ผลงานวิจัย

ประสิทธิ์ โพธิ์สอาด - thaied

Current Record: ประสิทธิ์ โพธิ์สอาด

ประสิทธิ์ โพธิ์สอาด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย พบว่า
1. ผู้บริหารและคณะกรรมการองค์การช่วยเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านร่างกายและจิตใจ และด้านความเป็นผู้นำ ตามลำดับ ส่วนด้านการปฏิบัติงาน พบว่า อยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการเตรียมงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านการติดตามงาน ตามลำดับ
2. ผู้บริหารและคณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากที่สุด เหมือนกัน แต่ต่างกันที่ค่าเฉลี่ย ทั้งสองด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้บริหารให้ลำดับความสำคัญในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเป็นผู้นำ และด้านร่างกายและจิตใจตามลำดับ ส่วนด้านการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญในส่วนของด้านการดำเนินงาน ด้านการเตรียมงาน และด้านการติดตามงาน ตามลำดับ แต่คณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้ลำดับความสำคัญในด้านบุคลิกภาพ คือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นำ ตามลำดับ ส่วนด้านการปฏิบัติงาน ให้ลำดับความสำคัญ คือด้านการเตรียมงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านการติดตามงาน ตามลำดับ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6858
ชื่อผลงานวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษา องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย
หัวข้อ(Eng) Desirable Characteristics Chapter Advisors in the Future Technicians of Thailand
คำสำคัญ(keyword) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะด้านการปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ปรึกษา องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี2546
ชื่อผู้วิจัย ประสิทธิ์ โพธิ์สอาด
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Prasit Posaead
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
การศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2546
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต ก.ท.ม. 10300 โทร. 0 2668 7123
ประวัติความเป็นมา(history) ขณะที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาตนเอง ด้านอุตสาหกรรมอย่างสูงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาแรงงาน ทั้งช่างฝีมือ และช่างเทคนิค เพื่อรองรับงานอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

กรมอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ มีนโยบาย เพื่อผลิตกำลังคนตามนโยบาย คือ รัฐจะเร่งผลิต และพัฒนากำลังคนให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ กรมอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพทั้งด้านฝีมือ ความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ทำงานเป็น และเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม จึงกำหนดหลักสูตรให้ผู้ที่จะจบการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. จะต้องเรียนทางวิชาการ วิชาชีพ และเข้าร่วมกิจกรรมชมรมทุกภาคเรียน จึงจะถือว่า จบหลักสูตรสมบูรณ์ การเรียนด้วยวิชาการประกอบด้วย วิชาสามัญ วิชาสัมพันธ์ และวิชาพื้นฐาน เป็นการให้ความรู้ทั่ว ๆ ไป แก่ผู้เรียน การเรียนทางวิชาชีพเป็นการศึกษาทฤษฎี และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรของสาขาวิชานั้น เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ตามที่ตนเองถนัด ส่วนกิจกรรมชมรมเป็นการกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มองการไกล และสามารถทดลองนำวิชาชีพ วิชาการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาทำการปฏิบัติจริงในรูปแบบกิจกรรมชมรม ตามโครงการที่นักเรียนนักศึกษาได้กำหนด

ดังนั้น ในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ที่เรียนมาแสดงออกในรูปแบบของกิจกรรมชมรม ภายใต้องค์การวิชาชีพ ซึ่งสถานศึกษาจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการทำงาน มีศรัทธา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ และควบคุมการทำงานอย่างมีระบบ จากแนวคิดดังกล่าว กรมอาชีวศึกษาจึงกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดต้องจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะขององค์การวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษานั้น ๆ

องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) จึงเป็นองค์การของนักเรียนนักศึกษา ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการประกอบกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา โดยระเบียบขององค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย กำหนดให้วิทยาลัยเทคนิค ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม จะต้องจัดกิจกรรมในสถานศึกษาตามระเบียบขององค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาสนใจใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมมาพัฒนาสถานศึกษา และสังคมไทย อีกทั้งฝึกฝนให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

ดังนั้น สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม ของกรมอาชีวศึกษา จึงต้องจัดตั้งองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท. ระดับหน่วย ขึ้นในสถานศึกษาและจัดตั้งชมรมวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพที่เปิดสอน พร้อมทั้งดำเนินการสรรหาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามแนวทางปฏิบัติขององค์การฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แต่งตั้งจากครู-อาจารย์ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ โดยสถานศึกษา จะแต่งตั้งจากนักเรียนนักศึกษา

ซึ่งบทบาทสำคัญในการดำเนินงานขององค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพนั้น มักเป็นภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การฯ โดยตรง เพราะความสำเร็จของกิจกรรมองค์การฯ ล้วนเกิดจากการมีอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การฯ ที่มีประสิทธิภาพะ มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมขององค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย และอุทิศตนในการทำงาน

ในทางปฏิบัติ การพิจารณาคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยนั้นมักจะคัดเลือกบุคลากรจากข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ และมีวัยใกล้เคียงกับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งผู้บริหารมองว่า จะสามารถทำงานร่วมกันได้ง่าย เป็นประการสำคัญ แต่มิได้คำนึงถึงความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีต่องานกิจกรรมขององค์การฯ ซึ่งมีระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และต้องอาศัยประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการเรียนรู้สั่งสมแต่บุคลากรใหม่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นี้

จึงเป็นสาเหตุสำคัญให้ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีความสนใจศึกษา และดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสมาชิก และสอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์การฯ ต่อไป

แนวคิด(concept) การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดจากนักการศึกษา 3 ท่านนี้ ดังนี้ หลักการบริหารงานบุคคลแผนใหม่ ของ สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงในมังกร หริรักษ์. 2536 : 57) ซึ่งได้กล่าวถึงคุณลักษณะทางด้านร่างกายของผู้บริหารว่า จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ จึงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารโดยเฉพาะในเรื่องดังนี้

1. เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ร่วมงานว่าแข็งแรง อดทน

2. เป็นที่ดึงดูดใจคนอื่นให้เชื่อตามได้

3. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน
แนวคิดเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ของ ธรรมรส โชติกุญชร (อ้างถึงในมังกร หริรักษ์. 2536 : 57) กล่าวว่า
มนุษยสัมพันธ์คือ วิชาที่ว่าด้วยศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล เพื่อได้มาซึ่งความรักใคร่ นับถือ ความจงรักภักดี และความร่วมมือ สุดท้ายคือ แนวคิดของประหยัด ศรีวิหะ (2527 : 71) กล่าวถึงคุณสมบัติทางกาย 7 ประการ ได้แก่

1. ว่องไว สง่างาม

2. บุคลิกภาพ มีเสน่ห์

3. แต่งตัวต้องรสนิยม

4. พูดเสียงดังชัดเจน

5. อิริยาบถเป็นไปตามธรรมชาติ

6. มีอุปนิสัยสม่ำเสมอ

7. สุขภาพดี

จากแนวความคิดดังกล่าว ผู้วิจัยนำแนวคิด และหลักเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการศึกษาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย ซึ่งสรุปได้ 2 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วย ร่างกายและจิตใจ มนุษยสัมพันธ์ และความเป็นผู้นำ

2. ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การเตรียมงาน การดำเนินงานและการติดตามงาน

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ระดับหน่วย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่าง เทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย จำแนกตามตำแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
สมมุติฐาน(assumption) ความคิดเห็นของผู้บริหารกับคณะกรรมการดำเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษาในเขตภาคกลาง จำนวน 19 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 171 คน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นประชากรศึกษา โดยจำแนกตาม ตำแหน่งงาน ดังนี้
1. ผู้บริหาร จำนวน 57 คน
2. คณะกรรมการดำเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวน 114 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น คือ สถานภาพ แบ่งออกเป็น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย
คำนิยาม(defination) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะประจำตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย ที่สามารถดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ คุณลักษณะ 2 ด้าน คือ
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วย
1.1 ร่างกายและจิตใจ หมายถึง คุณลักษณะเกี่ยวกับ สุขภาพ ความประพฤติ ความโอบอ้อมอารี ความซื่อสัตย์สุจริต ความเฉลียวฉลาด ความอดทน ความมีจิตใจเข้มแข็ง และมีอารมณ์ขัน
1.2 มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง คุณลักษณะเกี่ยวกับความเป็นกันเอง การประสานงาน การยอมรับ ในสิทธิของสมาชิก การไว้วางใจในการทำงาน การดูแลทุกข์สุขของสมาชิก และการมีผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 ความเป็นผู้นำ หมายถึง คุณลักษณะเกี่ยวกับการเป็นผู้นำให้สมาชิกรักษาคุณธรรม และจริย ธรรม ให้สมาชิกทำงานร่วมกัน การใช้ความคิดริเริ่มในการทำงาน ความอดทนต่อการทำงาน ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ร่วมทำจดหมายข่าวปรับปรุง และแสดงผลงานตนเองในกิจกรรม
2. คุณลักษณะด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
2.1 การเตรียมงาน หมายถึง คุณลักษณะเกี่ยวกับการชี้แจงให้คณะกรรมการดำเนินงานองค์การ ช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยและสมาชิก รู้จักหน้าที่สิทธิ และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เข้าใจ เห็นความสำคัญของกิจกรรมและจุดมุ่งหมายของกิจกรรม การช่วยวางแผนการดำเนินงาน จัดเตรียมข้อมูล เตรียมงานกิจกรรม อ.ช.ท. และการประชาสัมพันธ์
2.2 การดำเนินงาน หมายถึง คุณลักษณะเกี่ยวกับการควบคุมให้มีการประชุมการส่งเงินบำรุง องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค หรือระดับชาติ การร่วมเดินทางไปกับสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การจัดให้มีการประชุมาและแจ้งรายชื่อสมาชิกที่จะไปร่วมประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพของสมาชิกองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย มีการเลือกตั้งนายก อ.ช.ท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยย่อย การดำเนินการเลื่อนอันดับให้แก่สมาชิกในระดับหน่วย และขอเลื่อนอันดับให้แก่สมาชิกในระดับภาค และระดับชาติ
2.3 การติดตามงาน หมายถึง คุณลักษณะเกี่ยวกับการประสานงานกับคณะกรรมการดำเนิน งานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย เพื่อทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลัก การบันทึกผลการ่วมกิจกรรม การร่างหรือตรวจสอบหนังสือและจดหมายข่าว การทำทะเบียนรายชื่อสมาชิก การตรวจเยี่ยมโครงการฯ การติดตามผล การนำนโยบายมาใช้ในกิจกรรม การสรุปผลงานการร่วมประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพของสมาชิกองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับชาติ การสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับชาติ และการประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกดีเด่น ระดับหน่วย ประจำปี
อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย หมายถึง ครู-อาจารย์ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ในแต่ละสถานศึกษา
คณะกรรมการดำเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย หมายถึง นักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินงานกิจกรรมขององค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับสถานศึกษา ประกอบด้วยตำแหน่งดังต่อไปนี้ คือ นายก อ.ช.ท. รองนายก อ.ช.ท. เลขานุการ เหรัญญิก ผู้สื่อข่าว และปฏิคม
องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย หมายถึง องค์การของนักเรียนนักศึกษา สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 มีชื่อย่อว่า อ.ช.ท. และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Future Technicians of Thailand ใช้อักษรย่อ F.T.T.
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จำนวน 56 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2528 : 136-143) และ Best (1981 : 181-186) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check-list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ข้อมูลความคิดเห็น จำนวน 55 ข้อ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย ใน 2 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านการปฏิบัติงาน โดยเป็นแบบสอบถามข้อมูลชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales)
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม จำนวน 171 ฉบับด้วยตนเอง ผ่านทางงานสารบรรณของแต่ละวิทยาลัย จำนวน 19 แห่ง ตามระเบียบปฏิบัติ และได้รับความอนุเคราะห์จากงานวิจัยทางการศึกษาของทั้ง 19 วิทยาลัย เก็บรวบรวมคืน โดยได้รับกลับคืนมาจากผู้บริหาร จำนวน 57 ฉบับ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวน 114 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 171 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์(analysis) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC+ และนำเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ และร้อยละ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย โดยดำเนินการวิเคราะห์ดังนี้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การ ช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ซึ่งวิเคราะห์เป็นรายข้อ เฉพาะด้าน และรวมทุกด้าน
ส่วนที่ 2 วิเคราะเห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย จำแนกตามตำแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบ ระดับที่พึงประสงค์และค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ซึ่งวิเคราะห์เป็นรายข้อเฉพาะด้านและรวมทุกด้าน
ข้อสรุป(summary) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย พบว่า
1. ผู้บริหารและคณะกรรมการองค์การช่วยเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านร่างกายและจิตใจ และด้านความเป็นผู้นำ ตามลำดับ ส่วนด้านการปฏิบัติงาน พบว่า อยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการเตรียมงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านการติดตามงาน ตามลำดับ
2. ผู้บริหารและคณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากที่สุด เหมือนกัน แต่ต่างกันที่ค่าเฉลี่ย ทั้งสองด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้บริหารให้ลำดับความสำคัญในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเป็นผู้นำ และด้านร่างกายและจิตใจตามลำดับ ส่วนด้านการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญในส่วนของด้านการดำเนินงาน ด้านการเตรียมงาน และด้านการติดตามงาน ตามลำดับ แต่คณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้ลำดับความสำคัญในด้านบุคลิกภาพ คือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นำ ตามลำดับ ส่วนด้านการปฏิบัติงาน ให้ลำดับความสำคัญ คือด้านการเตรียมงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านการติดตามงาน ตามลำดับ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย
จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ช.ท. ระดับหน่วย ด้านบุคลิกภาพ ในส่วนด้านมนุษยสัมพันธ์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากแสดงว่าผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความต้องการคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์อย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้บริหารวิทยาลัยควรตระหนักถึงความสำคัญและใช้เป็นแนวทางของการสรรหา และคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ช.ท. ระดับหน่วย ที่มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงคุณลักษณะที่สำคัญเป็นประการแรก เพื่อให้ได้อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ช.ท. ระดับหน่วยที่มีคุณภาพและคำนึงถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
1. ด้านมนุษยสัมพันธ์
2. ด้านร่างกายและจิตใจ
3. ด้านการดำเนินงาน
4. ด้านความเป็นผู้นำ
5. ด้านการติดตามผลงาน
6. ด้านการเตรียมงาน
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ช.ท. ระดับหน่วย ตามความคิด เห็นของครูอาจารย์ในวิทยาลัยเทคนิค
2. ควรมีการศึกษา การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ช.ท. ระดับหน่วย ตามความคิดเห็นของผู้ บริหารทั้งหมดและหัวหน้าคณะวิชา
ปี 2546
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved