ผลงานวิจัย

สิริเสาวภาคย์ เชาวเหม - thaied

Current Record: สิริเสาวภาคย์ เชาวเหม

สิริเสาวภาคย์ เชาวเหม

การบริโภคอาหารในโอกาสปกติ จำแนกการบริโภคอาหารออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเภทและชนิดของอาหาร ลักษณะการบริโภคอาหาร และความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ในด้านประเภทและชนิดของอาหารที่ชาวตรังในเขตเทศบาลนครตรังบริโภคนั้นจำแนกได้เป็น อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่ม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาหารต่างๆเหล่านี้จะมีลักษณะเหมือนๆ กับที่ชาวใต้ในแหล่งอื่นบริโภคกัน แต่ก็มีอาหารบางชนิดที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นของจังหวัดตรังที่โดเด่นมาก จนเป็นที่รู้จักและนิยมรับประทานกันทั่วไปทั้งในกลุ่มชาวตรังและชาวภาคใต้ทั่วไป อาหารเหล่านั้น ได้แก่ หมูย่าง ขนมเค้ก ขนบจีบ ติ่มซำ และกาแฟเขาช่อง ในด้านลักษณะการบริโภคอาหารจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การบริโภคอาหารในบ้าน และการบริโภคอาหารนอกบ้าน ซึ่งการบริโภคอาหารนอกบ้านเป็นที่นิยมกันคอนข้างสูงของชาวตรังในเขตเทศบาลนครตรัง ในด้านความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ความเชื่อที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย และความเชื่อที่ส่งผลต่อความเป็นมงคลและอัปมงคล ส่วนการบริโภคอาหารในโอกาสพิเศษจะมีความแตกต่างไปจากการบริโภคอาหารในโอกาสปกติบ้างทั้งในด้านประเภทและชนิดของอาหาร ลักษณะการบริโภคอาหารและความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ซึ่งจำแนกโอกาสที่สำคัญๆได้เป็น 4 โอกาส คือ โอกาสเจ็บป่วย โอกาสต้อนรับผู้มาเยือน โอกาสประเพณีต่างและโอกาสฉลองความสำเร็จ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 6
ชื่อผลงานวิจัย ศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวตรังในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
หัวข้อ(Eng) A STUDY OF CULTURE AS RELATED TO FOOD CONCUMPTION OF TRANG PEOPLE IN TRANG MUNICIPALITY, TRANG PROVINCE

คำสำคัญ(keyword) วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
ชื่อผู้วิจัย สิริเสาวภาคย์ เชาวเหม
ชื่อผู้วิจัย(Eng) SIRISAOWAPAK CHAOVAHEM
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
การศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานที่ติดต่อ 1/4 ถ.พัทลุง ซ.9 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2543
ประเภท วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติความเป็นมา(history) อาหารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จะมีชีวิตอยู่โดยขาดอาหาร ไม่ได้ การบริโภคอาหารแม้จะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั่วไป แต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่รู้จักสร้างสรรค์วัฒนธรรม จึงรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความคิดความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและมีการสืบทอดต่อๆกันมา จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการบริโภคของแต่ละกลุ่มชน การที่ชุมชนแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมการบริโภคแตกต่างกันกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายด้าน สรุปได้ดังนี้

1. สภาพทางภูมิศาสตร์

2. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่สำคัญจังหวัดหนึ่งทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ ประชากรในเมืองตรังแต่เดิมส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติไทย ภายหลังมีคนจีนอพยพเข้ามาเป็นจำนวนมาก และมีคนไทยมุสลิมกระจายอยู่ทุกแทบอำเภอ จึงทำให้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆของจังหวัดตรังมีลักษระผสมผสานระหว่างไทยกับจีน และมีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมปะปนอยู่บ้าง กล่าวโดยภาพรวม จังหวัดตรังมีวัฒนธรรมและประเพณีโดยทั่วไปคล้ายกับจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ แต่เนื่องจากมีอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนปะปนอยู่ค่อนข้างมาก ดังกล่าวแล้ว จึงทำให้มีประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างไปจากที่อื่นอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะประเพณีแต่งงาน ประเพณีงานศพ และวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวตรังในเขตเทศบาลนครตรัง แม้จะมีลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกันกับท้องถิ่นอื่นๆในภาคใต้ แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างเด่นชัดหลายอย่าง เช่น ที่เกี่ยวกับชนิดและลักษณะของอาหาร การบริโภค ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวตรังในเขตเทศบาลตรังมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
แนวคิด(concept) 1. วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในโอกาสปกติ ศึกษา 3 ประเด็น ดังนี้

1.1 ประเภทและชนิดของอาหาร

1.2 ลักษณะการบริโภคอาหาร

1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร

2. วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในโอกาสพิเศษ จำแนกเป็น 4 โอกาส ดังนี้

2.1 การบริโภคอาหารในโอกาสเจ็บป่วย

2.2 การบริโภคอาหารในโอกาสต้อนรับผู้มาเยือน

2.3 การบริโภคอาหารในโอกาสประเพณีต่าง ๆ

2.4 การบริโภคอาหารในโอกาสฉลองความสำเร็จ
วัตถุประสงค์(objective) การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวตรังในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง โดยจำแนกประเด็นศึกษาไว้ดังนี้
1. วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในโอกาสปกติ
2. วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในโอกาสพิเศษ
สมมุติฐาน(assumption) 1. แบบฝึกการสอนซ่อมเสริมการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงภาษาไทยก่อนและหลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกมีความแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) งานวิจัยเชิงพรรณนา
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร แม่บ้านและบุคคลในครอบครัว และผู้ที่เคยบริโภคอาหารที่ร้านอาหาร กลุ่มละประมาณ 50 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น คือ วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในโอกาสปกติ, วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในโอกาสพิเศษ
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คำนิยาม(defination) 1. อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย และในการศึกษาครั้งนี้จะรวมถึงเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่ชาวตรังในเขตเทศบาลตรังนำมาใช้บริโภคทั้งในโอกาศปกติและโอกาสพิเศษ 2. วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง ความเชื่อและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ชาวตรังในเขตเทศบาลนครตรังยึดถือปฏิบัติกันมา โดยผู้วิจัยจำแนกออกเป็น
2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในโอกาสปกติและวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในโอกาสพิเศษ
เครื่องมือ(tool) แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต กล้องถ่ายรูป
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นสำรวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสำรวจและศึกษาเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาจากแหล่งเอกสารต่างๆ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน อันเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้วิจัยได้กรอบแนวความคิดในการศึกษาและใช้ประกอบการเขียนเค้าโครงวิจัย
2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกต โดยมีการถ่ายภาพและเก็บภาพประกอบด้วย การสัมภาษณ์จะใช้วิธีการบันทึกลงในแถบบันทึกเสียงและจดบันทึกตามความเหมาะสม ส่วนการสังเกตจะใช้วิธีการจดบันทึก ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้กำหนดหหกลุ่มบุคคลที่จะสัมภาษณ์เป็ยกลุ่มหลักๆไว้ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า แม่บ้านและบุคคลในครอบครัว และผู้ที่เคยบริโภคอาหารที่ร้านอาหาร ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มประมาณ 50 คน โดยจะสัมภาษณ์ทั้งในด้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในโอกาสปกติและในโอกาสพิเศษ
การวิเคราะห์(analysis) วิเคราะห์เนื้อหา ( content analysis )
ข้อสรุป(summary) การบริโภคอาหารในโอกาสปกติ จำแนกการบริโภคอาหารออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเภทและชนิดของอาหาร ลักษณะการบริโภคอาหาร และความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ในด้านประเภทและชนิดของอาหารที่ชาวตรังในเขตเทศบาลนครตรังบริโภคนั้นจำแนกได้เป็น อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่ม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาหารต่างๆเหล่านี้จะมีลักษณะเหมือนๆ กับที่ชาวใต้ในแหล่งอื่นบริโภคกัน แต่ก็มีอาหารบางชนิดที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นของจังหวัดตรังที่โดเด่นมาก จนเป็นที่รู้จักและนิยมรับประทานกันทั่วไปทั้งในกลุ่มชาวตรังและชาวภาคใต้ทั่วไป อาหารเหล่านั้น ได้แก่ หมูย่าง ขนมเค้ก ขนบจีบ ติ่มซำ และกาแฟเขาช่อง ในด้านลักษณะการบริโภคอาหารจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การบริโภคอาหารในบ้าน และการบริโภคอาหารนอกบ้าน ซึ่งการบริโภคอาหารนอกบ้านเป็นที่นิยมกันคอนข้างสูงของชาวตรังในเขตเทศบาลนครตรัง ในด้านความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ความเชื่อที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย และความเชื่อที่ส่งผลต่อความเป็นมงคลและอัปมงคล ส่วนการบริโภคอาหารในโอกาสพิเศษจะมีความแตกต่างไปจากการบริโภคอาหารในโอกาสปกติบ้างทั้งในด้านประเภทและชนิดของอาหาร ลักษณะการบริโภคอาหารและความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ซึ่งจำแนกโอกาสที่สำคัญๆได้เป็น 4 โอกาส คือ โอกาสเจ็บป่วย โอกาสต้อนรับผู้มาเยือน โอกาสประเพณีต่างและโอกาสฉลองความสำเร็จ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนฆธรรมการบริโภคอาหารในท้องถิ่นต่างๆให้กว้างขวางขึ้น ก่อนที่ข้อมูลเหล่านั้นจะสูญหายไปหรือปรับเปลี่ยนจนเแปลกปลอมไปจากเดิมอย่างมาก โดยการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกภาพในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพถ่าย วีดีทัศน์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสืบค้นต่อไป
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานควรจะให้ความสำคัญในการให้ความรู้ด้านอาหารแต่ละประเภท และเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนเพื่อนำไปเป็นความรู้พื้นฐานและความรู้ประกอบใน การวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3. ควรจะมีการสนับสนุนให้ศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มชนอื่นในท้องถิ่นต่างๆ อย่างกว้างขวางเพื่อจะได้เข้าใจคนกลุ่มอื่นได้ดียิ่งขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
4. ควรมีการนำเอาผลจากการศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในเขตเทศบาลนครตรังไปประสานกับความรู้ที่ได้จากการศึกษาวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ในท้องถิ่นเพื่อจะได้ทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นนี้ต่อไป
5. ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในท้องถิ่นอื่นๆ ให้กว้างขวางต่อไป ควรจะมีการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะ โดยศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้ง เช่น ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในโอกาสต่างๆ ศึกษาค่านิยมในการบริโภคอาหารประเภทต่างๆเป็นต้น
6. ควรจะมีการศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในเชิงเปรียบเทียบทั้งที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งอาจเป็นแหล่งต่างๆ ในภูมิภาคหรือระหว่างภูมิภาค
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved