ผลงานวิจัย

เฉลิมขวัญ สิงห์อินทร์ - thaied

Current Record: เฉลิมขวัญ สิงห์อินทร์

เฉลิมขวัญ สิงห์อินทร์

1. ปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ โดยส่วนรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยมีดังนี้ ด้านสื่อการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา และการวัดและประเมินผลการเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ ของครูผู้สอนมีดังนี้
2.1 ระดับปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่สำเร็จสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยส่วนรวมและรายด้าน ต่ำกว่าครูที่สำเร็จสาขาวิชาเอกอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2.2 ระดับปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ และขนาดของโรงเรียนที่ทำการสอนต่างกัน โดยส่วนรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5928
ชื่อผลงานวิจัย ปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา
หัวข้อ(Eng) Problems in Teaching Prathomsuksa Six Mathematics of Teachers under the Office of Primary Education, Changwat Yala
คำสำคัญ(keyword) การสอน, ปี2537
ชื่อผู้วิจัย เฉลิมขวัญ สิงห์อินทร์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Chalermkuan Singin
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4
การศึกษา ศษ.ม. (การประถมศึกษา)
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) พ.ศ. 2537
ประเภท วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานที่จัดเก็บผลงาน หอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร
ประวัติความเป็นมา(history) คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญ และมีบทบาทต่อมนุษย์มาก โดยถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ให้มีความสามารถคิดได้อย่างมีระบบ มีเหตุผล มีความละเอียดถี่ถ้วน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นที่น่าพอใจ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ที่กล่าวมา เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปพิจารณาหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลาให้สูงขึ้น

แนวคิด(concept) สมรรถภาพทางการสอนคณิตศาสตร์, แนวทางการสอนคณิตศาสตร์, ปัญหาการสอนคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาระดับปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรีย
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่สำเร็จสาขาวิชาเอกต่างกัน ในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีประสบการณืในการสอนคณิตศาสตร์ต่างกัน ในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน
5. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ทำการสอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน
สมมุติฐาน(assumption) 1. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน แตกต่างกัน
2. ครูที่สำเร็จสาขาวิชาเอกต่างกัน มีปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน แตกต่างกัน
3. ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ต่างกัน มีปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน แตกต่างกัน
4. ครูที่ทำการสอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน แตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) เชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2536 จำนวน 204 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2536 จำนวน 136 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับการศึกษา สาขาวิชาเอก ประสบการณ์ในการสอน ขนาดของโรงเรียน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ใน 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน
คำนิยาม(defination) ปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง อุปสรรคหรือสิ่งที่มาขัดขวาง ทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ซึ่งพิจารณาปัญหาในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน
เครื่องมือ(tool) แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 60 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ขอหนังสือแนะนำตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดยะลา แล้วขอหนังสือนำส่งจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ถึงหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทั้ง 6 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขอหนังสือนำส่งจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ พร้อมทั้งแนบแบบสอบถามในการวิจัย ส่งถึงผู้บริหารโรงเรียนที่มีกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการตอบสอบถามและส่งคืนแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแล้ว มายังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ส่งแบบสอบถามไป สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามกำหนด ผู้วิจัยของความร่วมมือจากทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในการทวงแบบสอบถามคืนภายใน 10 วัน
การวิเคราะห์(analysis) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ
ข้อสรุป(summary) 1. ปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ โดยส่วนรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยมีดังนี้ ด้านสื่อการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา และการวัดและประเมินผลการเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ ของครูผู้สอนมีดังนี้
2.1 ระดับปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่สำเร็จสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยส่วนรวมและรายด้าน ต่ำกว่าครูที่สำเร็จสาขาวิชาเอกอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2.2 ระดับปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ และขนาดของโรงเรียนที่ทำการสอนต่างกัน โดยส่วนรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรจัดครูที่สำเร็จสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ เข้าสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ควรจัดอบรมครูผู้สอนเพื่อเพิ่มทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องโจทย์ปัญหา
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านเพื่อตีความโจทย์ปัญหากับผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์
ปี 2537
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved