ผลงานวิจัย

สุชาติ น้ำประสานไทย - thaied

Current Record: สุชาติ น้ำประสานไทย

สุชาติ น้ำประสานไทย

1. วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีสถานภาพด้านส่วนตัวแตกต่างกัน จะมีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมอยู่ในระดับต่างกันเพียงบางสถานภาพเท่านั้นได้แก่ เพศ และ อำเภอที่ตั้งของโรงเรียน ส่วนตัวแปรอื่นๆ ไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 5432
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อ(Eng) A Study of the Merit Vision and morality of Primary School Administrators under the Kanchanaburi Primary Education Office
คำสำคัญ(keyword) วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ปี2542
ชื่อผู้วิจัย สุชาติ น้ำประสานไทย
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Suchat Numprasanthai
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร”
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
สถานศึกษา ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2542
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติความเป็นมา(history) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญที่ทำให้การจัดการศึกษาและการบริหารงานในโรงเรียนประสบผลสำเร็จ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 2534) และการที่จะให้ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีประสิทธิภาพได้นั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีจิตสำนึกระลึกรู้ถึงความเป็นครูของตนจิตสำนึกของความเป็นครูจะทำให้ผู้บริหารโรงเรียนตระหนักถึงภาระหน้าที่ ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ การตั้งใจทำงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลงาน เต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสมกับการทำหน้าที่เป็นผู้นำหรือผู้เปิดประตูในด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Guide) อย่างแท้จริง

ผู้บริหารโรงเรียนที่จะสามารถจัดการศึกษาและบริหารงานในโรงเรียนของตนให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประการ คือ การเป็นผู้นำและเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพราะวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมจะทำให้การเป็นผู้นำแตกต่างจากผู้บริหารทั่วไป กล่าวคือ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมจะไม่มีความต้องการเพียงเพื่อดำรงรักษาสถานภาพที่เจริญรุ่งเรืองขององค์การเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไว้เท่านั้น หากแต่จะมุ่งแสวงหาวิถีทางปฏิบัติที่จะนำองค์การให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการบริหารโรงเรียนเพื่อการนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการศึกษาทั้งปวงของผู้เรียน แต่ในปัจจุบันวงการศึกษาของไทยมีการวิจัยในลักษระที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผุ้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยและเป็นเพียงในแง่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้น ไม่ปรากฏว่ามีการศึกษาเรื่องวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนไว้เป็นการเฉพาะแต่ประการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่า การให้ความสำคัญปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคตแก่ผู้บริหารโรงเรียนยังมีอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น หากจะพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล โดยมิได้มีการสร้างเสริมวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้วก็ย่อมเป็นการยากที่จะได้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Develop) ต่อไป

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผุ้บริหารโรงเรียนในการนำไปพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของตนเอง และเพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำไปพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป


แนวคิด(concept) 1. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม

1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของ เพียเจท์

1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของ โคลเบอร์ก

1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของ ฟรอยด์

1.4 ทฤษฎีประสิทธิผลของภาวะผู้นำ ของฟีดเลอร์

1.5 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ของดวงเดือน พันธุมนาวิน

1.6 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

2. การศึกษาวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน

3. ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนตัวของผู้บริหารโรงเรียน

วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
2. เพื่อทำการเปรียบเทียบ วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน เมื่อผู้บริหารโรง เรียนมีสถานภาพส่วนตัวที่ต่างกัน
สมมุติฐาน(assumption) 1. วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีสถานภาพส่วนตัวแตกต่างกัน จะมีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ ในระดับที่ต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบูรี ปีการศึกษา 2541 จำนวน 440 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 452 โรงเรียน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ สถานภาพส่วนตัวของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ได้แก่ ตำแหน่ง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางการบริหารและระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในโรงเรียน
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้
1. การสร้างวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2. การเผยแพร่วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
คำนิยาม(defination) วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง คุณสมบัติของผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถในการมองเห็นภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรมของตนเองและของโรงเรียนในอนาคตได้อย่างชัดเจน โดยภาพนั้นจะเป็นภาพที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำให้โรงเรียนและตนเองไปสู่ยังเป้าหมาย วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. การสร้างวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนสามารถสร้างภาพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคตของตนเองและของโรงเรียนได้อย่างชัดเจนว่า ประสิทธิผลที่ดีที่สุดของตนเองและของโรงเรียนที่ต้องการอย่างแท้จริงนั้นคืออะไร ทั้งนี้ โดยอาศัยทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริหารโรงเรียน
2. การเผยแพร่วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนสามารถสื่อสาร ให้ครูผู้สอนเกิดความเข้าใจวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างชัดเจน จนเกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทั้งหลายให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์นั้นได้โดยการใช้ คำพูด การกระทำและการให้รางวัล
3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนำ วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติจริงได้เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ ด้วยวิธีการหลอมวิสัยทัศน์ของตนเองไปสู่นโยบาย เป้าหมายแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนร่วมกับครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งได้แก่ เพศ ตำแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางการบริหาร หรือ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนและระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนปัจจุบัน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ จำหนวนทั้งหมด 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน เดิมเป็นเครื่องมือวัดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนซึ่ง เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2538) ได้เป็นผู้สร้างขึ้น และผู้วิจัยได้นำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานภาพของผุ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้นำหลักการของทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531) และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของโคลเบอร์ก (Kohlberg) และตลอดจนแนวความคิดของนักวิชาการอื่นๆ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งในแบบสอบถามการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ตอนที่ 2 นี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ช่วงคะแนน สำหรับใช้ศึกษาวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน มีจำนวน 31 ข้อ โดยจำแนกออกเป็นด้านๆ ดังนี้
1. การสร้างวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 13 ข้อ
2. การเผยแพร่วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 9 ข้อ
3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 9 ข้อ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามให้โรงเรียนด้วยตัวเอง โดยผ่านทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอที่เป็นที่ตั้งของแต่ละโรงเรียน หลังจากนั้นจัดเก็บแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนต่างๆ ด้วยตัวเอง และจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอที่เป็นที่ตั้งของแต่ละโรงเรียน ซึ่งได้แบบสอบถามคืนที่มีความสมบูรณ์ จำนวน 440 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.35 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
การวิเคราะห์(analysis) 1. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน วิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย
2. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความแตกต่างของวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร โรงเรียน ที่มีสถานภาพส่วนตัวแตกต่างกัน วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
ข้อสรุป(summary) 1. วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีสถานภาพด้านส่วนตัวแตกต่างกัน จะมีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมอยู่ในระดับต่างกันเพียงบางสถานภาพเท่านั้นได้แก่ เพศ และ อำเภอที่ตั้งของโรงเรียน ส่วนตัวแปรอื่นๆ ไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารโรงเรียนทุกคน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสนใจครูผู้สอนทุกคน ด้วยการจัดให้มีหลักสูตรเพ่อการพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ในอนาคตน่าจะมีการทำวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีการสับเปลี่ยนโรงเรียนทุก 4 ปี กับ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไม่เคยสับเปลี่ยนโรงเรียนว่าจะมีระดับวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่แตกต่างกันหรือไม่

2. ควรมีการศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจ ริยธรรมตรงตามความต้องการของ ครูผู้สอน กรรมการโรงเรียนและนักเรียน

ปี 2542
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved