ผลงานวิจัย

นายถาวร พอสม - thaied

Current Record: นายถาวร พอสม

นายถาวร พอสม

1. โดยภาพรวมและจำแนกรายด้าน ศึกษานิเทศก์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
2. เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของศึกษานิเทศก์ พบว่าไม่แตกต่างกันในด้านงานที่ทำ เงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
3. ทางด้านความพึงพอใจที่แตกต่างกันนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 3.1 โดยภาพรวมและทางด้านสวัสดิการและด้านเพื่อนร่วมงาน ศึกษานิเทศก์ เพศชาย ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์เกินกว่า 5 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี และมีตำแหน่งระดับ 8 มีความพึงพอใจมากกว่าศึกษานิเทศก์กลุ่มอื่น
3.2 ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนและด้านหน่วยงาน ศึกษานิเทศก์ เพศชาย ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์เกินกว่า 10 ปี และมีตำแหน่งระดับ 9 มีความพึงพอใจด้านการเลื่อนตำแหน่งมากกว่าศึกษานิเทศก์กลุ่มอื่น
4. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 ได้กล่าวชี้ถึงความต้องการและข้อเสนอแนะ ดังนี้
4.1 ในด้านงานที่ทำในปัจจุบัน คือ ภาระงานศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน จะเน้นหนักในด้านงานธุรการมากเกินไป ไม่สามารถออกนิเทศตามบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงตามแผนที่วางไว้ได้
4.2 ด้านเงินเดือน ควรมีเงินค่าวิทยฐานะให้ศึกษานิเทศก์ทุกระดับตำแหน่ง
4.3 ด้านสวัสดิการ ควรเพิ่มเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไปราชการ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ศึกษานิเทศก์ ควรมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อพัฒนางาน
4.4 ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องพิจารณาที่ผลของงานเป็นหลัก ไม่ใช่พิจารณาที่เอกสารเพียงอย่างเดียว
4.5 ด้านการเลื่อนตำแหน่ง ผู้ตรวจผลงานควรลงสอบตามพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของศึกษานิเทศก์ที่เสนอผลงานว่าผลงานนั้น ๆ มีการดำเนินการจริงหรือไม่ ควรมีการสอบปากเปล่าในส่วนของผลงานที่นำเสนอด้วย การพิจารณาผลงานต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม
4.6 ด้านผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ต้องมีความยุติธรรม ให้ความสำคัญที่งานวิชาการ เข้าร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผลงาน และร่วมชื่นชม ยกย่องอย่างจริงใจ ให้ขวัญกำลังใจ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
4.7 ด้านเพื่อนร่วมงาน ศึกษานิเทศก์ที่อายุมาก ๆ มักจะบงการ และครอบงำความคิดของเพื่อนร่วมงาน
4.8 ด้านหน่วยงาน หน่วยงานของศึกษานิเทศก์ควรเป็นหน่วยงานอิสระทางวิชาการ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5972
ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 11
หัวข้อ(Eng) Job Satisfaction of Educational Supervisors under the Jurisdiction of the Office of the National Primary Education Commission in the 11th Educational Region
คำสำคัญ(keyword) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ ปี2545
ชื่อผู้วิจัย นายถาวร พอสม
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr. Thaworn Porsom
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 7
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ 204/2 หมู่ที่ 10 ถ.สตึกบูรพา ต.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทร. 0-4462-7013, 0-9917-2965
สถานศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
สถานที่จัดเก็บผลงาน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติความเป็นมา(history) งานนิเทศการศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคน ต้องใช้วิธีกระตุ้นให้คนทำงานโดยอาศัยหลักการ และทฤษฏีของการบริหารและการนิเทศการศึกษาซึ่งเป็นผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ยังมีอุปสรรค และปัญหาหลายประการ ดังปรากฏในการวิจัยของ สงัด อุทรานันท์ (2531: 23) ซึ่งพบว่า ศึกษานิเทศก์มีความตั้งใจจริงในการทำงาน แต่มีอุปสรรคในเรื่องขาดอัตรากำลัง ขาดงบประมาณ ขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร เป็นผลให้ศึกษานิเทศก์ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และจากรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2530 : 19) ได้สรุปจากการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พบว่าการนิเทศการศึกษายังดำเนินการไม่บรรลุผลในการพัฒนาการเรียนการสอน เพราะบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ไม่ชัดเจน กรมวิชาการ (2530 : 19) ขณะที่ สนั่น มีสัตย์ธรรม (2536 : 64-85) ได้ทำการวิจัยปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 11 พบว่า การดำเนินงานด้านงานวิจัยประเมินผลและบริการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก งานพัฒนาวิชาการและการพัฒนาการนิเทศมีปัญหาอยู่ในระดับกลาง ผดุง เฉลียวศิลป์ (2540 : 83-122) ได้วิจัยปัญหาการนิเทศการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 11 พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมากในด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ

หากจัดหมวดหมู่งานของศึกษานิเทศก์จะเห็นได้ว่าศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา การเผยแพร่ความรู้ด้านเทคดนโลยี นวตกรรม และผลการวิเคราะห์ วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของครู นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประสานงานด้านวิชาการ ดำเนินการนิเทศ และส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น พัฒนาการนิเทศ และให้บริการทางการศึกษา และพัฒนางานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งจะเห็นว่าศึกษานิเทศก์มีภาระงานที่มาก และมีความสำคัญคงจะไม่ผิดไปจากความเป็นจริงที่มีผู้กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์เป็นครูของครู ในฐานะที่ผู้วิจัยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีความตระหนักในบทบาท ภาระหน้าที่ที่สำคัญดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าความพึงพอใจ เป็นจิตลักษณะที่มีความสำคัญประการหนึ่งต่อทั้งระดับบุคล หรือระดับองค์การ ในอันที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของศึกษานิเทศก์ โดยภาพรวมว่า อยู่ในระดับใด และมีความแตกต่างกันหรือไม่ และอย่างไร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 11 ซึ่งข้อค้นพบ จะนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยส่วนรวมต่อไป

แนวคิด(concept) 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ และศึกษานิเทศก์

1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา

1.2 ความหมายของศึกษานิเทศก์

1.3 คุณสมบัติของศึกษานิเทศก์

1.4 บทบาทของศึกษานิเทศก์

1.5 เกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

2.1 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์

2.2 ทฤษฎีเอกซ์ และทฤษฎีวาย

2.3 ทฤษฎีบูรณาการ

2.4 ทฤษฎีจูงใจ - ค้ำจุน

3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

3.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

3.2 ความสำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

3.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

3.4 มาตรการวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม และรายด้านต่าง ๆ ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และระดับตำแหน่ง
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม และรายด้านของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และระดับตำแหน่ง
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการในการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
สมมุติฐาน(assumption) 1. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และระดับตำแหน่งแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
2. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และระดับตำแหน่งแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ แตกต่างกัน
2.1 ด้านงานที่ทำในปัจจุบัน
2.2 ด้านเงินเดือน
2.3 ด้านสวัสดิการ
2.4 ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.5 ด้านการเลื่อนตำแหน่ง
2.6 ด้านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
2.7 ด้านเพื่อนร่วมงาน
2.8 ด้านหน่วยงาน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 ในปีการศึกษา 2544 จำนวน 404 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ คือ
1. เพศ จำแนกเป็น เพศชาย และเพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา จำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
3. ประสบการณ์ จำแนกเป็น
3.1 ต่ำกว่า 5 ปี
3.2 ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
3.3 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
4. ระดับตำแหน่ง จำแนกเป็น 5 ระดับ จำแนกเป็น
4.1 ศึกษานิเทศก์ ระดับ 5
4.2 ศึกษานิเทศก์ ระดับ 6
4.3 ศึกษานิเทศก์ ระดับ 7
4.4 ศึกษานิเทศก์ ระดับ 8
4.5 ศึกษานิเทศก์ ระดับ 9
ตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 11 จำแนกเป็น 8 ด้าน คือ ด้านงานที่ทำในปัจจุบัน ด้านเงินเดือน ด้านสวัสดิการ ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน ด้านการเลื่อนตำแหน่ง ด้านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านหน่วยงาน
คำนิยาม(defination) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจของบุคคลอันเป็นผลที่เกิดมาจากองค์ประกอบ คือ งานที่ทำในปัจจุบัน เงินเดือน สวัสดิการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาม มาตรา 30 (ค) (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 หมายถึง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 11 ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดความพึงพอใจของแลมเมอร์ (Lammers; อ้างถึงใน อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ. 2545: 1) และจากแบบวัดความพึงพอใจในการทำงานซึ่งพัฒนาโดย เผชิญ กิจระการ (Pachoen Kidrakarn. 1989: 136-141) ตามวิธีการของออสกูด (Osgood) แบบสอบถามดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อความที่ใช้วัดระดับความพึงพอใจของศึกษานิเทศก์ ในองค์ประกอบ 8 ด้าน คือ งานที่ทำในปัจจุบัน เงินเดือน สวัสดิการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงาน
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวัดทัศนคติต่อหน่วยงาน
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบอย่างอิสระ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทำการปรับปรุงและนำไปทดลองใช้ ดำเนินการหาค่าหาค่าอำนาจจำแนก (t-test) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของ Neutral Data โดยค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .93 เครื่องมือฉบับนี้แยกออกเป็นรายด้านต่าง ๆ 8 ด้าน และแต่ละด้านมีค่าความเชื่อมั่น คือ ด้านงานที่ทำในปัจจุบัน เท่ากับ 0.80 ด้าน เงินเดือน เท่ากับ 0.92 ด้านสวัสดิการ เท่ากับ 0.92 ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน เท่ากับ 0.79 ด้านการเลื่อนตำแหน่ง เท่ากับ 0.97 ด้านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เท่ากับ 0.94 ด้านเพื่อนร่วมงาน เท่ากับ 0.83 และ ด้านหน่วยงาน เท่ากับ 0.74
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ขอรับหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อไปติดต่อขอความอนุเคราะห์ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 11 ในการออกหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ศึกษานิเทศก์จังหวัด อำเภอ และกิ่งอำเภอ เพื่อขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดต่าง ๆ ในเขตการศึกษา 11 เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ในสังกัด ตอบแบบสอบถามแล้วให้ส่งกลับคืนผู้วิจัยโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 1 เดือน หลังจากวันส่งแบบสอบถาม ก็จะดำเนินการทวงถามโดยส่งแบบสอบถามชุดใหม่ได้ด้วย และขอความกรุณาให้ส่งกลับคืน ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับจดหมายทวงถามดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยได้แบบสอบถามคืน จำนวน 242 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 59.90
การวิเคราะห์(analysis) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป SPSS for Windows ตามรายการต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 โดยภาพรวม และจำแนกรายด้านตามกลุ่มตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และระดับตำแหน่ง ทั้งภาพรวม และรายด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 โดยภาพรวม และจำแนกรายด้านตามกลุ่มตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และระดับตำแหน่งที่แตกต่างกัน ทั้งภาพรวม และรายด้าน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสามทาง (Three – way Analysis of Variance) ถ้าพบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติก็จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ตามวิธีของนิวแมน – คีล (Newman – Keul Method)
ข้อสรุป(summary) 1. โดยภาพรวมและจำแนกรายด้าน ศึกษานิเทศก์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
2. เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของศึกษานิเทศก์ พบว่าไม่แตกต่างกันในด้านงานที่ทำ เงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
3. ทางด้านความพึงพอใจที่แตกต่างกันนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 3.1 โดยภาพรวมและทางด้านสวัสดิการและด้านเพื่อนร่วมงาน ศึกษานิเทศก์ เพศชาย ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์เกินกว่า 5 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี และมีตำแหน่งระดับ 8 มีความพึงพอใจมากกว่าศึกษานิเทศก์กลุ่มอื่น
3.2 ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนและด้านหน่วยงาน ศึกษานิเทศก์ เพศชาย ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์เกินกว่า 10 ปี และมีตำแหน่งระดับ 9 มีความพึงพอใจด้านการเลื่อนตำแหน่งมากกว่าศึกษานิเทศก์กลุ่มอื่น
4. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 ได้กล่าวชี้ถึงความต้องการและข้อเสนอแนะ ดังนี้
4.1 ในด้านงานที่ทำในปัจจุบัน คือ ภาระงานศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน จะเน้นหนักในด้านงานธุรการมากเกินไป ไม่สามารถออกนิเทศตามบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงตามแผนที่วางไว้ได้
4.2 ด้านเงินเดือน ควรมีเงินค่าวิทยฐานะให้ศึกษานิเทศก์ทุกระดับตำแหน่ง
4.3 ด้านสวัสดิการ ควรเพิ่มเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไปราชการ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ศึกษานิเทศก์ ควรมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อพัฒนางาน
4.4 ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องพิจารณาที่ผลของงานเป็นหลัก ไม่ใช่พิจารณาที่เอกสารเพียงอย่างเดียว
4.5 ด้านการเลื่อนตำแหน่ง ผู้ตรวจผลงานควรลงสอบตามพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของศึกษานิเทศก์ที่เสนอผลงานว่าผลงานนั้น ๆ มีการดำเนินการจริงหรือไม่ ควรมีการสอบปากเปล่าในส่วนของผลงานที่นำเสนอด้วย การพิจารณาผลงานต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม
4.6 ด้านผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ต้องมีความยุติธรรม ให้ความสำคัญที่งานวิชาการ เข้าร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผลงาน และร่วมชื่นชม ยกย่องอย่างจริงใจ ให้ขวัญกำลังใจ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
4.7 ด้านเพื่อนร่วมงาน ศึกษานิเทศก์ที่อายุมาก ๆ มักจะบงการ และครอบงำความคิดของเพื่อนร่วมงาน
4.8 ด้านหน่วยงาน หน่วยงานของศึกษานิเทศก์ควรเป็นหน่วยงานอิสระทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 1. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน และพัฒนารูปแบบในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ โดยเฉพาะการเลื่อนระดับตำแหน่ง เงินเดือน สวัสดิการ งานธุรการที่เป็นอุปสรรคของการนิเทศ 2. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นแก่ศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงานในสภาพปัจจุบันและอนาคตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความมั่นใจให้กับศึกษานิเทศก์ต่อไป ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เป็นต้นแบบ หรือระดับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 8 ศึกษานิเทศก์ 9 เพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนางานการนิเทศการศึกษาต่อไป
2. ควรทำการวิจัยถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เช่น ความสำเร็จของงาน แบบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบในตัวแปรอื่น ๆ ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เช่น สภาพการอยู่ร่วมกับครอบครัว สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ระยะการเดินทางไปปฏิบัติงาน
4. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น กรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา และกรมอื่น ๆ เพื่อศึกษาข้อดีข้อด้อย เพื่อพัฒนาปัจจัยให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานร่วมกัน
5. ควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในเขตการศึกษาอื่น หรือ ระดับประเทศ เพื่อทราบในภาพรวมที่กว้างขวางขึ้น และเป็นสารสนเทศให้หน่วยงานระดับสูงใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อไป
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved