่วนใหญ่มีจำนวนหน้า 31-40 หน้า ร้อยละ 54.29 ราคา 21-30 บาท ร้อยละ 51.43 ไม่ปรากฏครั้งที่พิมพ์ ร้อยละ 71.43 แบบฝึกฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีจำนวน 37 ชื่อเรื่อง เล่มที่มีการใช้สูงสุดคือ แบบฝึกกลยุทธ์ชุดพัฒนาปัญญาคณิตศาสตร์ 2 ส่วนใหญ่มีจำนวนหน้า 31-40 หน้า ร้อยละ 48.65 ราคาต่ำกว่า 21 บาท ร้อยละ 45.95 ไม่ปรากฏครั้งที่พิมพ์ ร้อยละ 86.49
ตอนที่ 2 แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในระดับอนุบาลปีที่ 1 มีลักษณะรูปทรงของเล่มเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ร้อยละ 97.14 สีของปกมากกว่า 4 สี ร้อยละ 100 มีขนาด 8 หน้ายก ร้อยละ 100 ตัวอักษรสูง 18-24 พอยท์ ร้อยละ 80 ตัวอักษรเป็นสีดำ ร้อยละ 77.14 พื้นหลังตัวอักษรสีขาว ร้อยละ 94.29 ภาพประกอบเป็นภาพวาดการ์ตูน ร้อยละ 82.86 ภาพขาวดำ ร้อยละ 71.43 ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ ร้อยละ 94.14 โครงสร้างภายในเล่มมีคำอธิบายบอกวิธีการใช้ ร้อยละ 97.14 เนื้อหาด้านที่ปรากฏสูงสุด ร้อยละ 100 คือ ด้านความสามารถในการใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน เนื้อหาที่ปรากฏต่ำกว่าร้อยละ 50 คือ ด้านการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เล่มที่ปรากฎเนื้อหาสอดคล้องกับแนวการจัดประสบการณ์จำแนกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสูงสุด คือ ชุดเตรียมความพร้อมอนุบาลยุคใหม่คณิตศาสตร์ แบบเรียนเลขคณิตชั้นอนุบาล แบบฝึกความพร้อมชุดพัฒนาประสบการณ์คณิตศาสตร์ เล่ม 1 แบบฝึกความพร้อมชุดพัฒนาประสบการณ์คณิตศาสตร์ เล่ม 2
แบบฝึกทักษะความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีลักษณะรูปทรงของเล่มเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ร้อยละ 91.89 สีของปกมากกว่าสี่สี ร้อยละ 100 มีขนาด 8 หน้ายก ร้อยละ 100 ตัวอักษรสูง 18-24 พอยท์ ร้อยละ 83-78 ตัวอักษรสีดำ ร้อยละ 64.86 พื้นหลังตัวอักษรสีขาว ร้อยละ 86.49 ภาพประกอบเป็นภาพวาดการ์ตูน ร้อยละ 83.78 ภาพขาวดำ ร้อยละ 72.97 ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ ร้อยละ 97.30 โครงสร้างภายในเล่มมีคำอธิบายบอกวิธีใช้ ร้อยละ 97.30 เนื้อหาสาระที่ปรากฏสูงสุด ร้อยละ 97.30 คือ ด้านการนับเลข จำนวน บอกค่าตัวเลขที่ใช้แทนจำนวน และด้านความสามารถในการใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน เนื้อหาที่ปรากฏต่ำกว่าร้อยละ 50 คือ ด้านการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เล่มที่ปรากฏเนื้อหาสอดคล้องกับแนวการจัดประสบการณ์จำแนกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสูงสุด คือ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้น

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 1781
ชื่อผลงานวิจัย การวิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวข้อ(Eng) An Analysis of Exercise Books of Readiness Preparation for Basic Mathematics Skill for the Pre-Primary Education Student in the School under the Office of Kalasin Provincial Primary Education, Kalasin Province
คำสำคัญ(keyword) การวิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ปี2543
ชื่อผู้วิจัย นางสาวเมธาวี วีระนาคินทร์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Miss Metavee Veeranakin
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ติดต่อ (ที่บ้าน) -

(ที่ทำงาน) โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานศึกษา -
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2543
ประเภท วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น
ประวัติความเป็นมา(history)
การเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนประถมศึกษานับว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเด็กระดับก่อนประถมศึกษาเป็นวัยทองของชีวิต เป็นวัยแห่งการวางรากฐานทั้งหลายทั้งปวงในชีวิต ความสำคัญในชีวิตคนเราเริ่มต้นที่จุดนี้ บุคลิกภาพจะก่อตัวและพัฒนาไปในด้านที่ดีงามทั้งหลาย อยู่ที่จุดเริ่มต้นของชีวิต อยู่ที่วัยทองของชีวิต คือ ระยะที่เด็กอยู่ในช่วงวัยก่อนประถมศึกษา (จรรจา สุวรรณทัต, 2533) และอรสิริ วงศ์สิริศร (2540) ได้กล่าวว่า การเรียนอ่าน-เขียนในชั้นเด็กเล็ก หรือชั้นอนุบาลไม่เกิดประโยชน์อย่างไร เพราะเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในชั้นเด็กเล็กหรือชั้นอนุบาลสามารถเรียนทันเด็กที่เรียนอ่าน-เขียนมาก่อน เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และจะมีผลให้เด็กมีสภาพจิตใจที่ดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ และเรียนหนังสืออย่างมีความสุข
ปัจจุบันการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษามุ่งเน้นให้เด็กได้คิดมากกว่าท่องจำ กล่าวคือ เด็กสามารถคิดเปรียบเทียบได้ แยกสิ่งของเครื่องใช้หรืออะไรที่เด็กเข้าใจได้อย่างมีหมวดหมู่ขั้นตอน รู้จัดคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ได้มากขึ้นและถูกต้องยิ่งขึ้น โดยการถ่ายทอดมาเป็นคำพูด (สุชา จันทน์เอม, 2536) ดังนั้นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะในการคิดมากกว่าการท่องจำ จำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากคณิตศาสตร์ มีส่วนช่วยสร้างคุณลักษณะพิเศษให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล คือ ทำให้เป็นคนช่างสังเกต คิดอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดอย่างมีระเบียบถี่ถ้วน มีเหตุผล นิสัยละเอียดรอบคอบและมีปฏิภาณไหวพริบดีขึ้น สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ดี ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณิตศาสตร์ยังเป็นศาสตร์ที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยค้นคว้าทุกประเภท และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ (บุญทัน อยู่ชมบุญ, 2529)
ดังนั้นการพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา เป็นสิ่งที่ควรได้รับการเตรียมพร้อมมากที่สุด ซึ่งการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์หมายถึงเตรียมเด็กให้สามารถเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดีเท่าอายุและความสามารถตามวัย อันเนื่องจากวุฒิภาวะและมีประสบการณ์ อีกทั้งมีความมั่นคงทางอารมณ์ที่จะตั้งใจ สนใจและมีสมาธิที่จะทำกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดี (บุญเยี่ยม จิตรดอน, 2532) วิธีการจัดการเรียนการสอนมีหลายวิธี นอกจากใช้แบบฝึกความพร้อมแล้ว การจัดการเรียนการสอนในลักษณะการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม การสาธิต การปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ สามารถพัฒนาความพร้อมในด้านสติปัญญาการคิดคำนวณได้เช่นกัน (ฉวีวรรณ นิยมชาติ, 2528)
จากการศึกษาการใช้แนวการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลศึกษา พ.ศ. 2536 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในด้านคณิตศาสตร์ พบว่า มีการปรับเนื้อหาสาระให้ต่อเนื่องและเรียงลำดับความยากง่ายแล้ว แต่ในการสอนของครูพบว่า ปัญหาด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และอัตราเวลาเรียนไม่สอดคล้องกัน (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2537) ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็น แต่จากการศึกษาสภาพในการเรียนคณิตศาสตร์พบว่า ครูส่วนมากมักใช้แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์และแบบฝึกความพร้อมทางการเรียนในการสร้างประสบการณ์ให้กับเด็ก (ศศิธร วิชิราภรณ์, 2537) และจากข้อมูลพื้นฐานของผู้วิจัยโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการส่งเสริมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 20 คน พบว่า แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้มีการนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนมาก ด้วยมีความเห็นว่าแบบฝึกความพร้อมสามารถช่วยส่งเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก อีกทั้งมีความสะดวกในด้านการจัดหา ทั้งนี้เป็นสาเหตุมาจากครูส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน เช่น งานวิชาการ งานธุรการ การกิจการนักเรียน ฯลฯ จึงมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาความพร้อมน้อย และด้วยสาเหตุดังกล่าวครูผู้สอนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถสร้างแบบฝึกความพร้อมสำหรับเด็กได้ ประกอบกับในระดับก่อนประถมศึกษายังไม่มีแบบฝึกความพร้อมที่ผลิตขึ้นโดยกรมวิชาการ หรือที่รับรองคุณภาพโดยกรมวิชาการ ดังนั้น ครูผู้สอนในระดับก่อนประถมศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องเลือกซื้อแบบฝึกความพร้อมที่วางขายตามท้องตลาด แต่เนื่องจากแบบฝึกความพร้อมมีความหลากหลายทั้งด้านการจัดพิมพ์รูปเล่ม วัตถุประสงค์ และเนื้อหา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในระดับก่อนประถมศึกษาในด้านลักษณะรูปเล่ม และความสอดคล้องของเนื้อหาตามแนวการจัดประสบการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับครูผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้ผลิตแบบฝึกความพร้อม และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในการเลือกพิจารณานำไปใช้ตามลักษณะของแบบฝึกความพร้อมหรือผลิตแบบฝึกความพร้อมให้แก่เด็กระดับก่อนประถมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
แนวคิด(concept) 1. แนวการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2536

2. ความพร้อมทางการเรียน

3. ความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

4. แบบฝึกความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย

5. การวิเคราะห์เนื้อหา
วัตถุประสงค์(objective)
1. เพื่อสำรวจการใช้แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อวิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
สมมุติฐาน(assumption) -
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
ตอนที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 581 โรงเรียน
ตอนที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2
ตัวแปร(variable) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
1. การใช้แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ชื่อแบบฝึก ระดับชั้น จำนวนหน้า ราคา ผู้แต่ง สำนักพิมพ์/โรงพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ และสาเหตุที่เลือกใช้
2. ลักษณะของแบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย รูปเล่ม ตัวอักษรที่พิมพ์ ภาพประกอบ การจัดโครงสร้างภายในเล่ม
3. ความสอดคล้องของเนื้อหาตามแนวการจัดประสบการณ์ จำแนกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่
3.1) การจำแนกความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบและรูปทรงเรขาคณิต
3.2) การเปรียบเทียบจำนวน น้ำหนัก ความหนา ขนาด ความสูง ความบาง ความลึก
3.3) การเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ
3.4) การนับเลข จำนวน บอกค่าตัวเลขที่ใช้แทนจำนวน
3.5) ความสามารถในการใช้สายตา และมือให้สัมพันธ์กัน
3.6) การเขียนตัวเลขไทย เลขอารบิค ตามจำนวน
3.7) เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
3.8) การเพิ่ม การลดจำนวน
คำนิยาม(defination)
การวิเคราะห์ หมายถึง การจำแนกแยกแยะลักษณะและความสอดคล้องของเนื้อหา ตามแนวการจัดประสบการณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ของแต่ละทักษะของแบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้เห็นประจักษ์ โดยวิธีการแจกแจงนับตามตาราง หาค่าสัญลักษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณตัวเลข
แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง หนังสือแบบฝึกความพร้อมที่จัดพิมพ์เพื่อใช้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ โดยอาจมีชื่อหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ คณิตศาสตร์ ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ หรือชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสำรวจการใช้แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบเติมคำ และแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย ชื่อแบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น จำนวนหน้า ราคา ผู้แต่ง สำนักพิมพ์/โรงพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ และสาเหตุที่เลือกใช้
2. แบบวิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบตรวจสอบรายการ ซึ่งประกอบด้วย
2.1) ลักษณะของแบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย รูปเล่ม ตัวอักษรที่พิมพ์ ภาพประกอบ การจัดโครงสร้างภายในเล่ม
2.2) ความสอดคล้องของเนื้อหาตามแนวการจัดประสบการณ์ จำแนกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่
- การจำแนกความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบและรูปทรงเรขาคณิต
- การเปรียบเทียบจำนวน น้ำหนัก ความหนา ขนาด ความสูง ความบาง ความลึก
- การเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ
- การนับเลข จำนวน บอกค่าตัวเลขที่ใช้แทนจำนวน
- ความสามารถในการใช้สายตา และมือให้สัมพันธ์กัน
- การเขียนตัวเลขไทย เลขอารบิค ตามจำนวน
- เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- การเพิ่ม การลดจำนวน
การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ นำแบบวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษา
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ตอนที่ 1
1. สำรวจการใช้แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ 14 อำเภอ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ 4 กิ่งอำเภอ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2543 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2543
2. เก็บแบบสำรวจคืนจากหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2543 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2543 จากแบบสำรวจที่ส่งไปทั้งหมด 1,300 ฉบับ ได้รับคืน 1,040 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80

ตอนที่ 2

1. วิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกความพร้อมในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 35 ชื่อเรื่อง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 37 ชื่อเรื่อง
2. รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์(analysis) ตอนที่ 1
1. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาจัดกลุ่มตามระดับชั้น
2. วิเคราะห์หาค่าร้อยละของการใช้แบบฝึกหัดความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2

ตอนที่ 2

1. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล
2. วิเคระห์หาค่าร้อยละจากผลวิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ข้อสรุป(summary)
ตอนที่ 1 แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีจำนวน 35 ชื่อเรื่อง เล่มที่มีการใช้สูงสุดคือ แบบฝึกความพร้อมชุดพัฒนาประสบการณ์คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ส่วนใหญ่มีจำนวนหน้า 31-40 หน้า ร้อยละ 54.29 ราคา 21-30 บาท ร้อยละ 51.43 ไม่ปรากฏครั้งที่พิมพ์ ร้อยละ 71.43 แบบฝึกฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีจำนวน 37 ชื่อเรื่อง เล่มที่มีการใช้สูงสุดคือ แบบฝึกกลยุทธ์ชุดพัฒนาปัญญาคณิตศาสตร์ 2 ส่วนใหญ่มีจำนวนหน้า 31-40 หน้า ร้อยละ 48.65 ราคาต่ำกว่า 21 บาท ร้อยละ 45.95 ไม่ปรากฏครั้งที่พิมพ์ ร้อยละ 86.49
ตอนที่ 2 แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในระดับอนุบาลปีที่ 1 มีลักษณะรูปทรงของเล่มเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ร้อยละ 97.14 สีของปกมากกว่า 4 สี ร้อยละ 100 มีขนาด 8 หน้ายก ร้อยละ 100 ตัวอักษรสูง 18-24 พอยท์ ร้อยละ 80 ตัวอักษรเป็นสีดำ ร้อยละ 77.14 พื้นหลังตัวอักษรสีขาว ร้อยละ 94.29 ภาพประกอบเป็นภาพวาดการ์ตูน ร้อยละ 82.86 ภาพขาวดำ ร้อยละ 71.43 ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ ร้อยละ 94.14 โครงสร้างภายในเล่มมีคำอธิบายบอกวิธีการใช้ ร้อยละ 97.14 เนื้อหาด้านที่ปรากฏสูงสุด ร้อยละ 100 คือ ด้านความสามารถในการใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน เนื้อหาที่ปรากฏต่ำกว่าร้อยละ 50 คือ ด้านการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เล่มที่ปรากฎเนื้อหาสอดคล้องกับแนวการจัดประสบการณ์จำแนกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสูงสุด คือ ชุดเตรียมความพร้อมอนุบาลยุคใหม่คณิตศาสตร์ แบบเรียนเลขคณิตชั้นอนุบาล แบบฝึกความพร้อมชุดพัฒนาประสบการณ์คณิตศาสตร์ เล่ม 1 แบบฝึกความพร้อมชุดพัฒนาประสบการณ์คณิตศาสตร์ เล่ม 2
แบบฝึกทักษะความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีลักษณะรูปทรงของเล่มเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ร้อยละ 91.89 สีของปกมากกว่าสี่สี ร้อยละ 100 มีขนาด 8 หน้ายก ร้อยละ 100 ตัวอักษรสูง 18-24 พอยท์ ร้อยละ 83-78 ตัวอักษรสีดำ ร้อยละ 64.86 พื้นหลังตัวอักษรสีขาว ร้อยละ 86.49 ภาพประกอบเป็นภาพวาดการ์ตูน ร้อยละ 83.78 ภาพขาวดำ ร้อยละ 72.97 ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ ร้อยละ 97.30 โครงสร้างภายในเล่มมีคำอธิบายบอกวิธีใช้ ร้อยละ 97.30 เนื้อหาสาระที่ปรากฏสูงสุด ร้อยละ 97.30 คือ ด้านการนับเลข จำนวน บอกค่าตัวเลขที่ใช้แทนจำนวน และด้านความสามารถในการใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน เนื้อหาที่ปรากฏต่ำกว่าร้อยละ 50 คือ ด้านการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เล่มที่ปรากฏเนื้อหาสอดคล้องกับแนวการจัดประสบการณ์จำแนกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสูงสุด คือ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้น
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการเลือกใช้แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
1. ควรคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการใช้แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก
2. ควรวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของเนื้อหาตามจุดมุ่งหมายที่พิจาณาเลือกใช้และพัฒนาส่งเสริมเพิ่มเติมให้แก่เด็กในเนื้อหาที่ขาดไป
3. ควรคำนึงถึงลักษณะของแบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในด้านความสูงของตัวอักษร สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2. ควรมีการวิเคราห์แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านอื่นๆ เช่น ความพร้อมทางภาษาไทย ความพร้อมทางภาษาอังกฤษ

ปี 2543
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved