ผลงานวิจัย

นางศรีสวรรค์ จันทรมาศ - thaied

Current Record: นางศรีสวรรค์ จันทรมาศ

นางศรีสวรรค์ จันทรมาศ

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน คือ การเสริมกำลังบำรุง การประเมินผลงาน และการประสานงาน ตามลำดับ และพบปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมเกิดจาก (1) โรงเรียนไม่ได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการบริหารทรัพยากร ขาดการประชาสัมพันธ์ และการประสานงานไม่ดีพอ (2) คณะกรรมการโรงเรียนไม่มีเวลาเพียงพอเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัว และการประกอบอาชีพและคณะกรรมการโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอคือ ให้สถานศึกษาจัดประชุมร่วมกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4836
ชื่อผลงานวิจัย การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดกรุงเทพมหานคร
หัวข้อ(Eng) Participation School Administration Of The School Boards Of Ratanakosintara School Cluster Under Bangkok Metropolis
คำสำคัญ(keyword) การมีส่วนร่วม การบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ปี2544
ชื่อผู้วิจัย นางศรีสวรรค์ จันทรมาศ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs. Srisawan Jantramas
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทัศนารุณ สุทริการาม เขตราชเทวี
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏธนบุรี
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนวัดทัศนารุณ สุทริการาม เขตราชเทวี
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2544
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏธนบุรี
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏธนบุรี
ประวัติความเป็นมา(history) ในปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่า การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามีลักษณะเป็นการรวมอำนาจสู่ส่วนกลาง (Centralized) รัฐหรือส่วนกลางยังคงใช้อำนาจในการควบคุมการกำหนดนโยบายการศึกษา โดยเฉพาะในการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในโรงเรียน แต่หลักการแนวทางใหม่และสถานการณ์ใหม่ ต้องการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทันการ และต้องการให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารการจัดการตนเอง เพื่อประกันการตอบสนองที่เหมาะสมต่อชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Responses) จึงต้องมีการบริหารจัดการชุมชนมีส่วนร่วม (Participate Administration) ผนวกกับการสร้างเงื่อนไขให้ผู้บริหารต้องพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและข้อเท็จจริงที่ระดับสถานศึกษา การกระจายอำนาจสู่ระดับล่างและการให้ชุมชนมีส่วนร่วม จึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารการจัดการให้สถานศึกษาตอบสนองและสัมพันธ์กับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งขึ้น (อุทัย บุญประเสริฐ 2542 : 152 – 153)

การกระจายอำนาจและการให้ชุมชนมีบทบาทต่อโรงเรียน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2540 : 71) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนว่า เป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารการศึกษา เพราะโรงเรียนต้องอาศัยทรัพยากรจากชุมชนช่วยในการพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการอสน จะเห็นได้จากแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหลักสูตรและการดำเนินกิจการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตอบสนองนโยบายของรัฐ ดังนั้นจึงต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม และมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดคุณลักษณะของสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ระบุว่า “ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
แนวคิด(concept) 1. การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

2. ความเป็นมาของการจัดการศึกษา

3. โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

4. คณะกรรมการโรงเรียน

5. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียน

6. ระเบียบของคณะกรรมการโรงเรียน

7. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน

8. ความหมายของการบริหาร

9. กระบวนการบริหาร

10. กระบวนการบริหารโรงเรียน

11. การวางแผน

12. การจัดสรรทรัพยากร

13. การเสริมกำลังบำรุง

14. การประสานงาน

15. การประเมินผลงาน

16. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

17. ความหมายของการมีส่วนร่วม

18. ลักษณะการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์(objective) 1. ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียน ในกลุ่มรัตนโกสินทร์
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ โรงเรียน
สมมุติฐาน(assumption) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียน ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) คณะกรรมการโรงเรียน ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการแบ่งชั้นตามสัดส่วนของขนาดโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง 21 โรงเรียน จำนวนคณะกรรมการโรงเรียน 315 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการโรงเรียน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
คำนิยาม(defination) 1. คณะกรรมการโรงเรียน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากบุคคลต่าง ๆ 7 กลุ่ม
2. ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ที่มีบุตรหลาน หรือญาติพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาขณะนั้น โรง เรียนละ 2 คน
3. ครู หมายถึง ผู้ปฏิบัติการสอนและผู้ที่สนับสนุนการสอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา
4. องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่ม หรือสมาคม หรือชมรม หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่เป็นที่รวมกลุ่ม คนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชน
5. สมาชิกสภาเขต หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนภายในสำนักงานเขต
6. ศิษย์เก่า หมายถึง ผู้ที่เคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษามาก่อน
7. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง จนได้รับการ ยกย่อง และเคารพนับถือจากคนในชุมชน
8. ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
9. กลุ่มรัตนโกสินทร์ หมายถึง เขตความรับผิดชอบพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร
10. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่แบ่งตามเขตโรงเรียน โดยยึดจำนวน เด็กเป็นเกณฑ์
11. บทบาทของกรรมการโรงเรียน หมายถึง บทบาทของกรรมการโรงเรียนที่กำหนดไว้ กรุงเทพมหานคร
12. การมีส่วนร่วม หมายถึง ระดับการที่คณะกรรมการโรงเรียนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
13. การบริหาร หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหาร โดยยึดหลักในการวางแผน การมอบนโยบาย การควบคุม ติดตาม และประเมินผลงาน
14. ปัญหาอุปสรรค หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางทำให้การปฏิบัติงานมีปัญหาไม่สามารบรรลุเป้าหมาย
เครื่องมือ(tool) แบบสอบถามเลือกตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า และแบบสอบถามปลายเปิด
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันราชภัฏธนบุรี เพื่อติดต่อขออนุญาตดำเนินการเก็บข้อมูล
2. ทำหนังสือขอความร่วมมืออนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ ที่เป็น กลุ่มตัวอย่าง
3. ใช้วิธีส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง และส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มตัว อย่าง
การวิเคราะห์(analysis) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อสรุป(summary) ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน คือ การเสริมกำลังบำรุง การประเมินผลงาน และการประสานงาน ตามลำดับ และพบปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมเกิดจาก (1) โรงเรียนไม่ได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการบริหารทรัพยากร ขาดการประชาสัมพันธ์ และการประสานงานไม่ดีพอ (2) คณะกรรมการโรงเรียนไม่มีเวลาเพียงพอเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัว และการประกอบอาชีพและคณะกรรมการโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอคือ ให้สถานศึกษาจัดประชุมร่วมกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
2. ควรศึกษา รูปแบบ วิธีการ ในการที่จะให้คณะกรรมการโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร โรงเรียน
3. ควรจะศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
4. การศึกษารูปแบบในการสรรหาหรือพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความตั้งใจมา เป็นกรรมการโรงเรียน
5. ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียน โดยจำแนกตามอาชีพและระดับ การศึกษา
ปี 2544
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved