Current Record: นายยงยุทธ โชคพระสมบัติ

นายยงยุทธ โชคพระสมบัติ

ผลการวิจัยพบว่า
1. ความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ รวมทุกด้าน และในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ พบว่า ทุกตัวแปร อาจารย์มีความต้องการมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน รวมทุกด้าน และในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่อาจารย์หญิง และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่ำกว่า 10 ปี มีความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง
2. เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่า อาจารย์เพศชายมีระดับความต้องการมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ำกว่า กับวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มีความต้องการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
4. เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริหารโรงเรียนของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ต่ำกว่า 10 ปี กับประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป พบว่า มีความต้องการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านวิเคราะห์สาเหตุความยุ่งยากในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 10 ปีขึ้นไปมีความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมากกว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งตำกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 1127
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
หัวข้อ(Eng) A STUDY OF NEEDS FOR PARTICIPATION IN THE PROCESS OF DECISION-MAKING ON SCHOOL ADMINISTRATIVE TASKS OF SECONDARY TEACHERS UNDER THE DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION IN SI SA KET
คำสำคัญ(keyword) ความต้องการ/ การมีส่วนร่วม/ อาจารย์
ชื่อผู้วิจัย นายยงยุทธ โชคพระสมบัติ
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2539
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติความเป็นมา(history) การบริหารองค์การและหน่วยงาน เป็นกิจกรรมที่เป็นกระบวนการ นำทรัพยากรทางการบริหาร มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในสังคมประชาธิปไตย ผู้ได้ผลกระทบหรือได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจ ควรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยเสมอ ผู้บริหารจะไม่ตัดสินใจลำพังเพียงผู้เดียว อย่างน้อยจะต้องเปิดโอกาส ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องกับผลที่จะได้รับกับการตัดสินใจนั้นมีส่วนออกความ คิดเห็น หรือเสนอข้อมูลมาให้พิจารณาในการตัดสินใจ การตัดสินใจต้องไม่เป็นการตัดสินใจชองผู้ใดผู้หนึ่งผู้เดียว แต่ต้องตัดสินใจด้วยความเห็นชอบของบุคคลหลายคนและหลายฝ่าย ซึ่งก็คือ การเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา มีปัญหาในการบริหารงาน เนื่องจากมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากหลายด้าน งานมีความยุ่งยากซับซ้อน ปัญหาความขัดแย้งภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้น และการพัฒนางานโรงเรียนก้าวหน้าไม่เต็มที่ และมีความรู้สึกไม่ผูกพันกับโรงเรียน มีสาเหตุปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้บริหารโรงเรียนยังไม่เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การเปิดโอกาสให้อาจารย์ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนจะช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก่อให้อาจารย์ในโรงเรียนจะมีขวัญและกำลังใจ ในการทำงานสูงขึ้น มีความเต็มใจในการทำงาน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำงาน ความบกพร่องในการทำงานมีน้อย คุณภาพของงานจะสูงขึ้น และมีความผูกพันกับหน่วยงาน

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตัดสิน ใจในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นข้อสนเทศสำหรับกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา นำไปกำหนดเป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ การบริหารสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนได้อย่างงถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แนวคิด(concept) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งอ้างอิงหลักของ ฮอย และ มิสเกล ดังนี้

1. ยอมรับและระบุปัญหาที่ต้องพิจารณาตัดสินใจ

2. วิเคราะห์สาเหตุความยุ่งยากในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

3. ตั้งเกณฑ์สำหรับแก้ปัญหาเพื่อพิจารณาทางเลือก

4. พัฒนาแผนปฏิบัติการระบุบ่งชี้ทางเลือกและผลลัพธ์

5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อเปรียบเทียบ ระดับความต้องการ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยจำแนกตาม
2.1 เพศ
2.2 วุฒิการศึกษา
2.3 ประสบการณ์ในตำแหน่งอาจารย์
สมมุติฐาน(assumption) 1. อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีเพศต่างกัน ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนต่างกัน
2. อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน
3. อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงประยุกต์
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร อาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2538 จำนวน 1,940 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2538 จำนวน 438 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ ร้อยละ 20 ของจำนวนประชากร กรณีประชากรในกลุ่มไม่เกิน 50 คนศึกษาจากประชากรทั้งหมด
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. วุฒิการศึกษา
2.1 ปริญญาตรีหรือต่ำกว่า
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ในตำแหน่งอาจารย์
3.1 ต่ำกว่า 10 ปี
3.2 10 ปีขึ้นไป
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริหารโรงเรียนของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 5 ขั้นตอน คือ
1. ยอมรับและระบุปัญหาที่ต้องพิจารณาตัดสินใจ
2. วิเคราะห์สาเหตุความยุ่งยากในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3. ตั้งเกณฑ์สำหรับแก้ปัญหาเพื่อพิจารณาทางเลือก
4. พัฒนาแผนการปฏิบัติการระบุบ่งชี้ทางเลือกและผลลัพธ์
5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
คำนิยาม(defination) 1. การตัดสินใจ หมายถึง การชั่งใจ ไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกทางดำเนินการที่เห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่ง จากหลาย ๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอข้อมูล ความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา เลือกทางปฏิบัติ และปฏิบัติ มีความรับผิดชอบร่วมกันต่อผลของการตัดสินใจ
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความต้องการ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.97
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จำนวน 438 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์จำนวน 411 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.84 ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์(analysis) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปจำนวน 438 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์จำนวน 411 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.84 ของกลุ่มตัวอย่าง นำแบบสอบถามทั้งหมดไปตรวจ ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Package for the Social Sciences / Personal Computer Plus ( SPSS/PC+) ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ระดับความต้องการมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เป็นรายด้าน และรวมทุกด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความต้องการมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ เป็นรายด้าน และรวมทุกด้าน โดยใช้ t-test (Independent)
ข้อสรุป(summary) ผลการวิจัยพบว่า
1. ความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ รวมทุกด้าน และในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ พบว่า ทุกตัวแปร อาจารย์มีความต้องการมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน รวมทุกด้าน และในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่อาจารย์หญิง และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่ำกว่า 10 ปี มีความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง
2. เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่า อาจารย์เพศชายมีระดับความต้องการมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ำกว่า กับวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มีความต้องการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
4. เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริหารโรงเรียนของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ต่ำกว่า 10 ปี กับประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป พบว่า มีความต้องการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านวิเคราะห์สาเหตุความยุ่งยากในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 10 ปีขึ้นไปมีความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมากกว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งตำกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้
1. ควรให้อาจารย์มีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหา พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน การมอบหมายความรับผิดชอบ ของครูในการสอนกิจกรรมตามหลักสูตร และการมอบหมายให้ครูปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับงานปกครอง ส่วนในด้านอื่นๆ มีประเด็นที่ควรพิจารณาให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเรียงตามลำดับดังนี้
1.1 ด้านพัฒนาแผนการปฏิบัติการระบุบ่งชี้ทางเลือกและผลลัพธ์ ได้แก่ การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้สะอาด แนวทางเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาความประพฤติระเบียบวินัยของนักเรียน
1.2 ด้านวิเคราะห์สาเหตุความยุ่งยากในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์เรื่องการเรียนการสอน
1.3 ด้านตั้งเกณฑ์สำหรับแก้ปัญหาเพื่อพิจารณาทางเลือก ได้แก่ กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน กำหนดแนวทางคัดเลือกนักเรียนดีเด่น และการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการเรียน
1.4 ด้านดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่ การเลือกใช้แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบตามนโยบายของโรงเรียน
2 ผู้บริหารโรงเรียนควรพิจารณาให้อาจารย์เพศชายมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจให้มากยิ่งขึ้น โดนเฉพาะอย่างยิ่งด้านดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป
1. ควรพิจารณาทำการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน เพื่อการพิจารณาปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของอาจารย์ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. ควรพิจารณาศึกษาการตัดสินใจในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อผู้บริหารจะได้พิจารณาเลือกใช้รูปแบบของการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิยิ่งขึ้น
3. ควรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
4. ควรทำการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจในการบริหารการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนของอาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยศึกษาเฉพาะสถานการณ์ใดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ปี 2539
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved