ผลงานวิจัย

นางสาวเยาวนิตย์ ศิลปดำรงกุล - thaied

Current Record: นางสาวเยาวนิตย์ ศิลปดำรงกุล

นางสาวเยาวนิตย์ ศิลปดำรงกุล

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4527
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาลายมือให้สวยงามและเป็นระเบียบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึก
คำสำคัญ(keyword) ลายมือสวยงามเป็นระเบียบ
ชื่อผู้วิจัย นางสาวเยาวนิตย์ ศิลปดำรงกุล
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Miss YOAWANIT SINLAPADAMRONGKUL
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
การศึกษา ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง
สถานที่ติดต่อ 5/1 หมู่ 11 หนองจอก กรุงเทพ 10530
สถานศึกษา โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) เริ่มเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคมและดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยประมาณ 2 เดือน
ประเภท วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จัดทำโดยครู
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหาวิจัย

นักเรียนในชมรมภาษาไทย เขียนหนังสือไม่สวยและไม่เป็นระเบียบ ครูจึงคิดหาวิธีการที่จะพัฒนาให้นักเรียนเขียนหนังสือ ให้สวยงามและเป็นระเบียบตามนโยบายของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร นายสมัคร สุนทรเวช ได้ให้ความสำคัญของการเขียนลายมืองามอย่างไทย ซึ่งนับเป็นวัฒนธรรมไทยอีกประการหนึ่งที่ควรอนุรักษ์เอาไว้

วิธีการแก้ปัญหา

ครูให้นักเรียนคัดลายมือ ตามแบบฝึกจำนวน 5 ชุด
วัตถุประสงค์(objective) วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาว่าการใช้แบบฝึกสามารถพัฒนาให้นักเรียนเขียนหนังสือได้สวยงามและเป็นระเบียบ
กลุ่มตัวอย่าง(sample) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 คน โดยใช้แบบบันทึกผลคะแนน บันทึกผลจำนวน 5 ครั้งเพื่อเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการโดยคิดเป็นร้อยละ
การวิเคราะห์(analysis) ผลการวิเคราะห์และสรุปผล
จากตารางดังกล่าวพบว่า นักเรียนที่ควรปรับปรุงลดน้อยจากเดิม จนในที่สุด ไม่มีนักเรียนที่ควรปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนา การเขียน หนังสือได้สวยงามและเป็นระเบียบได้ดีขึ้นตามลำดับ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) วิธีแลกเปลี่ยนความรู้/
ได้นำผลของการวิจัยไปแลกเปลี่ยนกับครูในโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาลายมือให้เป็นระเบียบและสวยงาม รวมถึงการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยสำหรับผู้สนใจด้วย
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved