ผลงานวิจัย

นางสาวสุทธิชา มาลีเลศ - thaied

Current Record: นางสาวสุทธิชา มาลีเลศ

นางสาวสุทธิชา มาลีเลศ

ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามขนาด พบว่า สถานการณ์ในภาคใต้เป็นอุปสรรคต่อการจัดประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ ผู้ดูแลเด็กไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ร่วมกับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตรโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็ก ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย คือ กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ คือ การร้องเพลง กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม คือ การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา คือ การเล่านิทาน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามขนาด ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน การจัดห้องเรียนชั้นอนุบาลแยกเป็นเอกเทศ มีความปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับทำกิจกรรม มีการจัดตกแต่งห้องเรียนด้วยป้ายนิเทศ และผลงานของเด็ก มีที่เก็บผลงานและของใช้ส่วนตัวสำหรับเด็กแต่ละคน และจัดให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม ด้านสื่อการเรียนการสอน ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กทั้งสามขนาด ใช้สื่อเป็นประจำทุกวันในการจัดประสบการณ์ สื่อที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเอง หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน คือ หาง่ายในท้องถิ่น และประหยัด วิธีการจัดหาสื่อ-อุปกรณ์การจัดประสบการณ์มาจากการจัดทำร่วมกับเด็กและเพื่อนครู และมีการซ่อมแซมสื่อ-อุปกรณ์การจัดประสบการณ์ด้วยตนเองและกับเพื่อนครู ด้านการประเมินพัฒนาการ ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กทั้งสามขนาด ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม สาเหตุที่เลือกเพราะมีความสะดวก และมีการประเมินพัฒนาการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปัญหาที่พบ ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัยอนุบาล ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์ประกอบการสอน ผู้ดูแลเด็กมีจำนวนไม่เพียงพอ การจัดสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอและไม่เป็นสัดส่วน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 8565
ชื่อผลงานวิจัย สภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัยอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวข้อ(Eng) STATE AND PROBLEMS THE ORGANIZATION OF EXPERIENCES FOR PRESCHOOLERS
คำสำคัญ(keyword) -
ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุทธิชา มาลีเลศ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Miss Sutticha Maleeles
ตำแหน่ง -
การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อ 345 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) -
ประเภท วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา(history) การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 10 ปีโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นที่มีความพร้อม ได้มีการถ่ายโอนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างๆได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ คือ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ (กรมการศาสนาเดิม) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติเดิม) และกระทรวงมหาดไทย คือ กรมการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มถ่ายโอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 ด้วยข้อกำหนดตามกฏหมายดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ต้องเข้ามามีบทบาทหลักในการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างไรก็ตามแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความประจักษ์ชัดในภารกิจของการจัดการศึกษาปฐมวัย แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งยังขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษามาก่อน ทั้งความรู้ด้านบุคลากรและด้านการจัดการทรัพยากร ทำให้การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการไปโดยที่ยังไม่พร้อมสมบูรณ์ ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารจัดการที่สิ้นสุดเมื่อปีการศึกษา 2547 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่งยังไม่มีความพร้อมที่จะรับโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประถมศึกษา ทำให้การจัดการศึกษาได้ไม่สมบูรณ์ และไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) ปัญหาสำคัญที่พบ คือ ขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู้ของเด็ก จิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก เช่น ให้เด็กเรียนโดยท่องจำอย่างเดียว ไม่ส่งเสริมมให้เด็กใช้การคิดตั้งแต่เด็กๆ สอดคล้องกับรายงานโครงการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544) ที่ระบุถึงการประเมินด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลละวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในขั้นต่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกือบทุกแห่งยังไม่ได้จัดสื่อและวางแผนกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมต่างท้องถิ่นและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาปฐมวัยยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปานกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้โดยตรงของเด็ก และจากผลการสำรวจการจัดบริการการพัฒนาเด็กวัย 3-5 ปี พบว่า ยังด้อยทั้งคุณภาพในด้านการบริหารและการจัดการ ประกอบกับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่โดยผู้วิจัย พบว่า ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรงและมีปัญหาสำคัญคือ การขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้อง นอกจากนี้ข้อมูลจากการศึกษาตวามต้องการของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ชี้ให้เห็นว่า บุคลากรในองค์การยังขาดและความต้องการความรึความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเป็นอย่างมาก (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544)
แนวคิด(concept) -
วัตถุประสงค์(objective) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัยอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคใต้ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สื่อการเรียนการสอน และการประเมินพัฒนาการของผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคใต้
สมมุติฐาน(assumption) -
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากร ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4,342 คน และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,631 คน ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคใต้ จำนวน 1,631 ศูนย์ ซึ่งสามารถแบ่งตามขนาดได้ ดังนี้ ศูนย์ที่มีขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จำนวน 173 ศูนย์ ศูนย์ที่มีขนาดกลาง มีนักเรียน 50-99 คน จำนวน 332 ศูนย์ ศูนย์ที่มีขนาดเล็ก มีนักเรียน ต่ำกว่า 49 คน จำนวน 1,126 ศูนย์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 904 คน และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 31 คน ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคใต้ จำนวน 1,631 ศูนย์ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 935 คน
คำนิยาม(defination) คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย สภาพการจัดประสบการณ์ หมายถึง ลักษณะและวิธีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของเด็ก วัยอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคใต้ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียน การสอน การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สื่อการเรียนการสอนและการประเมินพัฒนาการ การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัยอนุบาลเพื่อให้เด็กเกิด พัฒนาการและการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง การจัดและการดูแลสถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการและ การเรียนรู้ให้กับเด็ก สื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนอันส่งผลต่อ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ในด้านหลักการใช้สื่อ ความหลากหลายของสื่อ แหล่งที่มาของสื่อ การเก็บรักษาและซ่อมแซมสื่อ การประเมินพัฒนาการ หมายถึง วิธีการและการใช้เครื่องมือต่างๆในการประเมินพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก ได้แก่ วิธีการประเมิน ช่วงเวลาของการประเมิน เครื่องมือการประเมิน และการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ ปัญหาการจัดประสบการณ์ หมายถึง อุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนของเด็กวัยอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคใต้ ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายใน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สื่อการเรียนการสอน และ การประเมินพัฒนาการ ผู้ดูแลเด็ก หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กวัยอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคใต้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล หมายถึง สถานที่เตรียมความพร้อมและจัด การเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคใต้ หมายถึง บริเวณพื้นที่ที่แบ่งอาณาเขตตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วย14 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส และยะลา
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ประเภท คือ แบบสอบถามผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กวัยอนุบาล แบบสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก วัยอนุบาล และแบบบันทึกการสำรวจเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ดูแลเด็ก ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างและรับแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสำรวจ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์(analysis) นำข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณ์และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และคำนวณหาค่าร้อยละโดยนำเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 2 นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัยอนุบาล ที่ได้จากแบบสอบถามการจัด การเรียนการสอนของผู้ดูแลเด็ก มาตรวจสอบความสมบูรณ์และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และคำนวณหาค่าร้อยละ 3 นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัยอนุบาล มาวิเคราะห์โดยนำเนื้อหาและข้อมูลมาสรุป จัดหมวดหมู่ และนำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นความเรียงตามลำดับของข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา 4 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาวิเคราะห์เนื้อหา ประมวล และจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและนำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นความเรียงของแต่ละกรณี
ข้อสรุป(summary) ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามขนาด พบว่า สถานการณ์ในภาคใต้เป็นอุปสรรคต่อการจัดประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ ผู้ดูแลเด็กไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ร่วมกับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตรโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็ก ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย คือ กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ คือ การร้องเพลง กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม คือ การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา คือ การเล่านิทาน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามขนาด ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน การจัดห้องเรียนชั้นอนุบาลแยกเป็นเอกเทศ มีความปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับทำกิจกรรม มีการจัดตกแต่งห้องเรียนด้วยป้ายนิเทศ และผลงานของเด็ก มีที่เก็บผลงานและของใช้ส่วนตัวสำหรับเด็กแต่ละคน และจัดให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม ด้านสื่อการเรียนการสอน ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กทั้งสามขนาด ใช้สื่อเป็นประจำทุกวันในการจัดประสบการณ์ สื่อที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเอง หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน คือ หาง่ายในท้องถิ่น และประหยัด วิธีการจัดหาสื่อ-อุปกรณ์การจัดประสบการณ์มาจากการจัดทำร่วมกับเด็กและเพื่อนครู และมีการซ่อมแซมสื่อ-อุปกรณ์การจัดประสบการณ์ด้วยตนเองและกับเพื่อนครู ด้านการประเมินพัฒนาการ ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กทั้งสามขนาด ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม สาเหตุที่เลือกเพราะมีความสะดวก และมีการประเมินพัฒนาการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปัญหาที่พบ ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัยอนุบาล ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์ประกอบการสอน ผู้ดูแลเด็กมีจำนวนไม่เพียงพอ การจัดสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอและไม่เป็นสัดส่วน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรมีการศึกษาความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัยอนุบาลโดยศึกษาอย่างเจาะลึก 2. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคใต้ 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้หลักสูตร และแผนการจัดประสบการณ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4. ควรมีการศึกษารูปแบบและความต้องการในการนิเทศการจัดประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปี 2551
ผู้วิจัยร่วม -
ผู้วิจัยร่วม(Eng) -
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved