Current Record: นายเอกลักษณ์ บุญท้าว

นายเอกลักษณ์ บุญท้าว

ผลการวิจัย พบว่า
1. การดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) และปฏิทินปฏิบัติงาน ขั้นพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และขั้นดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ นอกนั้นมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ มีความคิดเห็นว่าภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ขั้นตอนที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) และปฏิทินปฏิบัติงาน ส่วนหัวหน้างานแผนงานและครู-อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ขั้นที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ขั้นสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ มีภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ขั้นตอนที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) และปฏิทินปฏิบัติงาน ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ขั้นที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ขั้นสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ปัญหาสำคัญที่พบ คือ บุคลากรไม่ให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน ขาดข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียน ขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ฝ่ายบริหารไม่กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง ไม่ได้นำผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องให้ทราบความก้าวหน้าหรืออุปสรรคปัญหา ขาดการนนำข้อมูลจากข้อเสนอแนะในรายงานผลไปประกอบการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนางาน
3. แนวทางแก้ปัญหา คือ จัดกลุ่มรับผิดชอบ ระดมความคิด เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญในธรรมนูญโรงเรียน การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน กำหนดบทบาทและเปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมการดำเนินงานให้ชัดเจน ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาขยายผลการพัฒนา บริหารต้องใส่ใจในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานในทุกระยะอย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้มีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอยู่เสมอ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 1186
ชื่อผลงานวิจัย การดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
หัวข้อ(Eng) TASK OPERATION FOLLOWING THE SCHOOL CHARTER IN SECONDARY


SCHOOLS UNDER THE DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION IN ROI-ET
ชื่อผู้วิจัย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำเสร็จเมื่อปี 2542
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติความเป็นมา(history) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนั้น มีหลายแนวทางด้วยกัน แนวทางหนึ่งคือ การส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สร้างความมั่นใจ พึงพอใจ ประทับใจ ต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และธรรมนูญโรงเรียนเป็นส่วนประกอบแรกของการประกันคุณภาพการศึกษา ธรรมนูญโรงเรียนเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียน เพราะธรรมนูญโรงเรียน คือข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ในการที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาและเพื่อเป็นตัวประกันถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะเกิดขึ้นจริงนั้น โรงเรียนจะต้องดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในธรรมนูญโรงเรียน ซึ่งเป็นเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการวางแผนที่ให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและคณะกรรมการโรงเรียน ในการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียนซึ่งเป็นเสมือนแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้ลงมือพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพที่แท้จริง ผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชนนั้น โรงเรียนควรจะดำเนินการตามสาระที่กำหนดในธรรมนูญโรงเรียนด้วยขั้นตอนดังนี้ คือ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน กำกับ ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนางาน


ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการดำเนินงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจะได้นำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามธรรมนูญโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป
แนวคิด(concept) ผู้วิจัยใช้ ขั้นตอนการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน 8 ขั้นตอน เป็นกรอบในการวิจัย ดังนี้


1. สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) และปฏิทินปฏิบัติงาน

3. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

4. ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ

5. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

6. กำกับ ติดตาม และประเมินผล

7. รายงานผลการดำเนินงาน

8. ปรับปรุงและพัฒนางาน
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและขนาดโรงเรียน
2. เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานแผนงาน ครู-อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการศึกษาและจัดทำธรรมนูญโรงเรียน จำนวน 30 โรง โรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน จำแนกตามขนาดโรงเรียน คือ
โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 36 คน
โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 76 คน
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 8 คน
กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน
1.1.2 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
1.1.3 หัวหน้างานแผนงาน
1.1.4 ครู - อาจารย์
1.2 ขนาดของโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ
1.2.1 โรงเรียนขนาดใหญ่
1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง
1.2.3 โรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวแปรตาม ได้แก่ การดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน 8 ขั้นตอน
คำนิยาม(defination) 1. ธรรมนูญโรงเรียน หมายถึง เอกสารที่แสดงเป้าหมายความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ศักยภาพและความสามารถในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นข้อตกลงกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
2. การดำเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามธรรมนูญโรงเรียน 8 ขั้นตอน คือ
1. สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
3. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
4. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
6. กำกับ ติดตามและประเมินผล
7. รายงานผลการดำเนินงาน
8. ปรับปรุงและพัฒนางาน
เครื่องมือ(tool) แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check - List)
ตอนที่ 2 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ เพื่อสอบถามระดับการดำเนินงาน มีจำนวน 50 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด แทรกอยู่ท้ายแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน มีจำนวน 8 ข้อ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ขอหนังสือรับรองจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นประชากรตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
2. ผู้วิจัยนำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมแบบสอบถาม และแนบซองเปล่าปิดแสตมป์จ่าหน้าซองชื่อ ที่ออยู่ถึงผู้วิจัย บรรจุซองปิดผนึก ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 30 แห่งด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามโรงเรียนละ 4 ฉบับ
3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามตามวัน เวลาที่นัดหมาย หรือส่งคืนทางไปรษณีย์ หรือถ้ายังไม่ได้คืน ผู้วิจัยตามเก็บแบบสอบถามจากโรงเรียนด้วยตนเอง
การวิเคราะห์(analysis) ผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทุกฉบับ พบว่า แบบสอบถามทั้ง 120 ฉบับมีความสมบูรณ์
2. นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับ คัดเลือกไว้แล้วดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
3. นำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
ข้อสรุป(summary) ผลการวิจัย พบว่า
1. การดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) และปฏิทินปฏิบัติงาน ขั้นพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และขั้นดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ นอกนั้นมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ มีความคิดเห็นว่าภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ขั้นตอนที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) และปฏิทินปฏิบัติงาน ส่วนหัวหน้างานแผนงานและครู-อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ขั้นที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ขั้นสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ มีภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ขั้นตอนที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) และปฏิทินปฏิบัติงาน ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ขั้นที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ขั้นสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ปัญหาสำคัญที่พบ คือ บุคลากรไม่ให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน ขาดข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียน ขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ฝ่ายบริหารไม่กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง ไม่ได้นำผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องให้ทราบความก้าวหน้าหรืออุปสรรคปัญหา ขาดการนนำข้อมูลจากข้อเสนอแนะในรายงานผลไปประกอบการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนางาน
3. แนวทางแก้ปัญหา คือ จัดกลุ่มรับผิดชอบ ระดมความคิด เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญในธรรมนูญโรงเรียน การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน กำหนดบทบาทและเปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมการดำเนินงานให้ชัดเจน ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาขยายผลการพัฒนา บริหารต้องใส่ใจในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานในทุกระยะอย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้มีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้
จากผลการวิจัย ควรจัดทำโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการนิเทศ ติดตามการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผน / โครงการของบุคลากร เพื่อให้การแนะนำ ช่วยเหลือบุคลากรในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบและร่วมตกลงกันว่าจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ครบทุกงาน
1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน ของบุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการรับทราบสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน ของบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน และชุมชน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมและความต้องการมีบทบาทในการมีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ของครู-อาจารย์ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรท้องถิ่น ในการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 2 (ปีการศึกษา 2543 - 2545)
ปี 2542
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved