ผลงานวิจัย

กาญจนา นพรัตน์ - thaied

Current Record: กาญจนา นพรัตน์

กาญจนา นพรัตน์

1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามสุขบัญญัติแห่งชาติประการที่ 1-5 หรือทั้ง 3 ด้านคือ ด้านอนามัยส่วนบุคคล ด้านอาหารและโภชนาการ และด้านสารเสพติดและปัญหาสังคม อยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยด้านจิตลักษณะทั้ง 5 ตัว คือ ความรู้ด้านสุขภาพ เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยมด้านชีวิตและสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 3 ด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยด้านจิตลักษณะเพียงตัวเดียวที่เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 3 ด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีอำนาจการทำนายร้อยละ 28.3
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้
Y’HP = 1.930 + 0.524 Att
และเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
Z’HP = 0.532 Att

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5800
ชื่อผลงานวิจัย ปัจจัยด้านจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี
หัวข้อ(Eng) Factors of Psychological Characteristics Affecting Health Behavior According to National Health Recommendations of Upper Secondary School Students in Changwat Pattani
คำสำคัญ(keyword) พฤติกรรมสุขภาพ
ชื่อผู้วิจัย กาญจนา นพรัตน์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Kanjana Nopparat
ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิคระดับ 6
การศึกษา ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถานศึกษา โรงพยาบาลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) พ.ศ. 2544
ประเภท วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานที่จัดเก็บผลงาน หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติความเป็นมา(history) พื้นฐานการมีสุขภาพดีของประชาชน เป็นรากฐานที่สำคัญของการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาวะสังคมโลกในปัจจุบัน กระบวนการให้ประชาชนมีสุขภาพดีนั้น มีอยู่มากมายหลายวิธี การรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติก็เป็นกลวิธีหนึ่งที่สำคัญของนโยบายการสุขศึกษาแห่งชาติ ที่ให้มีการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันยังพบปัญหาเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพในด้านต่างๆ ไม่เหมาะสมซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจัย ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน จากการศึกษาของกองอนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ภาวะสุขภาพของนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สมบูรณ์ และเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพในด้านต่างๆ ไม่เหมาะสม สำหรับจังหวัดปัตตานีมีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมด้านการอนามัยส่วนบุคคล การโภชนาการ และด้านสารเสพติด และปัญหาทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียน ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากการไม่ใส่ใจเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง การไม่รู้จักควบคุมตนเองต่อการกระตุ้นของสิ่งยั่วยุ มอมเมา ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการสูญเสียภาวะสมบูรณ์ของสุขภาพ ร่างกายสูญเสียงบประมาณเพื่อการป้องกันแก้ไขเป็นจำนวนมาก จึงควรได้รับการป้องกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน และกลวิธีหนึ่งที่น่าจะก่อให้เกิดผลในการปลูกฝังสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมได้ ก็คือ การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ขั้นพื้นฐานตามสุขบัญญัติแห่งชาตินั่นเอง การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความต้องการศึกษาปัจจัยด้านจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี เพื่อต้องการทราบถึงปัจจัยด้านจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ เพื่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไปในอนาคต
แนวคิด(concept) สุขบัญญัติแห่งชาติ, สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และแนวทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน, พฤติกรรมสุขภาพ, ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตลักษณะ, จิตลักษณะตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม, ความสัมพันธ์ของจิตลักษณะกับพฤติกรรมสุขภาพ
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านอนามัยส่วนบุคคล ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสารเสพติดและปัญหาสังคม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพ เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยมด้านชีวิตและสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน กับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี
สมมุติฐาน(assumption) 1. ความรู้ด้านสุขภาพ เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยมด้านชีวิตและสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี
2. ความรู้ด้านสุขภาพ เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยมด้านชีวิตและสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนของนักเรียน สามารถพยากรณ์พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานีได้
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) เชิงบรรยาย
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2543 จำนวน 4,821 คน จาก 17 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2543 จำนวน 370 คน โดยคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 4,821 คน แล้วจึงสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความรู้ด้านสุขภาพ เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยมด้านชีวิตและสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี ใน 3 ด้านคือ ด้านอนามัยส่วนบุคคล ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสารเสพติดและปัญหาสังคม
คำนิยาม(defination) 1. พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทำทุกอย่างของบุคคลทั้งที่สามารถสังเกตเห็นได้และไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งการกระทำนั้นเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดภาวะสมบูรณ์เต็มที่ของร่างกาย จิตใจ สังคม และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ เจตคติ ค่านิยม และแรงจูงใจให้กระทำด้วย
2. สุขบัญญัติแห่งชาติ หมายถึง ข้อกำหนด 10 ประการที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
3. จิตลักษณะ หมายถึง ลักษณะพื้นฐานทางด้านจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี ที่อาจเป็นสาเหตุต่อการเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่น่าปรารถนาซึ่งมี 5 ด้านคือ ความรู้ด้านสุขภาพ เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยมด้านชีวิตและสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ซึ่งพิจารณาได้จากคะแนนของแบบทดสอบและแบบวัดต่างๆ
เครื่องมือ(tool) แบบทดสอบและแบบวัด จำนวน 6 ชุด ดังนี้
1. แบบทดสอบความรู้ด้านสุขภาพ มีลักษณะคำถามเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ
2. แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 34 ข้อ
3. แบบวัดค่านิยมด้านชีวิตและสุขภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จำนวน 10 ข้อ
4. แบบวัดความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จำนวน 12 ข้อ
5. แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จำนวน 14 ข้อ
6. แบบวัดพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 3 ด้านคือ ด้านอนามัยส่วนบุคคลจำนวน 12 ข้อ ด้านอาหารและโภชนาการจำนวน 9 ข้อ และด้านสารเสพติดและปัญหาสังคมจำนวน 13 ข้อ รวมเป็น 34 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. นำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยนำหนังสือจากผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานี และเครื่องมือในการวิจัยไปขอความร่วมมือและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มด้วยตนเอง
3. รวบรวมเครื่องมือทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบ จำนวน 370 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์(analysis) ใช้โปรแกรม SPSS/PC+ ดังนี้
1. วิเคราะห์ระดับความรู้ด้านสุขภาพ เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยมด้านชีวิตและสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี โดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพ เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยมด้านชีวิตและสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน กับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดกับตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณด้วยเทคนิควิธีแบบเอ็นเทอร์
3. สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน เพื่อพยากรณ์พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ข้อสรุป(summary) 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามสุขบัญญัติแห่งชาติประการที่ 1-5 หรือทั้ง 3 ด้านคือ ด้านอนามัยส่วนบุคคล ด้านอาหารและโภชนาการ และด้านสารเสพติดและปัญหาสังคม อยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยด้านจิตลักษณะทั้ง 5 ตัว คือ ความรู้ด้านสุขภาพ เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยมด้านชีวิตและสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 3 ด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยด้านจิตลักษณะเพียงตัวเดียวที่เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 3 ด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีอำนาจการทำนายร้อยละ 28.3
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้
Y’HP = 1.930 + 0.524 Att
และเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
Z’HP = 0.532 Att
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. การชี้ให้เด็กได้รับรู้ถึงประโยชน์และโทษอันตรายที่เขาจะได้รับจากการกระทำ หรือไม่กระทำพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
2. การใช้ผู้ชักจูงที่น่าเชื่อถือ มาทำการชักจูงเด็กๆ ให้กระทำพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
3. ควรศึกษาปัจจัยด้านจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติประการที่ 5-10 ต่อจากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยด้านปัจจัยจิตลักษณะมาอธิบายการเกิดพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติได้ครบทั้ง 10 ประการ
4. ควรมีการศึกษาเชิงทดลองเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติในนักเรียนระดับชั้นต่างๆ เพื่อนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปลูกฝังสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
ปี 2544
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved