ผลงานวิจัย

วัชราภรณ์ วัตรสุข - thaied

Current Record: วัชราภรณ์ วัตรสุข

วัชราภรณ์ วัตรสุข

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา จำนวน 13 กิจกรรม มีความสามารถในการอ่านออกเสียงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดแล้วแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา จำนวน 13 กิจกรรม มีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6347
ชื่อผลงานวิจัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้ภูมิปัญญาล้านนา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
คำสำคัญ(keyword) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้ภูมิปัญญาล้านนา อ่านออกเสียง อ่านจับใจความ ปี2542
ชื่อผู้วิจัย วัชราภรณ์ วัตรสุข
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ระดับ 8
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ 110/1 หมู่ 4 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สถานศึกษา ฝ่ายบริการทางการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ปีที่ทำวิจัย 2542
ประเภท งานวิจัยส่วนบุคคล ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2542
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา(history) ภูมิปัญญาล้านนา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอนที่สั่งสมและถ่ายทอดโดยตลอดมาในรูปของคติ ความคิด ความเชื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การประกอบอาชีพ แนวคิด แนวปฏิบัติ และเทคโนโลยีที่ชาวบ้านบ้านนานำมาใช้ในชุมชนภูมิปัญญาล้านนาด้านภาษาที่บรรพบุรุษรุ่นก่อนได้สร้างผลงานไว้ เช่น ตำนาน นิทาน ชาดก ปริศนาคำทาย เพลงกล่อมเด็ก เพลงพื้นบ้าน สุภาษิตล้านนา คำพังเพย คำเกี้ยวสาว เป็นต้น มีทั้งส่วนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำภูมิปัญญาล้านนามาสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได้คิดพัฒนาหารูปแบบการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา สำหรับนักเรียนประถมศึกษาขึ้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา ที่ประกอบด้วย

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยปริศนาน่ารู้

2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยสุภาษิตล้านนา

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยเพลงพื้นบ้าน

4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยเพลงพื้นบ้าน

5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยคำเกี้ยวสาว

และทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากนักเรียนมีทักษะการอ่านมาพอสมควรจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 วัยและระดับพัฒนาการมีความเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปได้

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนาดังกล่าว นอกจากจะมุ่งฝึกทักษะและพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาแล้ว ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยให้นักเรียนมีพฤติกรรมหรือเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์ อดทน ประหยัด มีความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม โดยการสอดแทรกในทุกกิจกรรม และได้รวบรวมและคัดเลือกภูมิปัญญาล้านนาที่มุ่งฝึกให้ผุ้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมเหล่านี้ด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษาได้อย่างแท้จริง

แนวคิด(concept) 1. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่าน

2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

3. ภูมปัญญาชาวบ้าน

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา
สมมุติฐาน(assumption) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยภูมิปัญญาล้านนาที่สร้างขึ้น มีความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความสูงกว่าก่อนได้รับการฝึก
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยกึ่งทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนวัดแม่กำปอง สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Random Sampling) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้คือเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นคนพื้นราบทั้งหมด ไม่มีนักเรียนชาวเขา ครูผู้สอนมีประสบการณ์ ด้านการสอนภาษาไทยมามากพอสมควร เป็นคนในท้องถิ่นที่สามารถใช้ภาษาพื้นเมือง (ภาษาถิ่นของคนทางภาคเหนือ) และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มากนัก เพื่อสะดวกในการเดินทางไปสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนของผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการทดลอง
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 อ่านได้ด้วยปริศนาน่ารู้ จำนวน 2 ชุด
กิจกรรม อ่านคล่องด้วยสุภาษิตล้านนา จำนวน 4 ชุด
กิจกรรมที่ 3 อ่านเก่งด้วยเพลงพื้นบ้านล้านนา จำนวน 3 ชุด
กิจกรรมที่ 4 อ่านแตกฉานด้วยนิทานพื้นบ้านล้านนา จำนวน 2 ชุด
กิจกรรมที่ 5 อ่านสนุกด้วยคำอู้บ่าว-อู้สาวล้านนา จำนวน 2 ชุด
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คำนิยาม(defination) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นโดยใช้เนื้อหาของทักษะการอ่านตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรื่องการออกเสียงและการอ่านจับใจความเกี่ยวกับนิทาน นิยายและเรื่องสั้นสำหรับเด็ก บทร้อยกรอง เรื่องจากวรรณคดี สารคดีสั้นๆ บทความ ประกาศ โฆษณา คำแนะนำ และการดำเนินชีวิตในครอบครัว สังคม ชุมชน บุคคลตัวอย่างของท้องถิ่น และชาติ ใช้ภูมิปัญญาล้านนาเกี่ยวกับปริศนาคำทาย สุภาษิตล้านนา เพลงพื้นบ้านล้านนา นิทานพื้นบ้านล้านนา และคำเกี้ยวสาวเป็นเนื้อหาของการจัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์และการวัดผลประเมินผล
อ่านออกเสียง หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียง คำ วลี ข้อความได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาและชัดเจน คล่องแคล่ว ใช้น้ำเสียงเหมาะสมกับเนื้อหา
อ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านข้อความ เรื่องราวต่างๆ แล้วสามารถบอกใจความสำคัญของเรื่อง สรุปสาระสำคัญ ระบุความสำคัญของข้อความและเรื่องราวนั้นๆได้
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา ด้านการใช้ปริศนาคำทาย สุภาษิตล้านนา เพลงพื้นบ้านล้านนา นิทานพื้นบ้านล้านนา และคำอู้บ่าว – อู่สาวล้านนา (คำเกี้ยวสาว) จำนวน 13 แผน แบบทดสอบ จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (กิจกรรมที่ 1-5) ฉบับที่ 2 แบบทดสอบการอ่านจับใจความ และแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความจำนวน 5 แบบฝึก
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ดำเนินการทดลองมีขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสาธิตวิธีการจัดกิจกรรมแก่ครูที่เป็นผู้ทดลองใช้เครื่องมือ
2. ทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบฉบับที่ 2
3. ดำเนินการทดลองโดยให้ครูนำแผนการจัดกิจกรรม สื่อและแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นไปใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 ใช้เวลาสอน 13 ครั้ง ครั้งละ 6 คาบ และ 9 คาบ รวม 81 คาบ ระหว่างวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม 2542 ถึงวันที่ 17 เดือน กันยายน 2542 โดยระหว่างการทดลองมีการทดลองความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียน จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
1) ทดสอบครั้งที่ 1 ด้วยแบบทดสอบฉบับที่ 1 (กิจกรรมที่ 1) เรื่องที่ 1 ปริศนาล้านนาน่ารู้ เมื่อจบ แผนการจัดกิจกรรมที่ 2
2) ทดสอบครั้งที่ 2 ด้วยแบบทดสอบฉบับที่ 1 (กิจกรรมที่ 2) เรื่องที่ 2 สุภาษิตล้านนา เมื่อจบ แผนการจัดกิจกรรมที่ 6
3) ทดสอบครั้งที่ 3 ด้วยแบบทดสอบฉบับที่ 1 (กิจกรรมที่ 3) เรื่องที่ 3 เพลงพื้นบ้านล้านนา เมื่อ จบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9
4) ทดสอบครั้งที่ 4 ด้วยแบบทดสอบฉบับที่ 1 (กิจกรรมที่ 4) เรื่องที่ 4 นิทานพื้นบ้านล้านนา เมื่อจบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11
5) ทดสอบครั้งที่ 5 ด้วยแบบทดสอบฉบับที่ 1 (กิจกรรมที่ 5) เรื่องที่ 5 คำอู้บ่าว-อู้สาวล้านนา เมื่อ จบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13
4. ทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดการทดลองด้วยแบบทดสอบฉบับที่ 2
การวิเคราะห์(analysis) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการออกเสียงและอ่านจับใจความก่อนและหลังด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows และวิเคราะห์การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนาโดยวิธีการบรรยาย
ข้อสรุป(summary) 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา จำนวน 13 กิจกรรม มีความสามารถในการอ่านออกเสียงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดแล้วแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา จำนวน 13 กิจกรรม มีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรศึกษาเอกสารหลักสูตร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แนวการสอนสอน แผนการสอน/แผนการจัดกิจกรรม คู่มือครู หนังสือเรียน เอกสารการวัดผลประเมินผล และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ฯลฯ โดยละเอียด เพื่อการหาสภาพข้อมูลปัจจุบันปัญหาได้ครบประเด็นสำหรับการจัดทำ/สร้างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2. ควรศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยละเอียด ในประเด็นความหมาย ประเภทและลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น จากแหล่งเรียนรู้หลายๆ แหล่ง ได้แก่ เอกสาร หนังสือ ตำราต่างๆ และผู้รู้ที่ยังมีชีวิต ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการนำภูมิปัญญานั้นๆ มาจัดกิจกรรม รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ ซึ่งก็หมายถึงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนั่นเอง
3. การจัดทำ/สร้างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างสูงสุด
4. ควรสอดแทรกแนวคิด คติธรรม ข้อเตือนใจและคุณธรรมต่างๆ ในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์เรื่องราวและสิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถใช้แนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่อย่างมีความสุขในครอบครัวและสังคม
5. หากครูผู้สอนที่สนใจจะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้สอนในระดับชั้นอื่น ควรมีการปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัย และพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
ข้อเสนอแนะสำหรับทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการทดลองหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำวรรณกรรมพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านอื่น เช่น การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญ การพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน การดำรงชีวิตในชุมชนอย่างมีความสุข เป็นต้น
ปี 2542
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved