Current Record: สมพร ฉั่วสกุล

สมพร ฉั่วสกุล

1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง
2. ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน
3. ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 1137
ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4
หัวข้อ(Eng) Job Satisfaction of Public Servants under the Office of the Permanent Secretary Ministry of Education in Education Region IV
คำสำคัญ(keyword) ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงาน
ชื่อผู้วิจัย สมพร ฉั่วสกุล
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Somporn Chuasakul
ตำแหน่ง นักวิชาการ 8 (รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 4)
การศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
สถานที่ติดต่อ สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 4 ถนนดำรง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2541
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติความเป็นมา(history) ในปัจจุบันการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เป็นไปด้วยความยุ่งยากเพราะหลากหลายหน่วยงานที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบกับมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมายและขยายงานของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้น และจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และโครงสร้างใหม่ของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอทั่วประเทศ พบว่าสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ และผลการประเมินสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในเขตการศึกษา 4 พบว่า ปัญหาสำคัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงานก็คือ ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา สถานที่ทำงานคับแคบ สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย เพราะต้องอยู่รวมกันกับข้าราชการสังกัดอื่นๆ การจัดสรรทรัพยากร และการพิจารณาความดีความชอบขาดความเสมอภาค โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานศึกษาธิการอำเภอขนาดเล็ก จากสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษา ค้นคว้า ให้ทราบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 อยู่ระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารการศึกษา นำมาพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนายกระดับความพึงพอใจของข้าราชการดังกล่าวให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป





แนวคิด(concept) การบริหาร การบริหารการศึกษา การบริหารงานบุคคล ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความสำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การสร้างสิ่งจูงใจที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความพึงพอใจ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ปรกอบด้วย ความสำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นโยบายและการบริหาร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการทำงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ตามตัวแปรตำแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อประมวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4
สมมุติฐาน(assumption) 1. ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2. ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร
ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ปีงบประมาณ 2541 จำนวน 187 คน กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้จำนวน 127 คน แล้วสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามตัวแปรตำแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย โดยวิธีจับฉลาก
กลุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ปีงบประมาณ 2541 จำนวน 187 คน กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้จำนวน 127 คน แล้วสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามตัวแปรตำแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย โดยวิธีจับฉลาก
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ได้แก่ ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ภายใต้ 10 องค์ประกอบ คือ ความสำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นโยบายและการบริหาร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการทำงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
คำนิยาม(defination) 1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุข ชอบ ยินดี เต็มใจหรือเจตคติที่ดีของบุคลากรที่มีต่องานที่เขาปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ
2. ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง นักวิชาการศึกษาและผู้สนับสนุนงานวิชาการ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
3. ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน หมายถึง การมีโอกาสเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือตำแหน่งให้สูงขึ้น และได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
4. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสะดวกสบาย และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
5. นโยบายและการบริหาร หมายถึง หลักการ แผนงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานที่ชัดเจน
6. เขตการศึกษา 4 หมายถึง ท้องที่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแบ่งเป็นเขต ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง และภูเก็ต
เครื่องมือ(tool) แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 60 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปยังผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 4 ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการอำเภอ เพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 และจากแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 127 ชุด ได้รับคืนมา 127 ชุด เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด
การวิเคราะห์(analysis) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows ดังนี้
1. หาค่าร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามตัวแปรตำแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
2. หาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ของเบสต์ เพื่อทราบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4
3. ทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ โดยใช้ค่าที เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ตามตัวแปรตำแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ด้วยการจัดลำดับความถี่ของคำตอบในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อใช้ประกอบการอภิปรายผล
ข้อสรุป(summary) 1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง
2. ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน
3. ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป ควรจัดสวัสดิการวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย ตามความต้องการและความจำเป็น ตลอดจนควรจัดให้มีการประชุม พบปะ หรือสังสรรค์ให้บ่อยครั้ง เพื่อให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. ศึกษาธิการอำเภอ หรือศึกษาธิการจังหวัด ควรให้ความเชื่อถือไว้วางใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ หรือผลงานของบุคลากรให้หน่วยงานและสังคมได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควรให้ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อให้ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 มีความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ได้ปฏิบัติ
3. ศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป ควรกำหนดนโยบายและการบริหารที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้ และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็นในนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 มีวามพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
4. ควรศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 โดยเพิ่มตัวแปร เพศ และคุณวุฒิ
5. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4
ปี 2541
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved