ผลงานวิจัย

นางสาวพัชรินทร์ รุจิรานุกูล - thaied

Current Record: นางสาวพัชรินทร์ รุจิรานุกูล

นางสาวพัชรินทร์ รุจิรานุกูล

1.บุคลากรมีความเข้าใจความหมายของคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายแนวคิด ส่วนใหญ่เข้าใจว่าหมายถึง การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่เข้าใจว่าคือ 8 คุณธรรมพื้นฐาน และคุณธรรมอื่นๆ เช่น อดทนอดกลั้น พอเพียงพอประมาณ สติปัญญา 2.ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน มีนโยบาย การดำเนินการต่างๆ มีการวางแผนและมีโครงการในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดตั้งกิจกรรมโครงการต่างๆ ขึ้นตามบริบทของโรงเรียน กิจกรรมโครงการมีมากน้อยต่างกันตามสภาพและความพร้อมของโรงเรียน ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของครู และพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากการที่โรงเรียนนำเรื่องคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 3.แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการ มีการวางแผนนโยบายการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง กำหนดนิยามความหมายของการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของนักเรียนให้ชัดเจน มีการสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายและแนวร่วมในการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมโครงการที่หลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยสร้างแผนพัฒนาบทบาทของผู้ปกครองและชุมชน มีการจัดระบบการติดตามประเมินผล ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรมีการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำระบบการประเมินวิทยฐานะมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการปลูกฝังให้เกิดขึ้นทุกที่ ทุกเวลา มีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายนอกโรงเรียน จัดการสอนให้เกิดความตระหนัก เน้นย้ำ ให้ทำบ่อยๆ เป็นประจำ สร้างคุณธรรมหลัก เป็นคุณธรรมร่วม ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีความหลากหลาย เน้นให้นักเรียนเป็นแกนนำหลัก และพัฒนานักเรียนในทุกมิติ มีการจัดทำโครงงานที่เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านอื่นๆ ได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดี การเริ่มปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย ควรมีการสนับสนุนด้านต่างๆ จากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ให้มีความรู้ในด้านการวิจัยและพัฒนา

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 8637
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หัวข้อ(Eng) A STUDY OF THE INCULCATION OF VIRTUE-LED KNOWLEDGE BASED ON THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY IN BASIC EDUCATION STUDENTS
คำสำคัญ(keyword) -
ชื่อผู้วิจัย นางสาวพัชรินทร์ รุจิรานุกูล
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Miss Patcharin Rujiranukul
ตำแหน่ง -
การศึกษา ปริญญาโท
สถานที่ติดต่อ 39 หมู่ 3 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) -
ประเภท -
สถานที่จัดเก็บผลงาน -
ประวัติความเป็นมา(history) แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่ครูใหญ่โรงเรียน และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา (มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2550) ไว้ว่า

การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว

พระราชดำริที่ยกมากล่าวในข้างต้น แม้จะผ่านมาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ความหมายของการศึกษายังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในส่วนของความสำคัญของการศึกษาแล้วก็ยิ่งมิได้ลดน้อยถอยลง ตรงกันข้ามปัจจุบันบุคคลจะให้คุณค่าและให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น จากแนวพระราชดำริจะเห็นว่าการศึกษานั้นแบ่งได้ 2 ความหมาย คือ ประการแรก การศึกษาเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ และประการที่สอง การศึกษาเป็นการพัฒนาบุคคลผู้ศึกษาให้มีความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรม ซึ่งความหมายทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถที่แยกออกจากกันได้ ตรงกันข้ามแล้วจะต้องดำเนินควบคู่กันไป เพราะเมื่อบุคคลหนึ่งมีความรู้แต่มีความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมนำไปสู่การใช้ความรู้นั้นไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2550)
การศึกษาจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชนของประเทศชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหมายและหลักการของการศึกษาที่ได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545: 5) มาตรา 6 ที่ว่า

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ในภาวะปัจจุบันการศึกษาที่ดำเนินอยู่นั้นยังไม่สามารถสะท้อนหรือแสดงออกมาให้เห็นชัดได้ว่า การศึกษาของไทยจะสามารถสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดกับผู้เรียนอันเป็นเยาวชนและกำลังเติบโตไปเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาของชาติได้เพียงใด (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549: 3) จากภาพข่าวที่ได้ปรากฏให้เห็นตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมและวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมของคนในสังคม การก่ออาชญากรรม การปล้น การฆ่ามนุษย์ด้วยกันราวผักปลา หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนซึ่งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น
จากการบรรยายเรื่อง วิกฤตเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน โดยสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550ค) ได้กล่าวว่า

สถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยจะแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งในอีก 10-15 ปี ข้างหน้า ปัญหาหนักจนถึงขั้นวิกฤต โดยปัจจุบันเด็กและเยาวชน ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะหรือคาแรคเตอร์ ก้าวร้าว หมกมุ่นเรื่องเพศ และติดเกม ทำให้เด็กมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมลดลง

ข้อมูลจากโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กไทยของสถาบันรามจิตติ พบว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงหลายด้าน ขณะเดียวกันคนไทยก็กำลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็นผลจากการไหลเลื่อนทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทำให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมลดน้อยลง นำไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549: 3)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าสังคมไทยกำลังเป็นสังคมที่มีความเสี่ยงสูง ปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายย่อมทำให้คนในสังคมไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตน สภาพสังคมดังกล่าวย่อมไม่มีความเจริญและสันติสุขอย่างแท้จริง บทสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นเสมือนสัญญาณที่เตือนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักและเรียกร้องหาคุณธรรมให้เกิดกับบุคคลและเยาวชนของชาติมากขึ้น คุณธรรมนำความรู้จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งสร้าง เพราะถ้าเราสร้างคนดีได้ การสร้างคนเก่งก็ไม่ยาก แต่การสร้างคนเก่งแล้วไม่ดี ทำได้ง่ายกว่า (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550ฉ: 29) ซึ่งหลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างหันมามุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเป็นคนดี มีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการสร้างเสริมคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นในระบบการศึกษา เพราะเชื่อว่าการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาคน จนกระทั่งสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น รวมถึงกรณีปัญหาต่างๆ ตลอดจนวิกฤตการขาดคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนจะคลี่คลายลงเมื่อการศึกษามุ่งสร้างบุคคลให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
เริ่มตั้งแต่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่าประเทศไทยหันมามุ่งเน้นที่การพัฒนาคน คือ พัฒนาศักยภาพของคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่ได้อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และปัจจุบันได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งก็ได้มีการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติ เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม... ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคนจึงมุ่งให้มีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน
จากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน นำโดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ อาคารรัฐสภา แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นในสังคมไทยอย่างเด่นชัด โดยระบุไว้ในนโยบายด้านสังคม (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549: 4-5) ให้มีการเร่งรัดการปฎิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาที่เน้นการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่ สถานศึกษาและท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน
นอกจากนี้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงด้านการศึกษาอย่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549: 7) ได้ประกาศเจตนารมณ์ชูนโยบายและทิศทางหลักในการปฎิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ในการจัดการศึกษา มีทิศทางและเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย โดยร่วมคิด ร่วมทำ เชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้มแข็งในบทบาทของ 3 สถาบันหลัก คือ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาที่ใช้คุณธรรมนำความรู้
ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาที่รัฐจะต้องจัดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การศึกษาระดับนี้จึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีคุณธรรมและมีความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 4-11) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์โดยพิจารณาจากการนำนโยบายด้านสังคมของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนำมาวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้ดีและตอบสนองต่อคนในสังคมไทย อันเป็นกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การปฎิบัติ และหนึ่งในกลยุทธ์ต่างๆ นั้น กลยุทธ์ที่ได้นำเรื่องของคุณธรรมนำความรู้มากล่าวถึงเพื่อดำเนินการปฎิบัติ คือ กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นในเรื่องของคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ให้ดำเนินการปฎิบัติและขยายผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นอีกเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรมนำความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดเป็นทิศทางการขับเคลื่อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี พ.ศ. 2550 ที่ขานรับกลยุทธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปฎิบัติ และขยายผลให้เป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 (2550: 1-3) ไว้อย่างชัดเจน ในด้านของกลยุทธ์ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมนำความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างชัดเจน กลยุทธ์ดังกล่าวคือ เร่งปฎิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย นอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2550 ขึ้นภายใต้กลยุทธ์นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมนำความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี
ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาว่านโยบายและกลยุทธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดขึ้น เมื่อลงมาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ และได้มีการนำมาดำเนินการปฎิบัตินั้น โรงเรียนภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการรับรู้ มีความเข้าใจและมีการดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะค่อนข้างเป็นนามธรรม อย่างเช่นเรื่องคุณธรรมนำความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ต้องการเสริมสร้างให้ประชากรวัยเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้กำหนดกลยุทธ์เร่งปฎิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความสอดคล้องกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กล่าวไว้ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ คือต้องการให้ประชากรวัยเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในส่วนที่กล่าวถึงการเร่งปฎิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตามความเข้าใจของบุคลากรภายในโรงเรียนที่นำไปดำเนินการปฎิบัติเพื่อให้เกิดแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร ได้แก่คุณธรรมอะไรบ้าง และมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมอย่างไร พร้อมทั้งศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนว่ามีการดำเนินการอย่างไร และในการดำเนินการนั้นมีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อนำผลการศึกษาเสนอเป็นภาพรวมให้นักวิชาการและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงภายในโรงเรียนที่นำกลยุทธ์ไปดำเนินการปฏิบัติ ได้พิจารณาช่วยนำเสนอแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ในการนำมาประยุกต์และปรับใช้กับโรงเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นหลักชัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานให้แก่คนไทย รวมทั้งเยาวชนไทยได้น้อมนำมาปฎิบัติให้เกิดมีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
แนวคิด(concept) -
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาความเข้าใจของบุคลากรภายในโรงเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปดำเนินการปฎิบัติให้เกิดแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมมุติฐาน(assumption) -
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) -
กลุ่มตัวอย่าง(sample) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความเข้าใจของบุคลากรภายในโรงเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปดำเนินการปฎิบัติให้เกิดแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเบื้องต้น ศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2550 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ภายใต้การนำกลยุทธ์ “เร่งปฎิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย” มาดำเนินการปฎิบัติ และนำเสนอแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนักวิชาการและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงภายในโรงเรียนที่นำกลยุทธ์ไปดำเนินการปฏิบัติ ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในการศึกษาคือ โรงเรียนภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 97 แห่ง และในส่วนนี้มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2550 จำนวน 9 แห่ง
ตัวแปร(variable) -
คำนิยาม(defination) -
เครื่องมือ(tool) 1.แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและแบบปลายเปิด 2.แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2550 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 4 ฉบับ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1.โทรศัพท์ติดต่อและแนะนำตัวอย่างไม่เป็นทางการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อขอสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นก่อนการวิจัย 2.ขอหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อขออนุญาตเข้าไปศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์(analysis) 1.ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และข้อมูลจากแบบสอบถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 2.ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา นำข้อมูลจากทั้งสองส่วนคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เสนอเป็นภาพรวมเพื่อนำเสนอในการจัดสนทนากลุ่ม 3.ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและยกตัวอย่างคำพูดของนักวิชาการและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงภายในโรงเรียนที่นำไปดำเนินการปฏิบัติ เพื่อให้เห็นรายละเอียดในประเด็นต่างๆ มากขึ้น
ข้อสรุป(summary) 1.บุคลากรมีความเข้าใจความหมายของคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายแนวคิด ส่วนใหญ่เข้าใจว่าหมายถึง การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่เข้าใจว่าคือ 8 คุณธรรมพื้นฐาน และคุณธรรมอื่นๆ เช่น อดทนอดกลั้น พอเพียงพอประมาณ สติปัญญา 2.ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน มีนโยบาย การดำเนินการต่างๆ มีการวางแผนและมีโครงการในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดตั้งกิจกรรมโครงการต่างๆ ขึ้นตามบริบทของโรงเรียน กิจกรรมโครงการมีมากน้อยต่างกันตามสภาพและความพร้อมของโรงเรียน ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของครู และพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากการที่โรงเรียนนำเรื่องคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 3.แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการ มีการวางแผนนโยบายการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง กำหนดนิยามความหมายของการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของนักเรียนให้ชัดเจน มีการสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายและแนวร่วมในการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมโครงการที่หลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยสร้างแผนพัฒนาบทบาทของผู้ปกครองและชุมชน มีการจัดระบบการติดตามประเมินผล ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรมีการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำระบบการประเมินวิทยฐานะมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการปลูกฝังให้เกิดขึ้นทุกที่ ทุกเวลา มีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายนอกโรงเรียน จัดการสอนให้เกิดความตระหนัก เน้นย้ำ ให้ทำบ่อยๆ เป็นประจำ สร้างคุณธรรมหลัก เป็นคุณธรรมร่วม ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีความหลากหลาย เน้นให้นักเรียนเป็นแกนนำหลัก และพัฒนานักเรียนในทุกมิติ มีการจัดทำโครงงานที่เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านอื่นๆ ได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดี การเริ่มปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย ควรมีการสนับสนุนด้านต่างๆ จากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ให้มีความรู้ในด้านการวิจัยและพัฒนา
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่มและจากข้อมูลบางส่วนของการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 1.รัฐ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและเห็นความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง และควรให้มีการสนับสนุนด้านต่างๆเช่น ด้านงบประมาณ ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อมีนโยบายหรือกลยุทธ์ออกมาควรมีการสร้างความเข้าใจของบุคลากรที่ตรงกันก่อนในเบื้องต้น โดยบุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจว่าคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปในทิศทางและในประเด็นเดียวกัน มีการกำหนดคุณธรรมและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้กับโรงเรียนได้มุ่งพัฒนาปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งจะง่ายต่อการปลูกฝังและได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการให้ความสนใจกับการจัดฝึกอบรม ทั้งการอบรมผู้บริหารและครู มีการส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.โรงเรียน โดยบุคลากรทั้งผู้บริหารและครู ควรมีความตั้งใจและจริงจังกับการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ประกอบกับนโยบายของโรงเรียนควรชัดเจน มีการวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการปฎิบัติ โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการตามบริบทของโรงเรียนที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลายและให้เด็กเป็นแกนนำในการคิดและจัดกิจกรรม โรงเรียนต้องสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จของการปลูกฝังคุณธรรมขึ้นมา และมีการนำตัวชี้วัดความสำเร็จมาตั้งเป็นเกณฑ์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนมีการส่งเสริม พัฒนาบทบาทกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งการรับรู้นโยบาย การดำเนินงานของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยมีรูปแบบการประเมินที่เป็นทางการ 4.ผู้ปกครองและชุมชน ควรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดแก่นักเรียน ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปลูกฝังคุณธรรม โดยมิปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงการจัดกิจกรรมโครงการที่จัดแล้วได้ผลดีมากในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกฝังคุณธรรม และศึกษาในบริบทของโรงเรียนที่ต่างกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารและครูว่ามีความเข้าใจอยู่ในระดับใด มากน้อยเพียงใด เนื่องจากผู้บริหารและครูเป็นบุคลากรในโรงเรียนที่ทำหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน ถ้าผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดปลูกฝังอย่างผู้บริหารและครูมีไม่ความรู้ความเข้าใจดีพอ ผลที่จะลงไปสู่เด็กนักเรียนจะไม่ประสบความสำเร็จและได้ผลเท่าที่ควร จากนั้นควรจะมีการนำเสนอแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาในด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ซึ่งถ้าผลการวิจัยเป็นไปในทางที่ไม่ดีจะมีแนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรอย่างไรให้ดีขึ้น และถ้าผลการวิจัยเป็นไปในทางที่ดีจะมีแนวทางพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรอย่างไรให้ดียิ่งขึ้น
ปี 2551
ผู้วิจัยร่วม -
ผู้วิจัยร่วม(Eng) -
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved