ผลงานวิจัย

เยาวภา ศานติธรรม - thaied

Current Record: เยาวภา ศานติธรรม

เยาวภา ศานติธรรม

1. แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 80.40/83.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลการประเมินกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่ พบว่า กระบวนการคิดหลังเรียนด้วยแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน การสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากที่สุด

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 8603
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย เยาวภา ศานติธรรม
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Yaowapa Santithum
การศึกษา ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนวัดห้วยพระ ม.1 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ประเภท งานวิจัยในชั้นเรียน
ประวัติความเป็นมา(history) ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในตัวของทุกคน ถ้าได้รับการกระตุ้นศักยภาพส่วนนี้ให้พัฒนาแล้ว จะเป็นประโยชน์ในสังคม ประเทศชาติต้องการประชาชนที่มีคุณภาพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะจะสามารถกำหนดการดำเนินชีวิตของตนเองโดยดำรงตนอยู่ใน 3 แนวทางคือ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการคิด การกระทำ การควบคุมตนเอง และริเริ่มทำสิ่งสร้างสรรค์ (วิชัย วงษ์ใหญ่ 2541 : 25) ดังนั้นแนวการจัดการศึกษาจะต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และจากผลการประเมินของสมศ. ครั้งที่ 1 พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์เขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยพระ อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งสมศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการเขียน ซึ่งสอดคล้องจากการประชุมของคณะครูโรงเรียนวัดห้วยพระ และจากประสบการณ์ในการสอนของผู้วิจัย พบว่า ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนวัดห้วยพระส่วนมากขาดทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เช่น ในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น นักเรียนจะไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ ขั้นตอนฝึกกระบวนการคิดที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมคือ การฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่ เนื่องจาก อริยสัจสี่ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยที่ผู้เรียนพยายามคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ลำดับขั้นตอนทั้งสี่ขั้นเป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้แก่ ขั้นทุกข์ (การกำหนดปัญหา) ขั้นสมุทัย (การตั้งสมมติฐาน) ขั้นนิโรธ (การทดลองเก็บข้อมูล) และขั้นมรรค (การวิเคราะห์สรุปผล) จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนา
แนวคิด(concept) - สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การสอนแบบอริยสัจสี่ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้กับการแก้ปัญหา และการสร้างแบบฝึก
วัตถุประสงค์(objective) - 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่
2. เพื่อศึกษาผลการประเมินกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่ สาระการเรียนรู้พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนโดยใช้แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่ ก่อนและหลังใช้แบบฝึก
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนโดยใช้แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่ สาระการเรียนรู้พุทธศาสนา
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) - การวิจัยเชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 10 คน
คำนิยาม(defination) - 1. นวัตกรรม หมายถึง แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น 2 ชุด ได้แก่ ชุดนิทานพุทธภาษิต และชุดหัวข้อข่าวน่าคิด
2. กระบวนการคิด หมายถึง ผลการประเมินกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้ พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนโดยใช้แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนา ซึ่งได้มาโดยการทดสอบ
3. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หลังจากได้รับการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การวิเคราะห์(analysis) - 1. ศึกษาคุณภาพของแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้ พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
3. วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ ร้อยละ
ข้อสรุป(summary) 1. แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 80.40/83.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลการประเมินกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่ พบว่า กระบวนการคิดหลังเรียนด้วยแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่สาระการเรียนรู้พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน การสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ(suggestion) - แบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวอริยสัจสี่ ควรมีการศึกษาและพัฒนาแบบฝึกกระบวนการคิดกับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ มีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีสอนแบบต่าง ๆ และผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ ควรให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการสร้างแบบฝึกกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการสอนให้มากขึ้น
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved