ผลงานวิจัย

พระครูสุวีราภรณ์ (คุณากรธรรมโรจน์) - thaied

Current Record: พระครูสุวีราภรณ์ (คุณากรธรรมโรจน์)

พระครูสุวีราภรณ์ (คุณากรธรรมโรจน์)

1. การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ 3 อันดับแรกดังนี้ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านจัดการเรียนการสอน และด้านการพันนาครูและบุคลากร สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นคือ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน สำหรับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ำ ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการและด้านการพัฒนาครูและบุคลากร สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ ด้านการมีส่วนร่วนของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6155
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการ ตามแนวความคิดของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย
หัวข้อ(Eng) The Study of Education Quality Assurance According to the Process of Educational Quality Standards in Compliance With the Administrators and Teachers’ Opinions in the Buddhist Secondary Schools in Nong Khai Province
คำสำคัญ(keyword) การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการ ปี2545
ชื่อผู้วิจัย พระครูสุวีราภรณ์ (คุณากรธรรมโรจน์)
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Phrakhrusuwiraporn
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงฝ่ายการปกครอง และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
สถานที่ติดต่อ 873 วัดโพธิ์ชัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ. หนองคาย 43000
สถานศึกษา สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย อ. เมือง จ. หนองคาย โทร 0-4241-1128
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จ ปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
สถานที่จัดเก็บผลงาน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
ประวัติความเป็นมา(history) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคายมีทั้งหมด 15 แห่ง มีนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2,914 รูป มีครูผู้สอนทั้งที่เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ จำนวน 202 รูป / คน ซึ่งถือว่าเป็นสถานศึกษาที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจากองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาของรัฐเช่นกัน และจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย พบว่า สภาพการดำเนินงานการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทุกแห่งมีปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการ เช่น ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ในการกำหนดเป้าหมายและแผนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอนไม่มีศักยภาพทั้งในด้านการบริหารและการสอน ไม่สามารถจัดผู้เรียนให้ได้เรียนในระดับชั้นที่เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิ เพราะนักเรียนมีอายุที่แตกต่างกัน ขาดงบประมาณและสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ขาดการติดตามผลการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งที่เป็นผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง (เจ้าอาวาส) และชุมชน ขาดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนเป็นต้น (วัฒนชัย ประภาพันธ์ 2544 : 15)

อย่างไรก็ตามกรมการศาสนาในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงรูปแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้งในด้านโครงสร้างหน้าที่เพื่อให้สอดคลองกับแผนการปฏิรูปการศึกษา โดยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องดำเนินการบริหารการจัดการให้มีคุณภาพ (กรมการศาสนา 2545 : 6) และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย ก็ได้มีการตอบสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาผู้บริหารและครูผู้สอยอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยก็ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญการศึกษา จังหวัดหนองคาย จะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับใด จึงมีความสนใจที่จะทำการวิจัย การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารการจัดการ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อสนเทศของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปวางแผน กำหนดนโยบายและพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพให้สอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อกำหนดในโครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งส่วนที่เป็นการควบคุมคุณการศึกษา การตรวจสอบทบทวนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้น และมีมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก และให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2550 ต่อไป

แนวคิด(concept)
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

2. การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

3. คุณภาพการศึกษา

4. การประกันคุณภาพการศึกษา

5. การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

6. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

7. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อการศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมและรายด้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย ของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายด้าน
สมมุติฐาน(assumption) ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการแตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2545 จำนวน 232 รูป / คน จาก 15 โรงเรียน โดยจำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 30 รูป และครูผู้สอน จำนวน 202 รูป / คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น ได้แก่ ตำแหน่ง จำแนกได้ดังนี้
1. ผู้บริหาร
2. ครูผู้สอน
ตัวแปรตาม คือ การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย
คำนิยาม(defination) การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดำเนินงานต่างๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาเริ่มตั้งแต่การวางแผน วิธีการบริหารการจัดการการศึกษาภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งกำหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลการศึกษานั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่า สถาน<ศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย
มาตรฐานด้านกระบวนการ หมายถึง ระบบวิธีการ เทคโนโลยีเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานของสถานศึกษาด้านจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมคุณลักษณะของผู้เรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย ที่แต่ละวัดจัดตั้งขึ้นในวัด เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร ตามหลักสูตรสายสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6)
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็นสองตอน คือ ตอมที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จำนวน 1 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณการศึกษา ด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2545 จำนวน 54 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสร้างจากผู้เชี่ยวชาญ ทำการปรับปรุงและนำไปทดลองใช้ วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อด้วยวิธีการ Item-Total Correlation ได้ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ ตั่งแต่ .59- .90 และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cornbach ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. จัดทำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎมหาสารคามไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย จำนวน 15 โรงเรียน
2. นำแบบสอบถามไปส่งให้ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย และเดินทางไปขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ทุกโรงเรียน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจความเรียบร้อยในการตอบแบบสอบถาม และหากพบข้อบกพร่องในข้อใดผู้วิจัยจะใช้วิธีโทรศัพท์สอบถามผู้ตอบแบบสอบถามจนครบทุกข้อให้สมบูรณ์
การวิเคราะห์(analysis) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ()และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน()
2. วิเคราะห์ความเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมและรายด้าน โดยใช้วิธีทดสอบค่า t- test (Independent Samples)
ข้อสรุป(summary) 1. การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ 3 อันดับแรกดังนี้ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านจัดการเรียนการสอน และด้านการพันนาครูและบุคลากร สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นคือ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน สำหรับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ำ ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการและด้านการพัฒนาครูและบุคลากร สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ ด้านการมีส่วนร่วนของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้
1. ผู้บริหารควรจัดให้มีการวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น มีการนิเทศติดตามประเมินผลงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น ผู้บริหารควรมีการกำหนดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง
2. ครูผู้สอนควรจะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เช่น การเข้าอบรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการสอนอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน นอกจากนั้นครูผู้สอนก็ควรจะนำเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบ เพื่อจะเป็นข้อมูลการศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียน และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาและการกำหนดแนวนโยบายประสานความร่วมมือกันในอนาคตได้
3. โรงเรียนควรจะไดมีการปรับปรุงนโยบายในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรและในด้านการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ของผู้เรียนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เช่น มีส่วนร่วมในการติดตามผลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ข้อแนะนำในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการ พบว่า ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าด้านอื่น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในด้านการพัฒนาครูและบุคลากร และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย
2. ควรทำการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved