ผลงานวิจัย

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ - thaied

Current Record: กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

1. คุณลักษณะสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามี ดังนี้
1.1 คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำ คือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ มีความอดทน มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเฉลียวฉลาด มีเหตุมีผล ร่วมกิจกรรมทางสังคม
1.2 คุณลักษณะด้านวิชาการ คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ มีความฉลาด สามารถยืดหยุ่นวิธีการเพื่อความสำเร็จของงานก้าวทันวิทาการและเทคโนโลยี มีไหวพริบในการทำงาน
1.3 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คือ มีกิริยาท่าทางการแสดงออกดี มีความเข้มแข็ง ท่าทางกระฉับกระเฉง มีจิตใจหนักแน่น มีความสามารถในการสื่อสาร มั่นคงอดทนสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มองโลกในแง่ดี
1.4 คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารงาน คือ มีความสามารพในการจัดการ มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีนิสัยรักการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ มีความยืดหยุ่น
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีดังนี้
2.1 คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำ คือ มีความรับผิดชอบสูง มีคุณธรรมที่เป็นตัวอย่างได้ เป็นผู้มีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เชื่อมั่นในตนเอง กล้าเผชิญปัญหาต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ
2.2 คุณลักษณะด้านวิชาการ คือ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานบุคคล รู้หลักการบริหารและมีประสบการณ์ในการบริหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร และรู้นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
2.3 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คือ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจไมตรี เข้าสังคมได้ดี มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความแนบเนียน และมีสุขภาพจิตดี
2.4 คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารงาน คือ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสามารถวางแผนและปรับปรุงแผนงาน สามารถจัดสายการบังคับบัญชาและจัดระเบียบงาน สามารถมอบหมายงาน และความรับผิดชอบให้ผู้อื่นได้
3. พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมีดังนี้
3.1 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นำที่เป็นจริงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและศรัทธาผู้นำ ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการควบคุม และด้านปฏิสัมพันธ์ – อิทธิพล ในระดับมัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ มีแบบภาวะผู้นำหลัก คือ แบบให้มีส่วนร่วมแบบเสนอความคิด แบบสั่งการ พฤติกรรมผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงานสูงสุด ได้แก่ มีความรับผิดชอบสูง รักความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจ เชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้ตรงเวลา อุทิศเวลาให้กับราชการเสมอ มีความจริงใจ มีความคิดเด็ดเดี่ยว มีเหตุผล และให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยขวัญและกำลังใจที่ดี
3.2 พฤติกรรมด้านคุณธรรม พบว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านคุณธรรมในการครองตน ด้านคุณธรรมในการครองคน และด้านคุณธรรมในการครองงาน
3.3 พฤติกรรมการตัดสินใจ พบว่า การปฏิบัติงานในกิจกรรมตามกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ระดับมาก
3.4 พฤติกรรมด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ผู้บริหารควรมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร ทั้งที่เป็นพิธีการ และไม่เป็นพิธีการ
3.5 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญของครูอาจารย์ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก คือ ด้านบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ ด้านการให้และเสาะแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจ และด้านการใช้อิทธิพล
3.6 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูบ พบว่า ผู้บริหารได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ ด้านจริยธรรมและคุณธรรม การนิเทศงานในโรงเรียน การบริหารงาน การกำกับติดตามงาน การวางแผนอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบริหารหลักสูตร
4. ครูอาจารย์และ ผู้บริหารในสถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
4.1 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารในระดับมากคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4.2 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ครูอาจารย์เห็นว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารในระดับมากเกือบทุกด้าน คือ การบริหารงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ และด้านการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และผู้บริหารในสถานศึกษามีความคิดเห็นว่า ตนเองบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นเดียวกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6308
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
คำสำคัญ(keyword) คุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรมของผู้บริหาร พฤติกรรมการบริหาร ปี2545
ชื่อผู้วิจัย กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2545
ประเภท งานวิจัยของหน่วยงาน
สถานที่จัดเก็บผลงาน กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติความเป็นมา(history) การศึกษานับว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้มนุษย์พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 มุ่งพัฒนาการศึกษาให้เป็นการสร้างรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ “คน” เป็นการเตรียมและนำคนเข้าสู่สังคมยุคใหม่อย่างมั่นคง และรู้ทันโลก ในการพัฒนาประเทศนั้นต้องพัฒนาองค์ประกอบ และกระบวนการทางการศึกษาหลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเยาวชนเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข ผู้บริหารโรงเรียน คือ ผู้นำทางการศึกษา และเป็นบุคลากรที่สำคัญในการดำเนินการบริหารให้มีความเจริญก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้วยเหตุนี้ คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความเป็นผู้บริหาร การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้วยความร่วมมือของบุคลากรซึ่งจำเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้นำของครู นักเรียน และประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ และต้องเป็นตัวอย่างของผู้ร่วมงานและชุมชนอีกด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
แนวคิด(concept) 1. คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน

2. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน

วัตถุประสงค์(objective) เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงบรรยาย
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ข้อมูลที่นำมาศึกษาครั้งนี้ เป็นงานวิจัยของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี 2531 – 2544
ตัวแปร(variable) ตัวแปรที่สนใจศึกษา คือ คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
คำนิยาม(defination) คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งชี้ให้เห็นความดี หรือลักษณะประจำตัวที่แสดงออกของผู้บริหาร
พฤติกรรมของผู้บริหาร หมายถึง การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางความคิด ความรู้สึกของผู้บริหาร
พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การกระทำ ความประพฤติ และการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการเงินและพัสดุ การบริหารงานอาคารสถานที่ และการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การรวบรวมข้อมูล(gathering) การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวารสาร และงานวิจัยของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี 2531 – 2544 แหล่งข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า ได้แก่ กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หอสมุดแห่งชาติ และจากเครือข่าย (Web Side) ทาง Internet
การวิเคราะห์(analysis) การวิเคราะห์และสังเคราะห์การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปเป็นข้อค้นพบในประเด็นคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน ด้านความเป็นผู้นำ ด้านวิชาการ ด้านบุคลิกภาพและด้านการบริหาร และพฤติกรรมบริหารของผู้บริหารโรงเรียนตามภาระหน้าที่
ข้อสรุป(summary) 1. คุณลักษณะสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามี ดังนี้
1.1 คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำ คือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ มีความอดทน มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเฉลียวฉลาด มีเหตุมีผล ร่วมกิจกรรมทางสังคม
1.2 คุณลักษณะด้านวิชาการ คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ มีความฉลาด สามารถยืดหยุ่นวิธีการเพื่อความสำเร็จของงานก้าวทันวิทาการและเทคโนโลยี มีไหวพริบในการทำงาน
1.3 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คือ มีกิริยาท่าทางการแสดงออกดี มีความเข้มแข็ง ท่าทางกระฉับกระเฉง มีจิตใจหนักแน่น มีความสามารถในการสื่อสาร มั่นคงอดทนสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มองโลกในแง่ดี
1.4 คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารงาน คือ มีความสามารพในการจัดการ มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีนิสัยรักการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ มีความยืดหยุ่น
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีดังนี้
2.1 คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำ คือ มีความรับผิดชอบสูง มีคุณธรรมที่เป็นตัวอย่างได้ เป็นผู้มีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เชื่อมั่นในตนเอง กล้าเผชิญปัญหาต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ
2.2 คุณลักษณะด้านวิชาการ คือ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานบุคคล รู้หลักการบริหารและมีประสบการณ์ในการบริหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร และรู้นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
2.3 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คือ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจไมตรี เข้าสังคมได้ดี มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความแนบเนียน และมีสุขภาพจิตดี
2.4 คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารงาน คือ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสามารถวางแผนและปรับปรุงแผนงาน สามารถจัดสายการบังคับบัญชาและจัดระเบียบงาน สามารถมอบหมายงาน และความรับผิดชอบให้ผู้อื่นได้
3. พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมีดังนี้
3.1 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นำที่เป็นจริงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและศรัทธาผู้นำ ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการควบคุม และด้านปฏิสัมพันธ์ – อิทธิพล ในระดับมัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ มีแบบภาวะผู้นำหลัก คือ แบบให้มีส่วนร่วมแบบเสนอความคิด แบบสั่งการ พฤติกรรมผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงานสูงสุด ได้แก่ มีความรับผิดชอบสูง รักความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจ เชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้ตรงเวลา อุทิศเวลาให้กับราชการเสมอ มีความจริงใจ มีความคิดเด็ดเดี่ยว มีเหตุผล และให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยขวัญและกำลังใจที่ดี
3.2 พฤติกรรมด้านคุณธรรม พบว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านคุณธรรมในการครองตน ด้านคุณธรรมในการครองคน และด้านคุณธรรมในการครองงาน
3.3 พฤติกรรมการตัดสินใจ พบว่า การปฏิบัติงานในกิจกรรมตามกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ระดับมาก
3.4 พฤติกรรมด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ผู้บริหารควรมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร ทั้งที่เป็นพิธีการ และไม่เป็นพิธีการ
3.5 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญของครูอาจารย์ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก คือ ด้านบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ ด้านการให้และเสาะแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจ และด้านการใช้อิทธิพล
3.6 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูบ พบว่า ผู้บริหารได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ ด้านจริยธรรมและคุณธรรม การนิเทศงานในโรงเรียน การบริหารงาน การกำกับติดตามงาน การวางแผนอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบริหารหลักสูตร
4. ครูอาจารย์และ ผู้บริหารในสถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
4.1 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารในระดับมากคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4.2 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ครูอาจารย์เห็นว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารในระดับมากเกือบทุกด้าน คือ การบริหารงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ และด้านการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และผู้บริหารในสถานศึกษามีความคิดเห็นว่า ตนเองบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. หน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาผู้บริหาร ควรให้ความสนใจในด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกหรือออกใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ทั้งนี้ต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและบุคคลทั่วไป
2. การพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร เพื่อเป็นผู้บริหารโรงเรียนควรคำนึงถึงคุณลักษณะ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับความเป็นนักบริหารอีกทั้งควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานและชุมชนได้ดี เพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารที่ครูและชุมชนต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดอบรมและพัฒนาบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารโรงเรียนต่อไป
2. คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร ควรได้มีการวิจัยหาคำตอบถึงความพึงพอใจในพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของผู้บริหาร เช่น เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นต้น
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved