Current Record: นางสาว สุมัลลิกา อุดาการ

นางสาว สุมัลลิกา อุดาการ

1. ผลการวิเคราะห์จากการใช้องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียนเป็นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม ทัศนคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเพศของนักเรียน เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีโดยมีอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 19.78
2. ผลการวิเคราะห์จากการใช้องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนเป็นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ถิ่นที่ตั้งของบ้าน และรายได้ของครอบครัว เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีโดยอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 2.98
3. ผลการวิเคราะห์จากการใช้องค์ประกอบด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเป็นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนพบว่า อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน การได้รับการนิเทศ วุฒิของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ การใช้หนังสือและอุปกรณ์ประกอบการสอน เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัวพยากรณ์ที่ดี โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 19.36

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 1381
ชื่อผลงานวิจัย องค์ประกอบที่นอกเหนือจากสติปัญญาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
คำสำคัญ(keyword) การวัดผลการศึกษา
, มัธยมศึกษา
, คณิตศาสตร์


ชื่อผู้วิจัย นางสาว สุมัลลิกา อุดาการ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) MISS. SUMULLIKA UDAKARN
สถานที่ติดต่อ 137 หมู่ 2 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ปีที่ทำการวิจัยเสร็จ 2537


ประเภท วิทยานิพนธ์
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา(history) คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรมต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผลจึงจะเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้ ทำให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากการสำรวจพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่อ่อนคณิตศาสตร์มากที่สุดถึงร้อยละ 40 นอกจากนี้ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ในทุกสมรรถภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่มีจุดประสงค์ใดที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ดังนั้นในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจึงน่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานของระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันโดยตลอด ถ้าพื้นฐานในการเรียนระดับต้น ๆ ไม่ดี การเรียนคณิตศาสตร์ในขั้นที่สูงขึ้นไปจะพบปัญหาและอาจทำให้นักเรียนไม่ประสบผลสำเร็จทางการเรียนเท่าที่ควรได้ ฮาร์วิกเฮิส์ท กล่าวถึง ข้อสรุปของเทอร์แมนว่า ความแตกต่างในความสำเร็จของแต่ละบุคคลที่มีสติปัญญาเท่ากัน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากองค์ประกอบด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ด้วยเหตุนี้จึงมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยอมรับว่าการที่บุคคลจะเรียนสำเร็จหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางด้านสติปัญญาอย่างเดียวน่าจะมีองค์ประกอบอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 7 จึงมุ่งที่จะศึกษาองค์ประกอบที่นอกเหนือจากสติปัญญาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยแบ่งองค์ประกอบที่นอกเหนือจากสติปัญญาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียน องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และองค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในอันที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป


วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดีในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชายหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2536 ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยครูและนักเรียนชายหญิง สำหรับนักเรียนเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2536 สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 448 คน และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 302 คน ซึ่งเลือกมาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ส่วนครู เป็นครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 1 คน จำนวน
คำนิยาม(defination) 1. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียน หมายถึง สภาพที่เป็นจริงตามลักษณะของ นักเรียน ซึ่งมีการศึกษาตามตัวแปร
2. องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน หมายถึง สภาพทั่วไปของครอบครัว
3. องค์ประกอบด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน หมายถึง สภาพต่าง ๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น
3.1 สังกัดของโรงเรียน หมายถึง สังกัดของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ แบ่งออกเป็น กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
3.2 วุฒิของครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น ปริญญาตรี หรือสูงกว่า วิชาเอกคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า วิชาเอกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ ต่ำกว่าปริญญาตรี
3.3 ประสบการณ์ในการสอนของครูคณิตศาสตร์ หมายถึง จำนวนปีการศึกษาของครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.4 อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียน ทั้งหมดกับจำนวนห้องเรียนทั้งหมดทุกชั้นที่เปิดสอนในโรงเรียน ต่ำกว่า 30 คน, 30 - 40 คน, สูงกว่า 40 คน
3.5 การได้รับการนิเทศ หมายถึง การที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้รับการนิเทศหรือได้รับการฝึกอบรมทางคณิตศาสตร์
3.6 เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง เวลาที่ใช้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการสอนปกติ ไม่นับการสอนซ่อมเสริม
3.7 จำนวนคาบที่สอนในหนึ่งสัปดาห์ หมายถึง จำนวนคาบที่ครูสอนในหนึ่งสัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมงกิจกรรม)
3.8 การใช้หนังสือและคู่มือประกอบการสอน หมายถึง การที่ครูผู้สอนใช้หนังสือที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และการใช้หนังสืออื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
3.9 การใช้อุปกรณ์การสอนของครูผู้สอน หมายถึง การที่ครูผู้สอนใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือสื่อการสอนต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรียนแต่ละคนในการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยนำแบบทดสอบและแบบสอบถามทุกฉบับให้นักเรียน และครูในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทำการทดสอบและกรอกข้อมูล
การวิเคราะห์(analysis) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ข้อสรุป(summary) 1. ผลการวิเคราะห์จากการใช้องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียนเป็นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม ทัศนคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเพศของนักเรียน เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีโดยมีอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 19.78
2. ผลการวิเคราะห์จากการใช้องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนเป็นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ถิ่นที่ตั้งของบ้าน และรายได้ของครอบครัว เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีโดยอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 2.98
3. ผลการวิเคราะห์จากการใช้องค์ประกอบด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเป็นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนพบว่า อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน การได้รับการนิเทศ วุฒิของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ การใช้หนังสือและอุปกรณ์ประกอบการสอน เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัวพยากรณ์ที่ดี โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 19.36
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ครูประจำชั้น ครูแนะแนว ศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครองของนักเรียนสามารถใช้ผลงานวิจัยนี้เป็นเครื่องมือในการแนะแนว และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้บริหารการศึกษาสามารถใช้ผลงานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพได้ จากผลงานวิจัยพบว่า การได้รับการนิเทศ การจัดอัตราส่วนของ นักเรียนต่อห้องเรียน และเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการนิเทศภายในหรืออบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์จัดอัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน และจัดเวลาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ปี 2537
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved