ผลงานวิจัย

นางอิษฏาภรณ์ ธิบดี - thaied

Current Record: นางอิษฏาภรณ์ ธิบดี

นางอิษฏาภรณ์ ธิบดี

สรุปผลการวิจัย
1. การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบทดลองให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทำแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 แล้วจึงเริ่มทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองทีละเล่มจนครบ 12 เล่ม โดยมีผลทางการคำนวณพบว่าหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีคะแนนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสดงว่าการทดลองเป็นไปตามมาตรฐาน
2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ .01
3. ได้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชุด

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4692
ชื่อผลงานวิจัย “การสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6”
หัวข้อ(Eng) The construction of learning by self and analysis content of multiplication problem
คำสำคัญ(keyword) การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ
ชื่อผู้วิจัย นางอิษฏาภรณ์ ธิบดี
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs.Ittapon Thibbodee
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
การศึกษา คบ. (วิทยาศาสตร์).
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ถ.ศุภกิจโกศล อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ธันวาคม 2545 – มกราคม 2546 (ปีการศึกษา 2545)
ประเภท เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในเฉพาะส่วนบุคคล
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ถ.ศุภกิจโกศล อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ประวัติความเป็นมา(history)
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนจะต้องมีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้และการคิดคำนวณได้ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอย่างมีระเบียบชัดเจนรัดกุม รู้คุณค่าทางคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และนำทักษะจากการเรียนคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

และจากการทดสอบหลังการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 มีนักเรียนจำนวน 5 คน ที่ได้คะแนนจากการทดสอบต่ำกว่า 25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ผู้วิจัย จึงได้จัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองขึ้น 1 ชุด จำนวน 12 เล่ม เพื่อให้นักเรียนทั้ง 5 คน ได้ใช้ฝึกในเวลาพักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียนตามโอกาส
แนวคิด(concept) แนวคิดทฤษฎี

- ความหมายของโจทย์ปัญหา

- ความหมายการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

- กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหา

- ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

- เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา”
วัตถุประสงค์(objective) วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง(sample) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จำนวน 5 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองจำนวน 12 เล่ม ตัวแปรตาม ผลการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ
คำนิยาม(defination) นิยามศัพท์
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา หมายถึง การระบุสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ และหาความสัมพันธ์ การค้นหาความเชื่อมโยงและเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบได้
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือ
1. แผนการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 12 แผน
2. แบบประเมินก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองจำนวน 12 เล่ม
การวิเคราะห์(analysis) การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าร้อยละของแบบประเมินผลก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน
3. ทดสอบนัยสำคัญของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลังใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดสอบค่า t-test
ข้อสรุป(summary) สรุปผลการวิจัย
1. การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบทดลองให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทำแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 แล้วจึงเริ่มทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองทีละเล่มจนครบ 12 เล่ม โดยมีผลทางการคำนวณพบว่าหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีคะแนนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสดงว่าการทดลองเป็นไปตามมาตรฐาน
2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ .01
3. ได้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชุด
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะ
ควรนำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองไปใช้กับนักเรียนที่มีปัญหาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องอื่นๆในโรงเรียน
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved