ผลงานวิจัย

นางมยุรี ทับทิมหิน - thaied

Current Record: นางมยุรี ทับทิมหิน

นางมยุรี ทับทิมหิน

หลังจากที่ใช้รูปแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้ว นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมดีขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องจักรวาลและอวกาศ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5530
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสร้างเสริมประสบการชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวข้อ(Eng) The Development of Learning Behaviors through Child Centered Method in Life Experiences Subject Area for Prathom Suksa 6 Pupils
คำสำคัญ(keyword) พฤติกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปี2545
ชื่อผู้วิจัย นางมยุรี ทับทิมหิน
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs. Mayuree Tubtimhin
ตำแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 8
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
สถานที่ติดต่อ (ที่อยู่) 9 หมู่ 5 บ้านหนองแสงใต้ ถ. ศรีสุระ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 34160
(ที่ทำงาน) โรงเรียนเวตวันวิทยา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุด บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมา(history) การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญที่เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีขั้นตอน รู้จักวีการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้สอนความรู้สำเร็จรูป เป็นผู้แนะแนว ช่วยเหลือกระตุ้นและชี้แนวทางให้ผู้เรียนมีวิจาณญาณในการทำความเข้าใจ มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย เกิดการบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุตก์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น (สิปปนนท์ เกตุทัต 2539: 51) ประกอบกับเป็นการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ เป็นคนดี คนเก่งและคนมีความสุขได้ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ 2543:11) ในการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษามี 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มทักษะภาษาไทยคณิตศาสตร์ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ และกลุ่มประสบการณ์พิเศษ แต่ละกลุ่มวิชาเป็นการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนด กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่มวิชาที่ทดลองสอนเพื่อการวิจัย ซึ่งกลุ่มวิชาดังกล่าวเป็นมวลประสบการณ์ว่าด้วยกระบวนการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม เน้นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อความดำรงอยู่และการดำเนินชีวิตที่ดี

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า (มยุรี ทับทิมหิน 2542: 3 ได้ศึกษาและค้นพบว่า) พฤติกรรมของผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเรียนรู้ พฤติกรรมแต่ละด้านมีผลการต่อการจัดการเรียนการสอน โดยสรุปพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านบุคลิกภาพ แบ่งเป็น

1.1 ด้านร่างกาย แต่งกายไม่เรียบร้อย

1.2 ด้านวาจา พูดคำหยาบ ล้อเลียน เยาะเย้ยเพื่อน พูดแสดงความคิดเห็นของตนเองไม่ได้ ลำดับการพูดไม่เป็น

1.3 ด้านจิตใจ เคร่งเครียดไม่แจ่มใน ไม่เสียสละ แบ่งปันไม่เป็น ช่วยเหลืองานได้ไม่นาน

2. ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ต่างคนต่างอยู่ไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ไม่รับผิดชอบต่องานหรือต่อกลุ่ม ไม่อดทน หยุดไม่ได้ รอไม่ได้ อายหรือเกี่ยงงอนที่จะแสดงความยินดีกับเพื่อน ไม่อยากร่วมกับกลุ่มคนที่อ่อนกว่า ทำงานร่วมกับเพื่อนไม่เป็น ทำงานกลุ่มไม่ได้ ต้องมีครูคอยควบคุมทุกขั้นตอน ได้รับการกล่าวถึงในทางไม่ดีจากครูอยู่เสมอ

3. ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ สถิติขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุมีมาก ไม่อยากเรียน ทำงานไม่เสร็จตามกำหนด ต้องมีครูคอยควบคุมการทำงาน ไม่ทำการบ้านแต่ใช้วิธีลอกเพื่อน ไม่เอากระเป๋าเครื่องเรียนกลับบ้าน ไม่กระตือรือร้นที่จะทำงานตามที่ครูสั่ง ไม่สามารถค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ยินดียินร้ายกับผลการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำทุกวิชา

ผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เป็นเวลา 10 ปี พบว่า การจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 7 เรื่องจักรวาลและอวกาศ มีสาระการเรียนรู้ที่จะต้องใช้สื่อประสมและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น มีกิจกรรมการค้นคว้าหรือสังเกตดวงดาวตามสภาพจริง จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีบรรยากาศที่เร้าใจ จึงควรจัดตารางการเรียนรู้ให้อยู่ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งท้องฟ้าเปิดมากกว่าฤดูอื่น และการวิจัยครั้งนี้อยู่ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้เนื้อหาการวิจัย เรื่องจักรวาลและอวกาศ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หากจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ จุดหมายปลายทางของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เทคนิควิธีสอนที่ครูเลือกใช้ จึงเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นเทคนิควิธีการสอน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ครูจะต้องศึกษาค้นคว้าฝึกฝน ทดลองใช้จนชำนาญเพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลาย ให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์การสอน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล ทำให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
แนวคิด(concept) 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความหมายพฤติกรรมการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความเป็นมาของแนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวางแผนการสอน

3. ลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ ผู้เรียนที่พึงประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์

4. หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรุงปรุง 2533) กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ จุดประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา สาระการเรียนรู้เรื่องจักรวาลและอวกาศ
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนเวตวันวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องจักรวาลและอวกาศ
สมมุติฐาน(assumption) นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนโดยรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) รูปแบบ One group Pretest – Posttest design
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3,084 คน
กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ใช้นักเรียนกลุ่มเดียววัดก่อนเรียนและหลังเรียน (One group Pretest – Posttest design) โดยใช้นักเรียนโรงเรียนเวตวันวิทยา จำนวน 1 ห้องเรียน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ บูรณาการจาก 6 เทคนิควิธี คือ
1. การเรียนการสอนทางอ้อม
2. การศึกษารายบุคคล
3. การัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยี
4. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์
5. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์
6. การเรียนแบบร่วมมือ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คำนิยาม(defination) แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างละเอียด ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยการบูรณาการเทคนิคการสอน 6 วิธี คือ
1. การเรียนการสอนทางอ้อม
2. การศึกษารายบุคคล
3. การัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยี
4. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์
5. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์
6. การเรียนแบบร่วมมือ
การเรียนการสอนทางอ้อม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ได้ หากมีการจัดการศึกษาที่เอื้ออำนวยในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
การศึกษารายบุคคล หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การรายงาน การเขียนเรียงความ การทำโครงงาน การทำหนังสือเล่มเล็ก เกม การเรียนเสริม ศูนย์การเรียน ชุดกิจกรรม การมอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือการบ้าน
การจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยี หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องช่วยสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันความรู้ อภิปรายการถามการตอบและการทำงานกลุ่มย่อย
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนรับความรู้จากประสบการณ์ และการสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งต่างๆ ทั้งด้านเทคนิควิธีการปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละคน
การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่ต่างกันโดยแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความสำเร็จ
พฤติกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การกระทำหรืออาการแสดงออกที่พึงประสงค์อันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือการฝึกอบรม สะท้อนให้เห็นความคิด ความรู้สึกและความเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 8 ด้าน คือ
1) นักเรียนสร้างผลงานจากการหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินสรุปหรือเลือกอย่างมีเหตุผล
2) นักเรียนมีทักษะในการทำงาน และมีลักษณะสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
3) นักเรียนนำเสนอ หรืออธิบายความคิดรวบยอด และเหตุผลของตนเองด้วยวิธีการที่สื่อความได้ชัดเจน
4) นักเรียนอ่านหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนอยู่เสมอ
5) นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน ๆ ได้มากและอยู่เสมอ
6) นักเรียนร่วมมือทำงานกับเพื่อนจนงานสำเร็จ
7) นักเรียนแนะนำการพัฒนางานแก่เพื่อนได้
8) นักเรียนช่วยเหลือให้เพื่อนสามารถเรียนรู้หรือทำงานได้ด้วยตนเอง
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีดังนี้
1. แผนการสอน ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสอนรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 14 แผน เวลา 42 คาบ (14 ชั่วโมง) เนื้อหาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 7 เรื่องจักรวาลและอวกาศ ซึ่งแผนการสอนทั้ง 14 แผน ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าได้ค่า IOC รายข้อ ระดับ .8 – 1.0 และนำไปทดลองใช้ทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ด้านผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับที่ 4 พ.ศ 2544 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 8 ด้าน 24 ตัวบ่งชี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ แบบประเมินได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าได้ค่า IOC รายข้อระดับ .8 – 1.0 และนำไปทดลองใช้ วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องจักรวาลและอวกาศ แบบทดสอบได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ทำการปรับปรุงและนำไปทดลองใช้วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก เป็นรายข้อโดยใช้เทคนิค 27% ปรากฏว่า ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง .29 - .80 และค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .26 - .72 และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบ โดยใช้สูตร Kuder Richardson 20 (KR20) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. ผู้วิจัยประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
3. ดำเนินการสอนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนการสอนรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง จำนวน 3 สัปดาห์ รวม 14 แผน
การวิเคราะห์(analysis) 1. ทำการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test
ข้อสรุป(summary) หลังจากที่ใช้รูปแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้ว นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมดีขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องจักรวาลและอวกาศ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะสำหรับครู
1. ควรเลือกวิธีสอน เนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน และนักเรียนสามารถเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงได้ไม่ไกลตัวจนเกินไป ตลอดทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. การเรียนการสอนรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลายเทคนิค ครูจะต้องคิดค้นแสวงหาและเลือกเทคนิคที่เหมาะสม จะทำให้การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประสบผลสำเร็จได้
3. เมื่อนักเรียนมีความสามารถจัดการเรียนรู้ของตนเองได้แล้ว ครูควรส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
4. การแบ่งกลุ่มในการศึกษาบทเรียนคละระดับความสามารถในช่วงแรกครูจะต้องดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือจัดบรรยากาศ หรือสถานที่เรียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
5. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นความสามารถของครูในการร่วมปฏิรูปการเรียนการสอน จุดสุดท้ายของการเรียน คือ การที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ก่อนเรียนครูจะต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล และสรุปภาพรวมนักเรียนทั้งห้อง เพื่อออกแบบกิจกรรมและติดตามช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนำรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไปใช้ศึกษากับเทคนิคการสอนรูปแบบอื่น ๆ
2. ควรศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้วยการสอนรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับนักเรียนในระดับชั้นและวิชาอื่น
3. ควรศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเฉพาะพฤติกรรมในแต่ละด้าน
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved