ผลงานวิจัย

นายอุดม บุ้งทอง - thaied

Current Record: นายอุดม บุ้งทอง

นายอุดม บุ้งทอง

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X=2.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่งและด้านผลงานที่ ส่วนอีก 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัยและด้านการลา มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
2. เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านการรักษาวินัยและด้านการลา ส่วนอีก 3 ด้าน คือด้านคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่ง ด้านผลงานที่ปฏิบัติ และด้านความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผู้แทนข้าราชการครูมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.36) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่งและด้านผลงานที่ปฏิบัติ ส่วนอีก 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัยและด้านการลา มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
3. ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัญหาการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวม 3 ด้าน คือ ด้านการรักษาวินัย ด้านความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานและด้านการลา สำหรับด้านผลงานที่ปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6100
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
หัวข้อ(Eng) A Study of the Assessment Problems on Task Performing for the Annual Pay Raise of the Teachers Working under the Supervision of Buriram Provincial Primary Education Office
คำสำคัญ(keyword) ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี2545
ชื่อผู้วิจัย นายอุดม บุ้งทอง
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr. Udom Bungtong
ตำแหน่ง บุคลากร 7 หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการประถมศึกษาบุรีรัมย์
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ 126 หมู่ 4 บ้านโคกวัด ต. บ้านด่าน กิ่ง อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์ โทร 01-8788535
สถานศึกษา ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จ ปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
สถานที่จัดเก็บผลงาน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติความเป็นมา(history) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครู ได้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู. 2542: 293) ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมินและลักษณะงานของข้าราชการพลเรือนสามัญแตกต่างจากข้าราชการครู จึงก่อให้เกิดปัญหาในการประเมิมผลการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ระเบียบและแนวปฏิบัติ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ได้วางแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างกว้าง ๆ องค์ประกอบในการประเมินมีลักษณะเป็นนามธรรมไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน จึงเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสถานศึกษา ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี เป็นไปตามระบบอุปถัมภ์ มีการเล่นพรรค เล่นพวก ไม่เป็นไปตามปริมาณงานและคุณภาพของผลงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีกรณีพิเศษหนึ่งขั้นครึ่งหรือสองขั้นขึ้นอยู่กับคนของใคร ข้าราชการครูผู้สอนมีผลงานทางวิชาการดีเด่นชนะเลิศการประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด จำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีกรณีพิเศษหนึ่งขั้นหรือสองขั้น

จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งบุคลากร 7 ว. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเกี่ยวขัองกับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครูในสังกัด โดยทำการตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพิจารณาในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับอำเภอ ว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาดำเนินการก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในแต่ละปีจะได้รับหนังสือร้องเรียนจากข้าราชการครูสายงานการสอนจำนวนหนึ่งว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 11,059 คน (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์. 2543: 3) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

แนวคิด(concept) 1. แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้อง

1.1 หลักการบริหารงานบุคคล

1.2 ทฤษฎีความต้องการของคน

1.3 ความหมายของการเลื่อนขั้นเงินเดือน

1.4 หลักการเลื่อนขั้นเงินเดือน

2. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

2.1 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

2.2 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

2.3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจำปีของสำนักคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2540
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

3.1 คุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่ง

3.2 ผลการปฏิบัติงาน

3.3 การรักษาวินัย

3.4 ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน

3.5 การลา

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาระดับปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมและรายด้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับผู้แทนข้าราชการครูสายงานการสอนในคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
สมมุติฐาน(assumption) ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูสายงานการสอนในคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหารโรงเรียน และผู้แทนข้าราชการครูสายงานการสอนในคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ในปีการศึกษา 2543 จากโรงเรียน 844 โรงเรียน จำนวน 119 กลุ่มโรงเรียน รวมทั้งสิน 1,298 คน โดยแยกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 844 คน ผู้แทนข้าราชการครูสายงานผู้สอนในคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนจำนวน 454 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสัดส่วนของ เครจซี่และมอร์แกน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยแยกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 265 คน ผู้แทนช้าราชการครูสายงานผู้สอนในคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน จำนวน 210 คน รวม 475 คน โดยเทียบร้อยละของจำนวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ผู้แทนข้าราชการครูสายงานการสอนในคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
ตัวแปรตาม ได้แก่ระดับปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 5 องค์ประกอบ
1. คุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่ง
2. ผลงานที่ได้ปฏิบัติ
3. การรักษาวินัย
4. ความสามารถและความอุสาหะในการปฏิบัติงาน
5. การลา
คำนิยาม(defination) การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูสายงานการสอนในคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน วัดดูว่าครู อาจารย์ แต่ละคนมีความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยพิจารณาใน 5 องค์ประกอบ คือ
1. คุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่ง หมายถึง การพิจารณาความยากง่ายและจำนวนชิ้นงาน หรือจำนวนครั้งที่ต้องปฏิบัติงาน หรือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบของครู อาจารย์ แต่ละคน
2. ผลงานที่ได้ปฏิบัติ หมายถึง ผลงานที่ครู อาจารย์ ที่ได้ปฏิบัติจนสำเร็จได้ผลดีตามเป้าหมายที่กำหนดหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นพิเศษ
3. การรักษาวินัย หมายถึง การที่ครู อาจารย์ ได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบที่ดีงามเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
4. ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ครู อาจารย์ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่กำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นพิเศษ รวมถึงการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตลอดจนมีความขยัน หมั่นเพียร โดยผลงานนั้นมีประโยชน์ต่อทางราชการ
5. การลา หมายถึง ในรอบปีการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ครู อาจารย์ ต้องไม่ลาหยุดราชการเกิน 12 ครั้ง และการลาป่วยและลากิจกรรมกันแล้วต้องไม่เกิน 45 วัน
ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง อุปสรรคข้อขัดข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงความเป็นจริง อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ
เครื่องมือ(tool) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับระดับปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี จำนวน 32 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนช้าราชการครูสายงานการสอนในคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน ในการปรับปรุงแก้ไข การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ ทำการปรับปรุงและนำไปทดลองใช้วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยใช้ t – test ได้ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.32 – 0.86 และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ถึงผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยแนะนำตัวและขอหนังสือจากผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามและไปรับแบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์(analysis) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ดังนี้
1. วิเคราะห์ความถี่ของข้อมูลแต่ละรายการ โดยการหาค่าร้อยละ
2. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูสายงานการสอนในคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนต่อการประเมินรวมทุกด้านและเป็นรายข้อ
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ของผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนช้าราชการครูสายงานการสอนในคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน โดยการทดสอบค่าที (t – test) แบบ Independent Sample Test ที่ระดับนัยสำคัญ .05
ข้อสรุป(summary) 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X=2.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่งและด้านผลงานที่ ส่วนอีก 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัยและด้านการลา มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
2. เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านการรักษาวินัยและด้านการลา ส่วนอีก 3 ด้าน คือด้านคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่ง ด้านผลงานที่ปฏิบัติ และด้านความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผู้แทนข้าราชการครูมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.36) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่งและด้านผลงานที่ปฏิบัติ ส่วนอีก 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัยและด้านการลา มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
3. ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัญหาการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวม 3 ด้าน คือ ด้านการรักษาวินัย ด้านความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานและด้านการลา สำหรับด้านผลงานที่ปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนข้าราชการครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ด้านคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่งและผลงานที่ปฏิบัติยังมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมากกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงเพื่อให้ปัญหาน้อยลง หรือหมดไปในที่สุด
1.2 ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนควรศึกษาระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการพิจารณา
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1 ควรศึกษาเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามตัวแปรอื่น เช่น ประสบการณ์ในการทำงาน อายุราชการ
2.2 ควรศึกษาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการ สังกัดหน่วยงานอื่นนอกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
2.3 ควรศึกษาเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ตามตัวแปร อายุ เพศ ประสบการณ์ในการทำงาน
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved