ผลงานวิจัย

นายวิชิต ภาคอินทรีย์ - thaied

Current Record: นายวิชิต ภาคอินทรีย์

นายวิชิต ภาคอินทรีย์

1. การมีส่วนร่วมทางการบริหารการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทุกด้านและแยกเป็นรายด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไปผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมทางการบริหารการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอาชีพต่างกัน รวมทุกด้านและแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6983
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมทางการบริหารการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวข้อ(Eng) A Study of level of Participation of Students’ Parents in Educational Administration in Primary schools under the Jurisdiction of Phranakhon Si Ayutthaya provincial Primary Education office.
คำสำคัญ(keyword) การมีส่วนร่วม การบริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา ปี2546
ชื่อผู้วิจัย นายวิชิต ภาคอินทรีย์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr. Wichit Pakinsri
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ติดต่อ 9 หมู่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2546
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติความเป็นมา(history) จากรายงานการสังเคราะห์เรื่ององค์กำหนดประสิทธิผลของโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2539: 35) ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเป็นตัวแปรหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีกับชุมชนก็จะนำพาซึ่งความร่วมมือการร่วมกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น การที่โรงเรียนได้รับการร่วมมือ ร่วมกิจกรรมจากชุมชนนั้นก็คือการได้รับเงินหรือแรงงานบริจาค การที่ชาวบ้านร่วมจัดกิจกรรม เช่นการจัดงานวันเด็กมีการละเล่นต่างๆ และเลี้ยงขนมเด็ก เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผลการทำให้การศึกษาของนักเรียนมีคุณภาพดีขึ้น และจากข้อเสนอแนะของรายงานการสังเคราะห์ดังกล่าวเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป เสนอแนะว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูใหญ่ในแง่ของเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิธีปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งความสัมพันธ์กับครูสอน ชาวบ้าน และนักเรียนควรมีการศึกาาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยศึกษาบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน และความร่วมมือของชุมชนต่อการจัดการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ (2526 : 35) ได้ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางที่จะปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาคือสภาพโรงเรียน สภาพการเรียนการสอน สถานภาพครูสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพของผู้ปกครอง สุขภาพและความสะอาดของนักเรียน เจตคติของนักเรียนกับการอ่านหนังสือ ส่งเสริมความรู้อื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียน เจตคติของผู้ปกครองในเรื่องการสนับสนุนให้เรียนต่อในระดับสูง และการใช้สื่อการเรียนการสอน

จากการศึกษา พบว่า องค์กำหนดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือตัวแปรด้านพื้นฐานทางผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียน ซึ่งมีผลโดยตรงจากภูมิหลังทางครอบครัวของนักเรียน นักเรียนที่มาจากสภาพครอบครัวที่ดี จะมีความใฝ่ฝันในด้านการศึกษาสูง ซึ่งมีผลทำให้นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นผลสะท้อนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์สูงด้วย

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด มีลักษณะเด่นประการหนึ่ง คือ ผู้มีบทบาทสำคัญนอกจากครูแล้วยังมีผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จหลายฝายด้วยกัน แม้แต่ผู้เรียนเองก็ต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังด้วย

ประชาคมการเรียนรู้ มีขอบข่ายครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่ายทั้งใน และนอกโรงเรียนภายในโรงเรียนนอกจากครูและผู้บริหารยังมีบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ขยายเครือข่ายสู่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน สถาบันผลิตครู หน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการรวมทั้งสื่อมวลชน ซึ่งล้านแต่สามารถร่วมกันสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น

การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจในคุณค่าของตนและนำคุณค่ามาสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมิใช่เขตห้ามเข้าอีกต่อไป หากแต่โรงเรียน ชุมชน สถาบันชุมชน ครอบครัวย่อมมีส่วนให้แก่การศึกษาการร่วมมิกันของทุกฝ่าย คือการสร้างพลังอันแข็งแกร่ง ค้ำจุนกัน เกิดผลแก่เด็กและเยาวชนซึ่ง เป็นความหวังของเราทุกคน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยร่วมกับครูและผู้บริหารในการจัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของลูกทั้งที่บ้านและโรงเรียน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ชุมชนเข้ามาร่วมกำหนดการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาปัจจัยธรรมชาติ เช่น เพศ อายุ ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับโรงเรียน และไม่สามารถนำไปแก้ปัญหาในการกำหนดนโยบายของโรงเรียนได้ แต่มีงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งได้สนใจการศึกษาการมีส่วนร่วม โดยใช้ตัวแปรอิสระ คือ การศึกษา การมีรายได้ และอาชีพ มีการใช้คะแนนมาตรฐานของตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว คือการศึกษาใช้การศึกษาของพ่อบ้าน รายได้ ใช้รายได้ของครอบครัวต่อปี และอาชีพ ใช้อาชีพของผู้ที่หาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลักและจากงานวิจัยยังค้นไม่พบรายงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการบริหารการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน จากกรอบความคิดกรมพัฒนาชุมชน (2529 : 16) ได้สรุปลักษณะต่างๆ ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองออกเป็น 18 ลักษณะ ได้แก่ 1) มีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริม 2) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินงาน 3) มีส่วนร่วมตัดสินใจใช้ทรัพยากร 4) มีส่วนร่วมในการออกความเห็นและข้อเสนอแนะ 5) มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 6) มีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหา 7) มีส่วนร่วมในการวางแผน 8) มีส่วนร่วมในการประชุม 9) มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 10) มีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านด้านปัญหา 11) มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือบริหาร 12)มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก 13) มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ชักชวนปรือประชาสัมพันธ์ 14) มีส่วนร่วมในการดำเนินตามกิจกรรมที่วางไว้ 15) มีส่วนร่วมในกาสรลงทุนหรือบริจาคเงิน/ทรัพย์สิน 16) มีส่วนร่วมในการออกแรงหรือสละแรงงาน 17) มีส่วนร่วมในการออกวัสดุอุปกรณ์ 18) มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาติดตามหรือประเมินผล ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาว่าการที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างๆ
กันมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการบริหารการศึกษาแตกต่างกันหรือไม่

แนวคิด(concept) 1. การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา

1.2 ความสำคัญของการบริหารการศึกษา

2. ขอบข่ายการบริหารโรงเรียน

2.1 การบริหารงานวิชาการ

2.2 การบริหารงานบุคคล

2.3 การบริหารงานงบประมาณ

2.4 ด้านการบริหารทั่วไป

3. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน

3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม

3.2 ประเภทของการมีส่วนร่วม

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน

4. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับปัจจัยในการมีส่วนร่วม

5. แนวคิดเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคม

5.1 ความหมายของสถานภาพเศรษฐกิจสังคม

5.2 ความหมายของการช่วงชั้นทางสังคม

5.3 สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการบริหารการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมการบริหารการศึกษาระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอาชีพต่างกัน
สมมุติฐาน(assumption) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมทางการบริหารการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงสำรวจ (survey research)
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17,545 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 391 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อาชีพของผู้ปกครองมี 5 อย่าง คือ เกษตรกรรม ค้าขาย รับราชการ พนักงานบริษัทและอื่นๆ
ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการบริหารการศึกษา
คำนิยาม(defination) การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการดำเนินงานการใช้อำนาจ ใช้ทรัพยากร และการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ
การมีส่วนร่วมการบริหารการศึกษา หมายถึง การเช้ามาร่วมดำเนินงานทางด้านการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ปกครองของนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่กำลังเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาชีพ หมายถึง อาชีพชองผู้ปกครองนักเรียน โดยถืออาชีพของผู้หาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 5 อาชีพ คือ 1. อาชีพเกษตรกรรม 2. อาชีพค้าขาย 3. รับราชการ 4. พนักงานบริษัทและ 5. อาชีพอื่นๆ
เครื่องมือ(tool) เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการบริหารศึกษาของ ผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ทำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจข้อมูลของการวิจัย
2. การส่งแบบสอบถาม ผู้วิจัยนำแบบสอบถามพร้อมหนังสือ ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามไปให้ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและรวบรวมส่งคืนผู้วิจัยภายใน 3 สัปดาห์
3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 391 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
การวิเคราะห์(analysis) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ข้อสรุป(summary) 1. การมีส่วนร่วมทางการบริหารการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทุกด้านและแยกเป็นรายด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไปผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมทางการบริหารการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอาชีพต่างกัน รวมทุกด้านและแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนว่ามีความต้องการรับบริการจากโรงเรียนอย่างไรบ้าง
2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
3. ควรมีการศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการนำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ปี 2546
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved