ผลงานวิจัย

กาญจนา แดงมณี - thaied

Current Record: กาญจนา แดงมณี

กาญจนา แดงมณี

ชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลามีความขัดแย้งทางด้านค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การกิน การแต่งกาย ความเชื่อด้านศาสนา ส่วนการผสมผสานทางวัฒนธรรมพบว่า มีการผสมผสานทางด้านค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีในบางเรื่อง เช่น การแต่งการ การกิน การจัดกิจกรรในทางประเพณีประจำปี ความเชื่อด้านไสยศาสตร์

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 56
ชื่อผลงานวิจัย ศึกษาความขัดแย้งและการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมใน อ. สะเดา จ. สงขลา
หัวข้อ(Eng) A STUDY CULTURAL CONFLICTS AND INTEGRATIONS BETWEEN BUDDHIST THAIS AND MUSLIM THAIS IN AMPHUR SADOA, CHANGWAD SONGKHLA
คำสำคัญ(keyword) ความขัดแย้ง การผสมผสาน วัฒนธรรม
ชื่อผู้วิจัย กาญจนา แดงมณี
ชื่อผู้วิจัย(Eng) KARNCHANA DANGMANEE
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
การศึกษา ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
สถานที่ติดต่อ 5/4 ม. 5 ต. พังลา อ. สะเดา จ. สงขลา
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2541
ประเภท เป็นปริญญานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติความเป็นมา(history) สำหรับจังหวัดสงขลามีอาณาเขตติดต่อกับมาเลเซีย 5 อำเภอด้วยกันคือ อ. สะเดา อ. สะบ้าย้อย อ. นาทวี อ. เทพาและ อ. จะนะ อ. สะเดาเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมตั้งหลักแหล่งอยู่รวมกันมาเป็นเวลาช้านาน ในบ้างครั้งการที่มรคนต่างกลุ่มต่างวัฒนธรรม ต่างภาษาและต่างศาสนาอยู่รวมกัน ปัญหาความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางด้านแนวความคิดเห็นด้านการเมืองการปกครองในระหว่างชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
แนวคิด(concept) ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรม ที่ตั้ง อาณาเขต สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของ จ. สงขลา ความแย้งทางวัฒนธรรมจำแนกเป็น ด้านค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านความเชื่อและศาสนา ด้านการเมืองการปกครอง ด้านภาษาและการศึกษา การผสมผสานทางวัฒนธรรมจำแนกเป็น ด้านค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านความเชื่อและศาสนา ด้านการเมืองการปกครอง ด้านภาษาและการศึกษา
วัตถุประสงค์(objective) ศึกษาความขัดแย้งและการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยพุทธ มุสลิม ใน อ. สะเดา จ. สงขลา
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง(sample) พระภิกษุ โต๊ะอิม่าม ครู อาจารย์ พัฒนากรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ศึกษาธิการอำเภอ ชาวบ้านและผู้อยู่ในท้องถิ่น้
เครื่องมือ(tool) แบบสัมภาษณ์ การสังเกต กล้องถ่ายรูป
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. สำรวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และถ่ายภาพประกอบ
3. วิเคราะห์ข้อมูล
4. เสนอผลการศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์(analysis) 1. นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งได้บันทึกไว้ในแถบบันทึกเสียงมาถอดข้อความ ด้วยวิธีสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาตามขอบเขตเนื้อหา
2. นำข้อมูลที่ได้ตามข้อ 1 และข้อมูลที่จดบันทึกจากการสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมมาตรวจสอบความสมบูรณ์และเก็บข้อมูลเสริมในส่วนที่ขาดความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาที่กำหนดไว้
ข้อสรุป(summary) ชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลามีความขัดแย้งทางด้านค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การกิน การแต่งกาย ความเชื่อด้านศาสนา ส่วนการผสมผสานทางวัฒนธรรมพบว่า มีการผสมผสานทางด้านค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีในบางเรื่อง เช่น การแต่งการ การกิน การจัดกิจกรรในทางประเพณีประจำปี ความเชื่อด้านไสยศาสตร์
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรศึกษาและวิเคราะห์การผสมกลมกลืนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ศาสนา เป็นต้น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งศึกษาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขต่อไป
2. ควรศึกษาวิธีแก้ปัญหาซึ่งเกิดจากกลุ่มชนต่างวัฒนธรรม เช่น ปัญหาทางด้านการเมืองการปกครอง ปัญหาทางด้านภาษาและการศึกษา ปัญหาด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่อื่น ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อให้ประชากรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป
ปี 2541
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved