ผลงานวิจัย

นางสาววรรณวิสา กิจสนิท - thaied

Current Record: นางสาววรรณวิสา กิจสนิท

นางสาววรรณวิสา กิจสนิท

ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้  

                1.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวนทั้งหมด 9 ตัว ครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้  2 ตัวบ่งชี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ และด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้

2.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2 = 12.95, df = 19, p = .84, GFI = .99, AGFI = .97, RMR = .01) น้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ทั้ง 3 ด้าน มีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.73 ถึง 1.00 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยองค์ประกอบที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดในการบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ ด้านความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์ประกอบในแต่ละด้านดังกล่าว มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ   เท่ากับ 1.00, 0.99 และ 0.73 ตามลำดับ  และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ประมาณร้อยละ 93 , 91 และ 47 ตามลำดับ

 

Click to minimize this section Details

ยอมรับเงื่อนไข 1
ลำดับที่ 8857
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หัวข้อ(Eng) DEVELOPMENT OF INDICATIORS OF TEACHERS’ DESIRABLE CHARACTERISTICS BASED ON THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY
คำสำคัญ(keyword) การพัฒนาตัวบ่งชี้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้วิจัย นางสาววรรณวิสา กิจสนิท
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Miss Wanwisa Kitsanit
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา ค.ม.
สถานที่ติดต่อ 48/1 หมู่ 6 ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) พ.ศ.2552 - 2553
ประเภท วิทยานิพนธ์
สถานที่จัดเก็บผลงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์(objective)

เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มตัวอย่าง(sample)

ครูในสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 194 คน

คำนิยาม(defination)

            สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง  หมายถึง  สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินจากคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปีพ.ศ.2550 และ ปีพ.ศ.2552

          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง คุณสมบัติของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน โดยใช้แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

เครื่องมือ(tool)

            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือสำหรับครูในสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1.  เครื่องมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ

                 1.1  แบบสัมภาษณ์ 

                 แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นข้อคำถามแบบปลายเปิด เรียงข้อความก่อนหลังตามลำดับ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณลักษะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องพิจารณาในองค์ประกอบใดบ้าง และมีลักษณะพฤติกรรมอย่างไร

                 1.2  แบบสอบถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

                 เป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า(rating scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.  เครื่องมือสำหรับครูในสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง  คือ แบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น  2 ตอน ดังนี้

               ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ เป็นการตรวจสอบรายการ (checklist) และแบบ  เติมคำ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ได้แก่ สังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการสอน

               ตอนที่ 2  แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบมาตราประมาณค่า (rating scale)  5 ระดับ มีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

การรวบรวมข้อมูล(gathering)

1.   ผู้วิจัยทำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง  เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ (by mailling method)

2.  ผู้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัย พร้อมส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยแนบซองเปล่าที่จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยพร้อมติดแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มตัวอย่างในการส่งแบบสอบถามกลับคืน

3.   เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จทุกโรงเรียนแล้ว นำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปลงรหัสเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

การวิเคราะห์(analysis)

          ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้

            1.  การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวบ่งชี้แต่ละตัว ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 3.00  และค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%

            2.  การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งทำการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง ด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coeffecient)  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

            3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของครูในสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ความเบ้ ความโด่ง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

            4.  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  (Secound Order Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป LISREL

 

ข้อสรุป(summary)

ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้  

                1.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวนทั้งหมด 9 ตัว ครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้  2 ตัวบ่งชี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ และด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้

2.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2 = 12.95, df = 19, p = .84, GFI = .99, AGFI = .97, RMR = .01) น้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ทั้ง 3 ด้าน มีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.73 ถึง 1.00 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยองค์ประกอบที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดในการบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ ด้านความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์ประกอบในแต่ละด้านดังกล่าว มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ   เท่ากับ 1.00, 0.99 และ 0.73 ตามลำดับ  และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ประมาณร้อยละ 93 , 91 และ 47 ตามลำดับ

 

ข้อเสนอแนะ(suggestion)

       

ปี 2553
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved