ผลงานวิจัย

อุบลลักษณ์ ไชยชนะ - thaied

Current Record: อุบลลักษณ์ ไชยชนะ

อุบลลักษณ์ ไชยชนะ

1. ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียน พบว่า
1.1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวม อยู่ในระดับสูง
1.2 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับสู
1.3 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ศึกษาคณะที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับสูง
1.4 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับสูง
2. ผลจากการศึกษาระดับความสอดคล้องในการเลือกคณะ พบว่า นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 37.2 มีความสอดคล้องในการเลือกคณะอยู่ในระดับมีความสอดคล้องปานกลาง ร้อยละ 33.4 ไม่มีความสอดคล้องในการเลือกคณะ ร้อยละ 16.8 มีความสอดคล้องในการเลือกคณะอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 12.6 มีความสอดคล้องในการเลือกคณะอยู่ในระดับน้อย
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการเรียนความสอดคล้องการเลือกคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจในการเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับความสอดคล้องในการเลือกคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 632
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการเรียนกับความสอดคล้อง ในการเลือกคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อ(Eng) A Study of Relationship Behween Study Satisfaction and Level of Congruence in Faculty Choosing of Chiang Mai University Stadents
คำสำคัญ(keyword) ความพึงพอใจ การเลือกคณะ
ชื่อผู้วิจัย อุบลลักษณ์ ไชยชนะ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Ubonluck Chaichana
สถานที่ติดต่อ 25/1 หมู่ 6 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
สถานที่จัดเก็บผลงาน หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติความเป็นมา(history) สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ในการศึกษาระดับสูง ที่สังคมมอบหมายให้ทำหน้าที่พัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิด เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งสร้างสรรค์กำลังคนด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาประเทศและมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอันมีค่าแก่บุคคล สังคมและประเทศชาติ (ราตรี พงษ์สุวรรณ. 2540 : อ้างอิงมาจาก ราชกิจจานุเบกษา. 2520 : 250) การที่จะจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น นอกจากจะต้องส่งเสริมทาง

ด้านสติปัญญาแล้ว ยังต้องส่งเสริมด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการปรับตัว สภาพแวดล้อมของนักศึกษาควบคู่กันไปด้วย เพราะนักศึกษาจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดทาง

การเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ นอกเหนือไปจากสติปัญญารวมอยู่ด้วย เช่น องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม การจูงใจ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สติปัญญา (Anastasi. 1967 : 152) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยที่

ตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อเมือง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2541 : 1) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาภาคเหนือ ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ จากข้อมูลของสำนักทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2539 - 2541 มีอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 8.20 4.97 และ 6.09 ตามลำดับ

จากความสำคัญของการเรียนและสภาพปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการเรียนกับความสอดคล้องในการเลือกคณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำผลวิจัยไปเป็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดบริการให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นบุคคลที่ได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมทั้งในด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ และนอกจากนี้ ผลการวิจัยยังเป็นประโยชน์ที่จะใช้เป็นแนวทางสำหรับการแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม และจำแนกตามเพศ คณะและคะแนนเฉลี่ย
2. เพื่อศึกษาระดับความสอดคล้องในการเลือกคณะของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม และจำแนกตามเพศ คณะและคะแนนเฉลี่ย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการเรียนกับความสอดคล้องในการเลือกคณะของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมมุติฐาน(assumption) ความพึงพอใจในการเรียนมีความสัมพันธ์กับความสอดคล้องในการเลือกคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) เป็นการวิจัยเชิงสัมพันธ์
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2542 จำนวน 865 คน
ตัวแปร(variable) 1. ความพึงพอใจในการเรียน
2. ความสอดคล้องในการเลือกคณะ
คำนิยาม(defination) ความสอดคล้องในการเลือกคณะ หมายถึง การที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สามารถศึกษาในคณะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของตน ที่วัดได้จากแบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ เอส ดี เอส (The Self Directed Search) กับลักษณะประจำสาขาวิชา โดยใช้ Iachan Index เป็นดัชนีวัดความสอดคล้องในการเลือกเรียนในโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ถ้าสอดคล้องมากคะแนนจะสูง ถ้าสอดคล้องน้อยคะแนนจะต่ำ ซึ่งช่วงคะแนนจะอยู่ระหว่าง 0 - 28 คะแนน โดยที่คณะวิทยาศาสตร์มีรหัสอาชีพคือ IAR และคณะเกษตรศาสตร์มีรหัสอาชีพคือ IRS
เครื่องมือ(tool) 1. แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ SDS (The Self Directed Search) เป็นแบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ จำนวน 4 ด้าน ซึ่งมีคู่มือรหัสการจัดประเภทอาชีพประกอบหนึ่งฉบับ จอห์น ฮอลแลนด์ ได้สร้างไว้ในปี 1972 และปรับปรุงในปี 1977 แบบสำรวจอาชีพปรับปรุงใหม่นี้ ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ ได้แปลไว้ แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ SDS ของฮอลแลนด์ มีค่าความเชื่อมั่นแบบวิธีสอบซ้ำ และแบบ KR-20 อยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.87 และ 0.53 ถึง 0.88 ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9701
2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามนิยาม จำนวน 60 ข้อ และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9564 มีค่าอำนาจ จำแนกตั้งแต่ 2.17 ถึง 0.76
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นำแบบสอบถามไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
3. ก่อนลงมือทำแบบทดสอบ ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำแบบทดสอบ วิธีการทำและอ่านคำชี้แจงให้ฟัง ให้เวลาซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งแนะนำให้นักศึกษาตอบในสิ่งที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของแต่ละบุคคลมากที่สุด
4. นำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจและให้คะแนนทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5. นำคะแนนของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์(analysis) 1. ตรวจความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามทุกข้อ โดยใช้เกณฑ์ตามที่กำหนดไว้
3. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้สถิติพื้นฐานแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
4. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคำนวณหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (`X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)
5. วิเคราะห์คะแนนความสอดคล้องในการเลือกคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ข้อสรุป(summary) 1. ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียน พบว่า
1.1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวม อยู่ในระดับสูง
1.2 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับสู
1.3 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ศึกษาคณะที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับสูง
1.4 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับสูง
2. ผลจากการศึกษาระดับความสอดคล้องในการเลือกคณะ พบว่า นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 37.2 มีความสอดคล้องในการเลือกคณะอยู่ในระดับมีความสอดคล้องปานกลาง ร้อยละ 33.4 ไม่มีความสอดคล้องในการเลือกคณะ ร้อยละ 16.8 มีความสอดคล้องในการเลือกคณะอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 12.6 มีความสอดคล้องในการเลือกคณะอยู่ในระดับน้อย
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการเรียนความสอดคล้องการเลือกคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจในการเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับความสอดคล้องในการเลือกคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่รับนักศึกษาเข้าศึกษา ควรจะมีส่วนในการคัดเลือกนักเรียนที่มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับคณะที่ศึกษา เช่น มีการทอสอบความสอดคล้องในการเลือกคณะของนักเรียนเพราะจะทำให้ได้นักศึกษาที่มีความสอดคล้องใน การเลือกคณะมากกว่าปัจจุบัน
2. ควรจัดบริการแนะแนวการศึกษากับบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้รับข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะที่จะเข้าศึกษาอย่างละเอียด เพื่อจะได้รับนักศึกษาที่มีความสนใจมาสมัครสอบคัดเลือก และสามารถคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีความสอดคล้องใน การเลือกคณะได้มากขึ้น ซึ่งทำให้การออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลดลง
3. สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาแล้ว พบว่า ไม่มีความสอดคล้องในการเลือกคณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรจัดให้มีโครงการต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความสนใจในคณะที่ศึกษามากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved