ผลงานวิจัย

อรุณ แป้นคง - thaied

Current Record: อรุณ แป้นคง

อรุณ แป้นคง


1. การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีระดับการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือโดยภาพรวมและรายกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่มีวุฒิทางลูกเสือต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายกิจกรรม พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษาที่มีวุฒิทางลูกเสือต่างกัน ได้ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือในประเด็น การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้มีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ขึ้นไป ปฏิบัติงานด้านการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ มากกว่าผู้มีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้เบื้อต้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
3. การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่มีประสบการณ์ต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยที่ผู้มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ปฏิบัติงานมากกว่าผู้มีประสบการณ์ต่ำกว่า 10 ปี ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 740
ชื่อผลงานวิจัย ศึกษาการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
หัวข้อ(Eng) A Study of Scout Activity Performance of the Scout Leaders in the Primary School under the Office Phuket Provincial Primary Education
คำสำคัญ(keyword) กิจกรรมลูกเสือ
ชื่อผู้วิจัย อรุณ แป้นคง
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Arun Pankong
ตำแหน่ง ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
การศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
สถานที่ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร.076-321342
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2542
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติความเป็นมา(history) ปัจจุบันกิจกรรมลูกเสือ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมนิสัยเด็ก ให้เป็นผู้มีคุณธรรมช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่พึงปรารถนามีลักษณะสร้างความเป็นผู้นำให้บังเกิดขึ้นในตัวเด็กและแสดงออกมาให้เห็นได้ กล่าวได้ว่าการลูกเสือคือการอบรมสั่งสอนฝึกฝนให้เด็กเป็นพลเมืองดีของชาติ ทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันในชาติ การจัดกิจกรรมลูกเสือในประเทศไทยที่ผ่านมา มีปัญหาด้านการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน คือ ปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนไม่สามารถนำความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในสถานศึกษาได้เป็นผลสำเร็จ สำหรับการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ก็มีปัญหาอุปสรรคเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งจากผลการประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีปัญหาคือ มีโรงเรียนจำนวนหลายโรงที่ไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งกองลูกเสือให้ถูกต้องตามระเบียบ ผู้บริหารและผู้สอนยังไม่ได้ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้วิจัยมีความปรารถนาอย่างที่สุดที่จะศึกษาการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ให้ลึกซึ้งในด้านการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบังคับบัญชาลูกเสือ การเงินงบประมาณและการรายงาน กิจกรรมลูกเสือมีการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือแต่ละกิจกรรมอยู่ในระดับที่มากน้อยเพียงไร วุฒิทางลูกเสือและประสบการณ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่แตกต่างกันมีการปฏิบัติที่ว่าแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด(concept) ประวัติลูกเสือ หลักการสำคัญของการลูกเสือและการฝึกอบรมลูกเสือ การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
วัตถุประสงค์(objective)
1. เพื่อทราบระดับการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรวุฒิทางลูกเสือและประสบการณ์
3. เพื่อทราบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
สมมุติฐาน(assumption)
1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่มีวุฒิทางลูกเสือต่างกัน การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือแตกต่างกัน
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่มีประสบการณ์ต่างกัน การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample)
ประชากร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2541 จำนวน 570 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางอัตรส่วนของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 226 คน แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามตัวแปรวุฒิทางลูกเสือและประสบการณ์ และสุ่มแบบง่าย โดยวิธีจับฉลาก

กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2541 จำนวน 570 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางอัตรส่วนของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 226 คน แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามตัวแปรวุฒิทางลูกเสือและประสบการณ์ และสุ่มแบบง่าย โดยวิธีจับฉลาก
ตัวแปร(variable)
ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ วุฒิทางลูกเสือของผู้บังคับบัญชา ประสบการณ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ 5 กิจกรรม ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การบังคับบัญชาลูกเสือ การเงินลูกเสือ การรายงานกิจกรรมลูกเสือ
คำนิยาม(defination)
1. การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาลูกเสือในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การบังคับบัญชาลูกเสือ การเงินลูกเสือและการรายงานกิจกรรมลูกเสือ
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการสอนซึ่งต้องมีวุฒิทางลูกเสือและปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองหรือลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2541
3. วุฒิทางลูกเสือ หมายถึง ระดับความรู้ที่ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น หรือขั้นความรู้ขั้นสูงขึ้นไป ตามหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
เครื่องมือ(tool)
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา ใน 5 กิจกรรม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 37 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำตัวและขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปถึงหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานการแจกและเก็บแบบสอบถามจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226 ชุด ปรากฏว่าได้รับคืน 226 ชุด เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด
การวิเคราะห์(analysis)
่ 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ข้อมูลตอนที่ 1 หาค่าร้อยละ เพื่อทราบอัตราส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามตามลักษณะตัวแปรอิสระ ข้อมูลตอนที่ 2 หาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตอนที่ 3 หาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที
่ 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเสนอแนะ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา โดยจัดลำดับความถี่ของประเด็นข้อเสนอแนะในแต่ละกิจกรรม
ข้อสรุป(summary)
1. การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีระดับการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือโดยภาพรวมและรายกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่มีวุฒิทางลูกเสือต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายกิจกรรม พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษาที่มีวุฒิทางลูกเสือต่างกัน ได้ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือในประเด็น การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้มีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ขึ้นไป ปฏิบัติงานด้านการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ มากกว่าผู้มีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้เบื้อต้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
3. การปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่มีประสบการณ์ต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยที่ผู้มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ปฏิบัติงานมากกว่าผู้มีประสบการณ์ต่ำกว่า 10 ปี ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion)
1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่เป็นครูผู้สอนลูกเสือ ควรที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมลูกเสือและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้เข้ารับการอบรมด้วย เพื่อให้เขามีกำลังใจพร้อมที่จะอุทิศเวลา กำลังกาย สติปัญญาพัฒนางานการจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด/อำเภอ และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ควรนิเทศ สาธิต และเร่งรัดการอนุญาตขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กองลูกเสือทุกโรงเรียนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
3. หน่วยงานระดับสูงควรที่จะสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ เพื่อให้กองลูกเสือแต่ละโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
5. ควรศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ปี 2542
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved