ผลงานวิจัย

อาจารย์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต - thaied

Current Record: อาจารย์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

อาจารย์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผลการศึกษาการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของผู้ประกอบการธุรกิจ พบว่า 1. สถานประกอบการมีฝ่ายบริหารทรัพยกรมนุษย์เป็นผู้ดำเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกใช้กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในสถนประกอบการตามหลักทฤษฎี มีบางส่วนเท่านั้นที่เจ้าของกิจการเป็นผู้ดำเนินการเองในกรณีที่ไม่มีฝ่ายบุคคล ส่วนมากจะเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 2. คุณลักษณะของบุคลากรที่ผู้ประกอบการต้องการและให้ความสนใจมากที่สุด คือ ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาความกระตือรือร้นที่จะทำงาน ความจงรักภักดี การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การมีวินัยในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถและความรู้ของบุคลากร 3. การกำหนดคุณลักษณะที่ดีที่ใช้เป็นเกณฑ์และเครื่องมือประเมินเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรสิ่งที่ผู้ประกอบการนำมาใช้จะเป็นประวัติส่วนตัว สภาพแวดล้อม ไหวพริบปฏิภาณ ความสนใจในงานของผู้สมัครงาน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะที่สะสมมาโดยไม่สนใจในระดับการศึกษาของผู้สมัครงาน เครื่องมือที่ผู้ประกอบการธุรกิจโดยส่วนใหญ่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรคือ การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน การทดสอบความชำนาญในอุปกรณ์ต่าง ๆ 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการสรรหาและการคัดเลือก ส่วนใหญ่จะได้บุคลากรตามที่ต้องการจะมีส่วนน้อยที่ไม่ตรงตามต้องการ ก็เนื่องมาจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสรรหา โดยการนำญาติพี่น้องเข้ามาและคุณวุฒิของบุคลากรที่ได้ไม่ตรงตามที่ต้องการ ข้อเสนอแนะควรมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ระยะสั้น ระยะยาว จัดทำแผนสรรหา กำหนดนโยบาย การสรรหาและการคัดเลือกให้ชัดเจน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถึงแผนการดำเนินงานทุกขั้นตอน ส่วนวิธีการสรรหาในปัจจุบันก็พัฒนามากขึ้น และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในองค์การและผู้สมัครงาน โดยใช้วิธีการสรรหาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet)

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4922
ชื่อผลงานวิจัย การสรรหาและและการคัดเลือกบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ
หัวข้อ(Eng) การคัดเลือกบุคลากร ผู้ประกอบธุรกิจ ปี2542
คำสำคัญ(keyword) นางสุภาพร พิศาลบุตร Mrs. Supaporn Bisalutra
ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถานศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2542
ประเภท งานวิจัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ประวัติความเป็นมา(history)
ตามหลักบริหารขององค์กรทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจหรืองคืการราชการก็ตาม ย่อมต้องการให้องค์การบรรลุสู่เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยที่สำคัญเป็นเครื่องมือในการบริหาร ปัจจัยสำคัญดังกล่าว คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Material) และวิธีการจัดการ (Management) หรือเรียกว่า 4 M’s นอกจากนี้คนยังมีบทบาทสำคัญในขั้นตอนของกระบวนการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม ในบรรดาองค์ประกอบเหล่านี้ การจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปทำงานจะทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพราะว่าบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญและอิทธิพลต่อปริมาณและคุณภาพของงาน ฉะนั้นจึงกล่าวไว่าการจัดหาบุคคลเข้าทำงานนั้นเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและสนใจ โดยเฉพาะการสรรหาและการคัดเลือกมีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการได้บุคคลเข้ามาทำงาน ดังนั้นหากองค์การหรือหน่วยงานใดมีความสามารถหาคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้าปฏิบัติงาน และใช้ความรู้ความสามารถจริง ๆ มาปฏิบัติงาน ย่อมมั่นใจได้ว่าองค์การนั้นจะเจริญก้าวหน้าสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ แต่ถ้าหาได้บุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานแล้ว ผลเสียย่อมเกิดขึ้นแก่องค์การนั้นได้ ยิ่งเมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้วการให้ออกจากงานจะกระทำได้ยาก เพราะมีกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานบังคับอยู่ การที่องค์การจะให้ออกจะต้องเสียเงินค่าชดเชยการให้ออกจากงาน และองค์การจะต้องเสียงบประมาณและเสียเวลาเป็นอย่างมารกในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกระทำโดยละเอียดรอบคอบ ถ้าผิดพลาดแล้วแก้ไขได้ยาก วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานนั้นเป็นที่ยอมรับกันโดยเกณฑ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกให้เหมาะสม เพื่อที่จะให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน (Put the right man on the right job)
การกำหนดนโยบายขององค์การให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นโยบายการสรรหาบุคลากรขององค์การจึงเป็นนโยบายที่มี
ในภาคเอกชนนั้น องค์การส่วนใหญ่เป็นองค์การขนาดเล็กและขนาดกลาง และมีจำนวนกำลังคนที่ต้องการขยายเพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่มากนัก ประกอบกับในภาวการณ์ปัจจุบันจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทีเข้าสู่ตลาดแรงงานมีอัตราสูงกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้ภาคเอกชนมีโอกาสดีในการสรรหาผู้ที่ต้องการทำงานมาคัดเลือกได้ง่าย ดังนั้นโดยทั่วไปภาคเอกชนจึงมักใช้วิธีการคัดเลือกตามความต้องการฝ่ายบริหารขององค์การ โดยบางแห่งอาจใช้เพียงวิธีการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว บางแห่งอาจใช้วิธีการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ และสัมภาษณ์ประกอบกัน หรือาจพิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปของบุคคลที่สมัครเข้าทำงานเพียงอย่างเดียวก็อาจทำได้ ด้วยเหตุนี้การวิจัยเรื่องนี้มุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับหลักการที่สถานประกอบการนำมาพิจารณาประกอบการสรรหาและการคัดเลือก เช่น การกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการ เกณฑ์การคัดเลือก เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินและการสั่งการ และการประเมินผลโครงการการสรรหาและคัดเลือก
แนวคิด(concept)
1. ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์
2. บทบาทของผู้ประกอบการกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. ระบบริหารทรัพยากรมนุษย์
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติในการสรรหา และการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานของสถานประกอบการมีความถูกต้องตามหลักทฤษฎี 2. เพื่อศึกษาภารกิจด้านการสรรหาและการคัดเลือก และคุณลักษณะของบุคลากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ต้องการและให้ความสนใจ 3. เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่ดีที่เป็นเกณฑ์และเครื่องมือประเมินเกณฑ์ การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร 4. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะด้านการสรรหาและการคัดเลือกของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการตามหลักทฤษฎี
สมมุติฐาน(assumption) 1. สถานประกอบการที่เข้าใจหลักทฤษฎีของการสรรหาคัดเลือก ย่อมมีวิธีการสรรหาและคัดเลือกที่ดีกว่า 2. ผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับภารกิจของงานการสรรหาและคัดเลือกย่อมได้บุคลากรที่มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ 3. ผู้ประกอบการที่นำเกณฑ์และเครื่องมือการคัดเลือกมาใช้ในกระบวนการคัดเลือกย่อมคัดเลือกบุคลากรได้ดีกว่า
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปถึงมากว่า 1,000 คน โดยแยกเป็นสถานประกอบการตั้งแต่ 50 - 99 คน 100 - 299 คน 500 - 999 คน และมากกว่า 1,000 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ขนาดธุรกิจ พื้นฐานการศึกษา ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ 2. ภารกิจการสรรหาและคัดเลือกของผู้ประกอบการ 3. คุณลักษณะบุคลากรที่ต้องการ
คำนิยาม(defination) 1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน หมายถึง การจัดหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และบุคลิกลักษณะอื่น ๆ ทีเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานใดงานหนึ่งในเวลาที่ต้องการ (Put the right man on the right job at the right time) ความสำเร็จของการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ นโยบายของฝ่ายบริหารงบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร และข้อมูลเกี่ยวกับงาน 2. การสรรหา (Recruitment) หมายถึง การแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งในงานหนึ่งมาจำนวนหนึ่ง เพื่อจะทำการคัดเลือก 3. การคัดเลือก (Selection) หรือการเลือกสรร หมายถึง การพิจารณาบุคคลที่ได้ทำการสรรหามาทั้งหมดและการทำกลั่นกรอง เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดไว้ 4. ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) หมายถึง ผู้ริเริ่มก่อตั้งและการดำเนินกิจการ โดยใช้เงินลงทุนของตนเอง บริหารงานและดำเนินงาน โดยยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆ โดยมุ่งหวังกำไรเป็นผลตอบแทนและมุ่งหวังให้กิจการขยายงานเจริญก้าวหน้า
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพของสถานประกอบการ จำนวน 8 ข้อ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จำนวน 25 ข้อ ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคุณลักษณะที่ต้องการในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 37 ข้อ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 20 คน ทำการรวบรวม ข้อมูลในครั้งนี้ จากจำนวน 300 ฉบับ ได้แบบสอบถามกลับคืน 288 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
การวิเคราะห์(analysis) สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Z-test F-test
ข้อสรุป(summary) ผลการศึกษาการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของผู้ประกอบการธุรกิจ พบว่า 1. สถานประกอบการมีฝ่ายบริหารทรัพยกรมนุษย์เป็นผู้ดำเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกใช้กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในสถนประกอบการตามหลักทฤษฎี มีบางส่วนเท่านั้นที่เจ้าของกิจการเป็นผู้ดำเนินการเองในกรณีที่ไม่มีฝ่ายบุคคล ส่วนมากจะเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 2. คุณลักษณะของบุคลากรที่ผู้ประกอบการต้องการและให้ความสนใจมากที่สุด คือ ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาความกระตือรือร้นที่จะทำงาน ความจงรักภักดี การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การมีวินัยในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถและความรู้ของบุคลากร 3. การกำหนดคุณลักษณะที่ดีที่ใช้เป็นเกณฑ์และเครื่องมือประเมินเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรสิ่งที่ผู้ประกอบการนำมาใช้จะเป็นประวัติส่วนตัว สภาพแวดล้อม ไหวพริบปฏิภาณ ความสนใจในงานของผู้สมัครงาน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะที่สะสมมาโดยไม่สนใจในระดับการศึกษาของผู้สมัครงาน เครื่องมือที่ผู้ประกอบการธุรกิจโดยส่วนใหญ่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรคือ การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน การทดสอบความชำนาญในอุปกรณ์ต่าง ๆ 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการสรรหาและการคัดเลือก ส่วนใหญ่จะได้บุคลากรตามที่ต้องการจะมีส่วนน้อยที่ไม่ตรงตามต้องการ ก็เนื่องมาจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสรรหา โดยการนำญาติพี่น้องเข้ามาและคุณวุฒิของบุคลากรที่ได้ไม่ตรงตามที่ต้องการ ข้อเสนอแนะควรมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ระยะสั้น ระยะยาว จัดทำแผนสรรหา กำหนดนโยบาย การสรรหาและการคัดเลือกให้ชัดเจน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถึงแผนการดำเนินงานทุกขั้นตอน ส่วนวิธีการสรรหาในปัจจุบันก็พัฒนามากขึ้น และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในองค์การและผู้สมัครงาน โดยใช้วิธีการสรรหาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
ข้อเสนอแนะ(suggestion) จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ทำหน้าที่ในการสรรหาและการคัดเลือกให้ข้อคิดในด้านการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การ ควรมีการวางแผนด้านทรัพยากรทั้งในระยะสั้น ระยะยาว มีการจัดทำแผนการสรรหา กำหนดนโยบายการสรรหา และการคัดเลือกให้ชัดเจน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถึงแผนการดำเนินงานทุกขั้นตอน การใช้หลักการสรรหา การใช้ระบบคุณธรรม เพื่อผลประโยชน์ขององค์กร และการวางแผนการสรรหาควรกำหนดวิธีการติดตามประเมินผลทั้งโครงการสรรหาและพนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติ ในปัจจุบันนี้วิทยาการก้าวหน้า สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในองค์การและผู้สมัครงาน โดยใช้วิธีการสรรหาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ปี 2542
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved