ผลงานวิจัย

โชคชัย แร่ทอง - thaied

Current Record: โชคชัย แร่ทอง

โชคชัย แร่ทอง

1. ระดับการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกิจกรรมการเงินลูกเสืออยู่ในระดับน้อย
2. การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การบังคับบัญชาลูกเสือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีวุฒิทางลูกเสือต่างกัน โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ การรายงานกิจกรรมลูกเสือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกิจกรรมการเงินลูกเสือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีประสบการณ์ต่างกัน โดยส่วนรวมและรายกิจกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 620
ชื่อผลงานวิจัย ศึกษาการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวข้อ(Eng) A Study of Scout Leaders Performance Regarding scout Activity in the Primary Schools under the Office of Nakhonsrithammarat Provincial Primary Education
คำสำคัญ(keyword) กิจกรรมลูกเสือ
ชื่อผู้วิจัย โชคชัย แร่ทอง
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Chockchai Raethong
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2540
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติความเป็นมา(history) กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศในอนาคต ช่วยเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดในตัวเยาวชน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่เป็นนักเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ โดยให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดจัดตั้งกองลูกเสือและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการลูกเสือ เน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในประเทศไทยที่ผ่านมา มีปัญหาด้านการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน มีผลทำให้การสร้างระเบียบวินัยแก่เยาวชนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีปัญหาอุปสรรคในลักษณะที่คล้ายกันกับที่กล่าวมาแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะครูที่ทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ไม่ได้พัฒนาตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดี ตลอดจนไม่ได้ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดกิจกรรมลูกเสือไม่ประสบผลตามเจตนาของการลูกเสือ ผู้วิจัยมีความปรารถนาอย่างที่สุดที่จะศึกษาการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ลึกซึ้ง มีการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอยู่ในระดับที่มากน้อยเพียงไร มีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียน และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิด(concept) การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อกิจกรรมลูกเสือ จุดประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือ การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา คือ การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การบังคับบัญชาลูกเสือ การเงินลูกเสือ การรายงานกิจกรรมลูกเสือ
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อทราบระดับการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามตัวแปร ขนาดโรงเรียน วุฒิทางลูกเสือ และประสบการณ์
3. เพื่อทราบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมมุติฐาน(assumption) 1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือแตกต่างกัน
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีวุฒิทางลูกเสือต่างกัน การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือแตกต่างกัน
3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์ต่างกัน การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2539 จำนวน 3,040 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางอัตราส่วนของ เครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 341 คน แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามตัวแปรขนาดโรงเรียน และสุ่มแบบง่าย
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ คือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ ขนาดโรงเรียน วุฒิทางลูกเสือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ตัวแปรตาม ได้แก่ การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ 5 กิจกรรม คือ การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การบังคับบัญชาลูกเสือ การเงินลูกเสือ การรายงานกิจกรรมลูกเสือ
คำนิยาม(defination) 1. การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การบังคับบัญชาลูกเสือ การเงินลูกเสือ การรายงานกิจกรรมลูกเสือ
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติการสอน ซึ่งต้องมีวุฒิทางลูกเสือขึ้นความรู้เบื้องต้น หรือขั้นความรู้ชั้นสูงขึ้นไป และปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองหรือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2539
3. วุฒิทางลูกเสือ หมายถึง ระดับความรู้ที่ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น หรือขั้นความรู้ชั้นสูงขึ้นไป ตามหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
4. การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ หมายถึง การดำเนินงานตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 เพื่อขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ ซึ่งกลุ่มลูกเสือจะต้องประกอบด้วย กองลูกเสือสำรอง 4 กอง หรือกองลูกเสือสามัญ 4 กอง หรือกองลูกเสือสำรอง 2 กอง และกองลูกเสือสามัญ 2 กอง ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือโรงเรียนได้ 1 กลุ่ม
เครื่องมือ(tool) แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 40 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำตัวและขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปถึงหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานการแจกและเก็บแบบสอบถามจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 341 ชุด ได้รับคืนมา 341 ชุด เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ปรากฏว่า สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด
การวิเคราะห์(analysis) 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ คือ ข้อมูลตอนที่ 1 หาค่าร้อยละ เพื่อทราบอัตราส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามลักษณะตัวแปรอิสระ ข้อมูลตอนที่ 2 หาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา โดยจัดลำดับความถี่ของประเด็นข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบ
ข้อสรุป(summary) 1. ระดับการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกิจกรรมการเงินลูกเสืออยู่ในระดับน้อย
2. การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การบังคับบัญชาลูกเสือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีวุฒิทางลูกเสือต่างกัน โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ การรายงานกิจกรรมลูกเสือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกิจกรรมการเงินลูกเสือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีประสบการณ์ต่างกัน โดยส่วนรวมและรายกิจกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนควรที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมลูกเสือ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้เข้ารับการอบรมด้วย เพื่อให้เขามีกำลังใจพร้อมที่จะอุทิศเวลา กำลังกาย สติปัญญา พัฒนางานการจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ควรจัดให้กลุ่มโรงเรียนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน เป็นกลุ่มกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเรื่องบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ
3. ควรศึกษาความต้องการรับการนิเทศของผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ควรศึกษาปัญหาการเงินลูกเสือและการรายงานกิจกรรมลูกเสือ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด
ปี 2540
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved