ผลงานวิจัย

ชุติมณน์ รัตนวิบูลย์ - thaied

Current Record: ชุติมณน์ รัตนวิบูลย์

ชุติมณน์ รัตนวิบูลย์

1. สภาพปัญหาด้านวิชาการ ด้านทะเบียนและธุรการ และด้านกิจการนักศึกษาพบอยู่ในระดับปาน กลาง
2. สภาพความต้องการด้านวิชาการ ด้านทะเบียนและธุรการ และด้านกิจการนักศึกษา พบอยู่ใน ระดับมีความต้องการมาก
3. เพศที่แตกต่างกันจะมีปัญหาและความต้องการให้บริการการศึกษาของบัณฑิตศึกษาคณะรัฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่แตกต่างกัน ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
4. สถานภาพนักศึกษาที่แตกต่างกันจะมีปัญหาและความต้องการการให้บริการการศึกษาของ บัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่แตกต่างกัน ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
5. อายุของนักศึกษาที่แตกต่างกันจะมีปัญหาและความต้องการการให้บริการการศึกษาของบัณฑิต ศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6665
ชื่อผลงานวิจัย ปัญหาและความต้องการการให้บริการการศึกษาของบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวข้อ(Eng) Problem and Needs of Academic Service of Graduate Study Faculty of Political Science Ramkhamhaeng University
คำสำคัญ(keyword) ปัญหา ความต้องการ การให้บริการการศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ความพึงพอใจ ปี2543
ชื่อผู้วิจัย ชุติมณน์ รัตนวิบูลย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 6
การศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถานศึกษา สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2543
ประเภท งานวิจัยส่วนบุคคล
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต ก.ท.ม. 10300 โทร. 0 2668 7123
ประวัติความเป็นมา(history) คณะรัฐศาสตร์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิต ตามหลักสูตรปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการเตรียมการเพื่อเปิดหลักสูตรปริญญาโท โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนได้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2531 คณะฯ ได้ดำเนินการสอน วิจัย และผลิตมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 หลักสูตรประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาคือ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารรัฐกิจ โดยมีจำนวนคณาจารย์ในคณะทั้งหมดเพียง 48 คน ซึ่งมีคณาจารย์จำนวน 20 คนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่สอนได้ในระดับปริญญาโท จึงต้องเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกมาช่ยให้การเรียนการนสอนระดับปริญญาโท ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยแบ่งประเภทนักศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ นักศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ ซึ่งส่วนมากจะศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาที่มีงานทำแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาภาคปกติจะเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยทางคณะฯ จะรับนักศึกษาปริญญาโทส่วนกลางปีละประมาณ 250 คน ภาคปกติ 50 คน ภาคพิเศษ 200 คน แต่ในการศึกษาวิจัยนี้จะศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาภาคพิเศษชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เท่านั้น โดยมีงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และให้บริการการศึกษา ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในด้านวิชาการ ด้านทะเบียนและธุรการ ด้านกิจการนักศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยทำงาน มีความแตกต่างกันในเรื่องภูมิหลัง สภาพทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ หน้าที่การงานต้องมาพบกับสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ ทั้งด้านสถานที่ การศึกษา และทัศนคติ หน้าที่การงาน ต้องมาพบกับสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ ทั้งด้านสถานที่ การศึกษา และบุคคล ย่อมทำให้เกิดปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นบัณฑิตศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการให้บริการการศึกษา โดยยึดหลักการให้บริการการศึกษาและพัฒนาควบคู่กันในการที่จะส่งเสริมพัฒนาแก้ไขปัญหาของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการ

ในสภาพการณ์ทั่วไปส่วนใหญ่ การให้บริการการศึกษาเป็นการให้บริการตามความต้องการและสนใจของบุคคลของหน่วยงานเป็นหลัก โดยจะจัดกิจกรรมและการให้บริการแล้วเสนอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ โดยไม่ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมและการมารับบริการด้านต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และมองเห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงต้องการที่จะศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของนักศึกษาปริญญาโท เพื่อจะส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขปัญหา และเสนอแนะแนวทางได้อย่างมีคุณค่า และบรรลุจุดมุ่งหมายภายใต้กฎ ระเบียบ แห่งเหตุผลทางการศึกษาที่ได้กำหนดไว้

แนวคิด(concept) 1. ความหมาย และขอบข่ายที่เกี่ยวกับการให้บริการ

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ

3. ความหมายและขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา

4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

5. โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ของนักศึกษาในการใช้บริการด้านวิชาการ ด้านทะเบียนและธุรการ ด้านกิจการนักศึกษา ของสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหา ความต้องการใช้บริการการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จำแนกตามภูมิหลัง และชั้นปีการศึกษา
สมมุติฐาน(assumption) 1. สภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาในการใช้บริการด้านวิชาการ จะมีปัญหาและความ ต้องการมากกว่าด้านทะเบียน ธุรการ และด้านกิจการนักศึกษา
2. สภาพปัญหาและความต้องการการใช้บริการการศึกษาของนักศึกษาหญิง มีมากกว่านักศึกษา ชาย และนักศึกษาที่มีเวลาเข้าศึกษานานกว่า (ชั้นปี 2) หรือนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาบ้างแล้ว จะมีปัญหาและความต้องการทางด้านวิชาการ ด้านทะเบียน ธุรการ และด้านกิจการนักศึกษามากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเรียนหรือในการทำงานน้อยกว่า
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาโทในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 593 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาโทในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 350 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามชั้นปี
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น ได้แก่ ภูมิหลัง และชั้นปีการศึกษา ของนักศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปัญหาและความต้องการ ของนักศึกษาในการใช้บริการด้านวิชาการ ด้านทะเบียนและธุรการ ด้านกิจการนักศึกษา ของสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์
คำนิยาม(defination) ปัญหา หมายถึง ปัญหาของนักศึกษาปริญญาโทที่เกิดจากการมาใช้บริการการศึกษาในด้านต่าง ๆ จากงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความต้องการ หมายถึง ความต้องการของนักศึกษาปริญญาโทในการรับบริการด้านต่าง ๆ จากงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การให้บริการการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่งานบัณฑิตศึกษาจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาด้านความรู้สึกทางด้านบวก หรือด้านลบ ของนักศึกษาปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการการศึกษาของบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาปริญญาโท ประกอบด้วยคำถาม 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามศึกษาสภาพปัญหาด้านวิชาการ ด้านทะเบียน และธุรการ ด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วยคำถามจำนวน 15 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามศึกษาสภาพความต้องการด้านวิชาการ ด้านทะเบียน และธุรการ ด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วยคำถามจำนวน 15 ข้อ
ลักษณะของแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 นี้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามแจกให้นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มาขอรับบริการและผู้เรียนประจำ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2542 – 10 ตุลาคม 2542 จำนวน 400 ชุด ได้รับ แบบสอบถามกลับจำนวน 370 ชุด ชำรุดและไม่ได้กลับคืนมา 30 ชุด แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ 20 ชุด เหลือแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 350 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.50%
การวิเคราะห์(analysis) 1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับอธิบายค่าตัวแปรทุกตัว
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้การวิเคราะห์แบบ Chi – Square test เป็นการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ข้อสรุป(summary) 1. สภาพปัญหาด้านวิชาการ ด้านทะเบียนและธุรการ และด้านกิจการนักศึกษาพบอยู่ในระดับปาน กลาง
2. สภาพความต้องการด้านวิชาการ ด้านทะเบียนและธุรการ และด้านกิจการนักศึกษา พบอยู่ใน ระดับมีความต้องการมาก
3. เพศที่แตกต่างกันจะมีปัญหาและความต้องการให้บริการการศึกษาของบัณฑิตศึกษาคณะรัฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่แตกต่างกัน ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
4. สถานภาพนักศึกษาที่แตกต่างกันจะมีปัญหาและความต้องการการให้บริการการศึกษาของ บัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่แตกต่างกัน ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
5. อายุของนักศึกษาที่แตกต่างกันจะมีปัญหาและความต้องการการให้บริการการศึกษาของบัณฑิต ศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรจะปรับปรุงการให้บริการด้านวิชาการ และด้านทะเบียนและธุรการที่นักศึกษาปริญญาโท มี ความต้องการมาก
2. พัฒนาระบบการให้บริการในด้านต่าง ๆ โดยนำวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่ทัน สมัยมาใช้ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาปริญญาโท
3. ควรมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ มีความคิดริเริ่มในการที่จะปรับปรุง
4. ควรจะกำหนดนโยบายด้านคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาโทอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ มาเรียนประจำเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรศึกษานักศึกษาปริญญาโททุกชั้นปี ทั้งผู้มาเรียนประจำและไม่ประจำ เพื่อจะได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกชั้นปี ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์มีลักษณะกระจายอย่างทั่วถึง และครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรจะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมารับบริการการศึกษาหรือต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ปริญญาโทในด้านต่าง ๆ
3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะศึกษาถึงประสิทธิภาพในการให้บริการการศึกษาในแต่ละด้านว่ามี ประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด
ปี 2543
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved