ผลงานวิจัย

นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ - thaied

Current Record: นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

1. ได้นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นชุดโปรแกรมสถิติด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย ๆ จำนวน 16 โปรแกรม คือ โปรแกรมช่วยตรวจข้อสอบแบบตัวเลือกและถูกผิด โปรแกรมช่วยประเมินผลตามค่าน้ำหนักของจุดประสงค์และตัดเกรด 8 ระดับ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อสอบอิงเกณฑ์ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพ E1/E2 โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ค่า IOC โปรแกรมช่วยคำนวณกลุ่มตัวอย่าง โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ค่าการแจกแจงความถี่ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ค่าร้อยละและจัดทำแผนภูมิ โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย one sample t-test โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย paired t-test โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย independent t-test และโปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย one way ANOVA
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมนี้ของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของครูผู้สอนทั้งสองสังกัด เท่ากับ 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.249 อยู่ในระดับมากเช่นกัน
3. ความพึงพอใจของครูผู้ทดลองใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมนี้เฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.40 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. จากการนำข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มาทดสอบความถูกต้องและการมีประสิทธิภาพของผลการวิเคราะห์จากการใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์จากการใช้โปรแกรม SPSS for Windows และโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ด้วยการใช้สถิติวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ one sample t-test และ independent t-test พบว่า นวัตกรรมชุดโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ ผลการวิเคราะห์ที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม SPSS for Windows และโปรแกรม Microsoft Excel 2007 แล้ว ให้ผลลัพธ์หรือผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ
 

Click to minimize this section Details

ยอมรับเงื่อนไข 1
ลำดับที่ 8714
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
หัวข้อ(Eng) Development of Program Group for Classroom Research Data Analysis
คำสำคัญ(keyword) ชุดโปรแกรม, วิเคราะห์ข้อมูล, ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูล, งานวิจัยในชั้นเรียน, Microsoft Excel 2007
ชื่อผู้วิจัย นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr.Saksit Watchararat
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
การศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5525-2034
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) พ.ศ. 2551-2552
ประเภท งานวิจัยสถานศึกษา
สถานที่จัดเก็บผลงาน วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ประวัติความเป็นมา(history) หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะการปฏิรูปการเรียนรู้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน จึงต้องผลักดันการปฏิรูปการเรียนรู้กันอย่างจริงจัง สถานศึกษาจะต้องร่วมกันหาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้ผสมผสานอยู่ทั้งในกระบวนการบริหาร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักการวิจัยเป็นฐาน (research-based approach) และใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนได้จริง จึงขึ้นอยู่กับตัวครูผู้สอนที่จะจัดการการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการจัดการการเรียนรู้และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงประเด็น เพราะครูผู้สอนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด สามารถที่จะใช้หลักการวิจัยค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ข้อมูลที่ได้จะตรงและเป็นความจริง ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งตรงกับคำกล่าวกันไว้ว่า งานวิจัยที่ดี มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุด ก็คือ การวิจัยที่ได้จากครูผู้สอน ดังนั้น ครูจึงต้องทำการวิจัยในชั้นเรียนเป็น นั่นเอง
คำว่า “การวิจัย” จึงดูเหมือนว่าเป็นคำที่สร้างความรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก ครูไม่สามารถทำได้ โดยมักสื่อความหมายว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินศักยภาพ อีกทั้งจะเป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับครู จึงมีคำถามจากครูอยู่เสมอว่า ครูจะทำการวิจัยได้จริงหรือ และถ้าทำแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง เพราะครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการทำวิจัย ไม่มีความรู้ในด้านสถิติวิเคราะห์ และใช้โปรแกรมสถิติวิเคราะห์สำเร็จรูปไม่เป็น จึงคิดว่าการทำวิจัยเป็นเรื่องที่ยาก ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบกับสภาพอันจำกัดในการจัดการเรียนการสอนของครู ปัญหาหลายปัญหาเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เช่น การมีชั่วโมงสอนมากเกินไป ครูต้องทำงานหนักมีหน้าที่พิเศษเป็นจำนวนมาก มีภาระงานที่นอกเหนือจากหน้าที่การจัดการเรียนการสอนมาก และความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้านของสถานศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นต้น
ดังนั้น การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ จึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับครูผู้วิจัยที่ไม่มีความรู้ในด้านสถิติวิเคราะห์ และใช้โปรแกรมสถิติวิเคราะห์สำเร็จรูปไม่เป็น ซึ่งจะช่วยรับภาระที่หนักของครูให้สามารถใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย ๆ พร้อมทั้งแสดงผลการวิเคราะห์และรายงานสรุปตรงตามรายงานการวิจัยที่ต้องการทันที จะช่วยให้ครูทำงานวิจัยที่ง่ายขึ้น จะช่วยให้ครูทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ และทำงานวิจัยได้ด้วยตนเอง จึงนับว่าเป็นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบซอฟท์แวร์ ที่เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้กับครูผู้สอน ให้สามารถพัฒนาผู้เรียน การจัดการการเรียนรู้และการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามหลักการวิจัยด้วยเหตุและผล อันจะนำผลประโยชน์สุดท้ายไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมในระยะยาว
แนวคิด(concept) กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน คือ ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งได้เขียนสูตรสถิติวิจัยลงในโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 2007 โดยเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติวิเคราะห์สำเร็จรูป SPSS for Windows และ Microsoft Excel 2007 เอง จากนั้นจึงนำมาให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมนี้
วัตถุประสงค์(objective)

เพื่อพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน

สมมุติฐาน(assumption)

ความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับมากสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 80

แนวทางการปฏิบัติ(regulation)

1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษาที่นำมาใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
2. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 และ SPSS for Windows
3. พัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนจากการเขียนสูตรสถิติการวิจัยทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากโปรแกรม SPSS for Windows และ Microsoft Excel 2007
4. ปรับปรุงแบบประเมินการทดลองใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนจากวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ที่ศึกษาเรื่องใกล้เคียงกัน ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
5. นำชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน มาให้นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกทำการตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสูตรสถิติการวิจัย การใช้งาน และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6. แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนแล้วนำมาให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้และประเมินผลการใช้
7. สรุปผล รายงานการวิจัย และเผยแพร่
 

กลุ่มตัวอย่าง(sample)

ประชากร คือ ครูผู้สอน และกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน คือ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 คน รวมจำนวน 10 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากครูผู้สอนที่เคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 และเคยทำผลงานทางวิชาการ หรือเคยทำงานวิจัยในชั้นเรียน

ตัวแปร(variable)

1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การทดลองใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลการทดลองใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งวัดได้ 2 ทาง คือ
2.1 ประสิทธิภาพหรือความสามารถของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS for Windows และ Microsoft Excel 2007
2.2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
 

คำนิยาม(defination)

1. ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง โปรแกรมตารางจัดการหรือตารางคำนวณหรือไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) ที่ได้มีการพัฒนาเขียนและ/หรือใช้สูตรทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยในชั้นเรียน โดยการออกแบบและจัดวางรูปแบบ เพื่อให้ได้ตารางการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ และการสรุปผลการวิเคราะห์ตรงตามทฤษฎีทางด้านสถิติวิจัย
2. โปรแกรมตารางจัดการหรือตารางคำนวณหรือไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) หมายถึง โปรแกรมหนึ่งในชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ที่ผลิตและพัฒนาเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทไมโครซอฟท์ ที่แสดงข้อมูลในลักษณะเป็นช่องตาราง อำนวยความสะดวกในการทำงานเกี่ยวกับการคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ทั้งอย่างง่าย และขั้นสูง ด้วยเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
3. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการที่ครูศึกษาค้นคว้า เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานวิจัยขนาดเล็กที่สามารถใช้เวลาในการดำเนินการได้สำเร็จภายใน 1 ภาคเรียนเป็นอย่างช้า
4. ครู หมายถึง ผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ทำการสอนในระดับการศึกษาต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 

เครื่องมือ(tool)

นวัตกรรม/เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา คือ ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
2. แบบบันทึกผลการใช้นวัตกรรมเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS for Windows และ Microsoft Excel 2007
3. แบบประเมินการใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ำที่สำคัญ ดังนี้
1. CPU: 1.0 GHz or better
2. RAM: 512 MB or higher
พร้อมติดตั้งโปรแกรม ดังนี้
1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Home Edition; Includes Service Pack2 Version 2002 Part No. X11-33397 Register: Gridsada DEEIN
2. โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office Home and Student 2007; Language Pack Thai 2007 Part No. X13-43575-02 Register: Gridsada DEEIN
3. โปรแกรมประยุกต์ SPSS for Windows V.15 (Demo) ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสาขาธุรกิจอุตสาหกรรม (MIB) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชื่อเว็บไซต์www.mibkm.com/spss.exe (ธานินทร์, 2551: 519-520)


 

การรวบรวมข้อมูล(gathering)

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้อมูลที่ใช้อยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกผลการใช้นวัตกรรมเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS for Windows และ Microsoft Excel 2007
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ทดลองใช้ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
 

การวิเคราะห์(analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS for Windows โปรแกรมMicrosoft Excel 2007 และชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน (โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ และโปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย one sample t-test) เพื่อประเมินความพึงพอใจ และทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือไม่
 

ข้อสรุป(summary)

1. ได้นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นชุดโปรแกรมสถิติด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย ๆ จำนวน 16 โปรแกรม คือ โปรแกรมช่วยตรวจข้อสอบแบบตัวเลือกและถูกผิด โปรแกรมช่วยประเมินผลตามค่าน้ำหนักของจุดประสงค์และตัดเกรด 8 ระดับ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อสอบอิงเกณฑ์ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพ E1/E2 โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ค่า IOC โปรแกรมช่วยคำนวณกลุ่มตัวอย่าง โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ค่าการแจกแจงความถี่ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ค่าร้อยละและจัดทำแผนภูมิ โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย one sample t-test โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย paired t-test โปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย independent t-test และโปรแกรมช่วยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย one way ANOVA
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมนี้ของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของครูผู้สอนทั้งสองสังกัด เท่ากับ 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.249 อยู่ในระดับมากเช่นกัน
3. ความพึงพอใจของครูผู้ทดลองใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมนี้เฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.40 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. จากการนำข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มาทดสอบความถูกต้องและการมีประสิทธิภาพของผลการวิเคราะห์จากการใช้นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์จากการใช้โปรแกรม SPSS for Windows และโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ด้วยการใช้สถิติวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ one sample t-test และ independent t-test พบว่า นวัตกรรมชุดโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ ผลการวิเคราะห์ที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม SPSS for Windows และโปรแกรม Microsoft Excel 2007 แล้ว ให้ผลลัพธ์หรือผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ
 

ข้อเสนอแนะ(suggestion)

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยและการนำผลไปใช้
จากข้อจำกัดในการสุ่มตัวอย่างครูผู้ทดลองใช้ที่จำเป็นต้องเป็นครูผู้สอนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรม Microsoft Excel 2007 และเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการวิจัยและสถิติวิจัย จึงทำให้มีจำนวนตัวอย่างน้อย เพราะปัจจุบันการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ยังมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งจำเป็นต้องการระยะเวลาในการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Excel 2007 อีกระยะหนึ่ง จึงจะทำให้เกิดการใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับโปรแกรมรุ่นก่อน ๆ นั่นเอง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยก็จะเพิ่มโอกาสในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านสถิติวิเคราะห์ข้อมูล หรือด้านงานวิจัยเลย ในการวิจัยพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาที่กำลังจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2552 นี้ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการเพิ่มสูตรสถิติวิเคราะห์กับชุดโปรแกรมใหม่หรือได้มีการวิจัยพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาอื่น ๆ ให้กว้างขวางขึ้น
2.2 ควรมีการจัดการนวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ให้เป็นรุ่น Microsoft Excel 2003 ซึ่งจะทำให้จำนวนคอลัมน์ และแถวลดลง แต่จะช่วยให้มีการเพิ่มจำนวนผู้ใช้มากขึ้น
2.3 ควรมีการจัดการนวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ ให้สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาทางด้านสถิติได้อีกด้วย
 

ปี 2552
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved